Účtování splácení půjčky


Typ Maturitn otzky
Poet staen 223
 
Doporuit Zaslat na email Zaslat na email
Vloeno 19.4.2006
Poet stran 4
Velikost 11 KB
Typ souboru Jednoduch text

tvrt tov tda - kapitlov ty a dlouhodob zvazky

4. tov tda obsahuje dlouhodob pasiva.

Kapitl
- dlouhodob zdroje kryt majetku
1) vlastn (jmn, kapitl)
a) zkladn jmn
b) kapitlov fondy
c) fondy tvoen ze zisku
d) hospodsk vsledek
2) ciz
a) rezervy
b) dlouhodob bankovn vry, pjky nebo
finann vpomoci
c) ostatn dlouhodob zvazky (zvazky z pronjmu, zvazky z dlouhodobch dluhopis)
Fondy
- vlastn zdroje kryt majetku
1. podle zpsobu tvorby rozliujeme fondy
- kapitlov (z kapitlovch vklad) - jsou tvoeny vklady vlastnk nebo drc
- ziskov (tvoen ze zisku) - tvo se pdlem ze zisku
- kombinovan fondy - sten pdlem ze zisku a sten jinm zpsobem (nap. rezervn fond)
2. podle povinnosti
- povinn - povinn jejich tvorba podle obchodnho zkonku (rezervn, nedliteln - pouze u drustva)
- dobrovoln - podle stanov v a. s. (statutrn a jin...)

41- Kapitlov fondy
- 411 - Zkladn jmn (vce viz. maturitn okruh . 15)
- 412 - Emisn io (vce viz. maturitn okruh . 15)
- 413 - Ostatn kapitlov fondy - penn i nepenn vklady, kter nezvyuj zkladn jmn (dary, dotace...)
Pklady: skupina 41
Upsn akci - nominln hodnota 50 000,-, trn hodnota 60 000,-
353 - / 411.2 50 000,--
353 - / 412 10 000,--
Splcen akci
221 / 353 60 000,--
(031...)

Akciov spolenost zskala dotaci ze sttnho rozpotu na investici do ekologickho zazen (doklad o pidlen dotace) 500 000,--
346 / 413 500 000,--
Podle vpisu z B byly pipsny penze ve vi dotace 500 000,--
221 / 346 500 000,--
42 - Ziskov fondy
- tvorba a erpn tchto fond vyplv z prvnch forem etn jednotky
- povinn - 421, 422
- ostatn (dobrovoln) - 423, 427
- tvo se ze zisku, kter je etn jednotce k dispozici po etn uzvrce
zisk:
701 / 431
pdly do fond:
431 / 421, 422, 423, 427
Pklad: fondy
V bnm etnm obdob inil nerozdlen zisk minulch let K 25 000,- a ist zisk (disponibiln) za pedchzejc etn obdob K 200 000,-. Valnou hromadou byl schvlen nvrh na rozdlen hospodskho vsledku:
1. Vnitn etn doklad:
povinn pdl rezervnmu fondu K 82 000,-
pdl socilnmu fondu K 6 000,-
pdl stimulanmu fondu K 19 000,-
piznn dividend K 71 000,-
nerozdlen zisk ...
2. Vpis z bankovnho tu - hrada poukazu na lzeskou lbu K 1 350,-
3. Vnitn etn doklad na pevod zisku minulch let do rezervnho fondu....
V dalm etnm obdob:
4. Vnitn etn doklad - piznn odmn ze stimulanho fondu K 36 600,-
5. Vnitn etn doklad: valn hromada schvlila vyrovnn ztrty vznikl v pedchzejcm etnm obdob 41 900,-
701 / 428 25 000,- 2) 427 / 221 1 350,-
701 / 431 200 000,- 3) 428 / 421 25 000,-
1a)431 / 421 82 000,- 4) 427 / 331 36 600,-
b)431 / 427 6 000,- 5) 421 / 431 41 900,-
c)431 / 427 19 000,-
d)431 / 364 71 000,-
e)431 / 428 22 000,-
Hospodsk vsledek
- rozdlen hospodskho vsledku za bn etn obdob podlh schvalovacmu zen nejvych orgn obchodn spolenosti nebo drustva
- do doby jeho rozdlen se eviduje na t 431 - Hospodsk vsledek ve schvalovacm zen
zisk:
701 / 431 - na potku roku
ztrta:
431 / 701 - na potku roku
zisk:
710 / 702 - na konci roku
- soust vlastnho jmn je tak nerozdlen zisk (428), poppad neuhrazen ztrta (429), kter sniuje zkladn jmn
- rozdlen hospodskho vsledku - viz. maturitn okruh . 15 - Rozdlen zisku v a. s.
Rezervy
Rezervy se tvo na vdaje, kter v budoucnu nastanou z dvod nepetrit existujcch rizik a ztrt z podnikn.
Umouj vytvoit zdroje na kryt budoucch vdaj.
Pedstavuj dlouhodob ciz zdroj - pedstavuj budouc zvazek etn jednotky.
el, na kter jsou rezervy tvoeny, znme ale stka a obdob jejich erpn jsou nejist.
Pln funkci asovho rozliovn nklad.
Podle zvaznosti tvorby rezerv rozliujeme rezervy zkonn a rezervy ostatn.
Zkonn
- jsou upraveny Zkonem o rezervch
- rezerva na opravy HIM, jeho doba odepisovn je del ne 8 let
- rezerva na pohledvky za dlunky v konkurznm a vyrovnvacm zen
- rezervy v pojiovnictv, bankovnictv - spojen se specifickou innost spolenosti, tak v lesnictv, dlnm prmyslu
Zkonn rezervy jsou nkladem, sniujc zklad pro vpoet dan z pjm!!!
Ostatn - jejich tvorba je upravena vnitnm pedpisem etn jednotky
- nejsou daovm nkladem
Podle uren - obecn (globln) a elov (individuln)
Obecn - jsou tvoeny na rizika i ztrty z podnikn
elov - pesn vymezen el a jen k nmu mohou bt pouity (rezerva na kurzov ztrty, oprava IM...)
ty pro evidenci rezerv
45 - Rezervy - vechny ty pasivn
451 - Rezervy zkonn - pouze rezervy tvoeny podle zkona
454 - Rezerva na kurzov ztrty
459 - Ostatn rezervy
Tvorba rezerv
- rezervy se tvo procentem z uritho zkladu napklad z hodnoty zsob nebo treb, nebo jsou stanoveny v absolutn stce
- tvo se na vrub nklad
nklad provozn - 552, 554
nklad finann povahy - 574
nklad mimodn povahy - 584 552... / 45.
erpn (rozpoutn) rezerv
- tuje se prostednictvm vnos
provozn - 652, 654
finann - 674
mimodn - 684 45. / 652...
Rezervy nesm mt aktivn zstatky. Pi etn uzvrce mus bt provedena inventarizace rezerv (prov se jejich el a ve).
Pklad: rezervy

Ve spolenosti s r. o. ABC v Opav se vyskytly tyto etn ppady pi tovn rezervy zkonn
1. Tvoena rezerva na opravy hmotnho investinho majetku, kter m dobu odpisovn 15 let podle rozpotu nklad v stce pipadajc na jedno etn obdob K 15 000,-
2. Dol faktura za opravy tohoto hmotnho majetku:
smluvn cena K 8 000,-
+ 22% da z pidan hodnoty K 1760,-
celkem K 9 760,-
3. erpn rezervy K 8 000,-
1) 552 / 451 15 000,-
2) 511 / - 8 000,-
343 / - 1 760,-
- / 321 9 760,-
3) 451 / 652 8 000,-

Bankovn vry

461 - Bankovn vry
- dlouhodob - doba splatnosti je del ne 1 rok
- poskytovan pedevm na investin zmry nebo pi eskontu smnek
- analytick evidence - podle jednotlivch vr
- tovn - viz. tov tda 2 (231 - stejn) - 2 monosti tovn:
a) 221 / 461
b) 321 / 461
- splacen vru
a) 461 / 221
b) 562 / 221

Dlouhodob zvazky
- zvazky z obchodnho i neobchodnho styku s dobou splatnosti del ne 1 rok
1) zvazky k podnikm ve skupin - 471 - Dlouhodob zvazky k podnikm ve skupin - u mateskch spolenost a dceinch podnik
upsn pjky (j si pjuji) 378 (351) / 471
poskytnut pjky(vpis z B) 221 / 378 (351)
nkdy tak me bt rovnou 221 / 471
splacen 471 / 221 , 562 / 221
2) emitovan dluhopisy - 473 - Emitovan dluhopisy
- vrov cenn papry s dobou splatnosti vt ne 1 rok
a) krtkodob 241 - tovn viz. tov tda 2 (finann majetek)
b) dlouhodob 473 - (finann investice) - tovn - obdoba tu 241
- Podle zpsobu roen rozeznvme:
a) nominln rok - je vyplcen pravideln prbn po dobu splatnosti dluhopisu
b) disiov rok - rozdl mezi nominln cenou a cenou pozen dluhopisu - vitel zaplat za dluhopis stku snenou o roky
NC > CP
c) iov rok - rozdl mezi nominln cenou a splatnou (trn) cenou, kdy dlunk uhrad roky za dobu pjky a pi splatnosti dluhopisu
NC trn < cena
- Pi tovn rok za dobu del ne 1 rok je nutn tyto roky asov rozliovat.
- Disiov rok - Z hlediska dlunka pedstavuj roky nklady ptch obdob, z hlediska vitele pjmy ptch obdob.
3) zvazky z pronjmu - 474 - Zvazky z pronjmu
- dlouhodob pronjem IM (viz. leasing)
zaazen do evidence 022 / 474
platba njemnho (odpisy) 474 / 221
majetek je vrcen zpt pronajmateli 474 / -
082 / -
- / 022
njemce si majetek nech
a) smluvn cena = ZC 474 / 221
b) smluvn cena > ZC 022 / 474 (zven ceny IM)
474 / 221
4) dlouhodob pijat zlohy od odbratel - 475 - Dlouhodob pijat zlohy
- ped splnnm (viz 3 - zlohy) - tovn - obdoba tu 324
5) smnky k hrad - 478 - Dlouhodob smnky k hrad
- dlouhodobho charakteru (viz. 322)
+ asov rozliovn rok - nominln, disiov, iov
6) ostatn dlouhodob zvazky - 479 - Ostatn dlouhodob zvazky
- nap. zvazky z tichho spoleenstv, nebo zvazky k dodavatelm del ne 1 rok

Pklad: nominln rok
P emitovn a splcen dlouhodobch dluhopis vznikly v etn jednotce tyto etn ppady:
1) etn jednotka emitovala prostednictvm banky dlouhodob dluhopisy v nominln cen K 10 000,-
2) Vitel zakoupil (zaplatil) dluhopisy K 10 000,-
3) Banka vytovala vlohy spojen s emis K 150 ,-
4) Zaplaceny roky za bn etn obdob K 1 000,-
5) Splacena st dluhopis K 2 000,-
tovn u dlunka (emitenta)
1) 375 / 473 10 000,-
2) 221 / 375 10 000,-
3) 568 / 221 150,-
4) 562 / 221 1 000,-
5) 473 / 221 2 000,-

tovn u vitele
1. Nkup dluhopis v nominln cen K 10 000,-
2. Zaplaceny roky za bn etn obdob K 1 000,-
3. Splacena st dluhopis K 2 000,-
1. 069 / 221 10 000,-
2. 221 / 662 1 000,-
3. 221 / 069 2 000,-

Pklad: disiov rok
Snaha, vrobn drustvo, Havlkv Brod, emitovalo dlouhodob dluhopisy, kter jsou splatn za dva roky a cel stka rok je placena dlunkem pedem.
1. Emise dluhopis v nominln cen K 10 000,-
z nominln ceny inily roky (disio) K 2 000,-
2. Vechny dluhopisy byly uhrazeny vitelem K 8 000,-
3. roky pipadajc na bn etn obdob (asov rozlien) K 1 000,-
4. Po 10 mscch byla splacena st dluhopis v nominln cen K 300,-
tovn u dlunka (emitenta) tovn u vitele
1. - / 473 10 000,- 1. 069 / 221 8 000,-
375 / - 8 000,- 2. 385 / 662 1 000,-
562 / - 2 000,- 3. 221 / - 3 000,-
2. 221 / 375 8 000,- - / 069 2 700,-
3. 381 / 562 1 000,- - / 385 300,-
4. 473 / 221 3 000,-

Pklad: cel stka rok je splatn pedem
etn jednotka emitovala dlouhodob dluhopisy v nominln cen K 20 000,- se splatnost za 4 roky. Cel stka rok K 8 000,- za 4 roky je splatn pedem
tovn u emitenta tovn u vitele
1) emise 1)
375 / - 12 000,- 069 / 221 12 000,-
562 / - 8 000,- 385 / 662 8 000,-
- / 472 20 000,-
2)221 / 375 12 000,- 2)662 / 385 6 000,-
381 / 562 6 000,-
2. etn obdob
562 / 381 2 000,- 385 / 662 2 000,-
3. etn obdob
562 / 381 2 000,- 385 / 662 2 000,-
4. etn obdob
562 / 381 2 000,- 385 / 662 2 000,-
473 / 221 20 000,- 221 / 069 12 000,-
221 / 385 8 000,-

Pklad: iov rok
1) pohledvky z emitovanch dluhopis 20 000,-
2) vpis z B - hrada za dluhopisy 20 000,-
3) roky z dluhopis - celkem 4 000,- , doba splatnosti 2 roky
Emitent Vitel
1) 375 / 473 20 000,- 1) 069 / 221 20 000,-
2) 221 / 375 20 000,- 2) 385 / 662 2 000,-
3) 562 / 383 2 000,-
2. rok
1) 562 / 383 2 000,- 1) 385 / 662 2 000,-
2) 473 / 221 20 000,- 2) 221 / 069 20 000,-
3) 383 / 221 4 000,- 3) 221 / 385 4 000,-

V tto diskuzi nejsou dn pspvky. Tak rychle napi a sta se prvnm.


HTML:

BBCode:
Účtování splácení půjčky