Nebankovní úvěr koupě nemovitosti k podnikání

Text pedpisu:

257


ZKON


ze dne 14. ervence 2016


o spotebitelskm vru


Parlament se usnesl na tomto zkon esk republiky:

ST PRVN


OBECN USTANOVEN


1


Pedmt pravy


Tento zkon zapracovv pslun pedpisy Evropsk unie1), zrove navazuje na pmo pouiteln pedpis Evropsk unie2) a upravuje
a) innost nkterch osob oprvnnch poskytovat a zprostedkovvat spotebitelsk vr, vetn innosti tchto osob v zahrani,
b) prva a povinnosti pi poskytovn a zprostedkovn spotebitelskho vru a
c) psobnost sprvnch orgn v oblasti poskytovn a zprostedkovvn spotebitelskho vru.

2


Spotebitelsk vr


(1) Spotebitelskm vrem je odloen platba, penit zpjka, vr nebo obdobn finann sluba poskytovan nebo zprostedkovan spotebiteli.
(2) Spotebitelskm vrem na bydlen je spotebitelsk vr
a) zajitn nemovitou vc nebo vcnm prvem k nemovit vci,
b) elov uren k
1. nabyt, vypodn nebo zachovn prv k nemovit vci nebo sousti nemovit vci,
2. vstavb nemovit vci nebo sousti nemovit vci,
3. hrad za pevod drustevnho podlu v bytovm drustvu nebo nabyt asti v jin prvnick osob za elem zskn prva uvn bytu nebo rodinnho domu,
4. zmn stavby podle stavebnho zkona nebo jejmu pipojen k veejnm stm,
5. hrad nklad spojench se zsknm penit zpjky, vru nebo jin obdobn finann sluby s elem uvedenm v bodech 1 a 4, nebo
6. splacen vru, penit zpjky nebo jin obdobn finann sluby poskytnut k elm uvedenm v bodech 1 a 6, nebo
c) poskytnut stavebn spoitelnou podle zkona upravujcho stavebn spoen.
(3) Vzanm spotebitelskm vrem je spotebitelsk vr, kter je vzan na koupi zbo nebo poskytnut sluby, s vjimkou spotebitelskho vru na bydlen. Plat, e spotebitelsk vr je vzan na koupi zbo nebo poskytnut sluby, pokud je uren vhradn k financovn koup uritho zbo nebo poskytnut urit sluby a
a) prodvajc nebo osoba poskytujc slubu je zrove poskytovatelem,
b) poskytovatel vyuije slueb prodvajcho nebo osoby poskytujc slubu v souvislosti s uzavenm nebo ppravou smlouvy, ve kter se sjednv spotebitelsk vr (dle jen "smlouva o spotebitelskm vru"), nebo
c) konkrtn zbo nebo sluba jsou vslovn uvedeny ve smlouv o spotebitelskm vru.
(4) Jde-li sten o spotebitelsk vr na bydlen podle odstavce 2 psm. b) a sten o spotebitelsk vr jin ne na bydlen, rozhoduje o tom, zda se na dan spotebitelsk vr pouije prvn prava spotebitelskho vru na bydlen nebo jinho ne na bydlen, pevaujc el spotebitelskho vru. Nelze-li pevaujc el urit, pouije se na takov spotebitelsk vr prava spotebitelskho vru jinho ne na bydlen.

3


Vymezen pojm


(1) Pro ely tohoto zkona se rozum
a) poskytovnm spotebitelskho vru
1. nabzen monosti sjednat spotebitelsk vr vlastnm jmnem a na vlastn et,
2. pedkldn nvrhu na sjednn spotebitelskho vru vlastnm jmnem a na vlastn et,
3. provdn ppravnch prac smujcch vlastnm jmnem a na vlastn et ke sjednn spotebitelskho vru, vetn poskytovn doporuen vedoucho ke sjednn spotebitelskho vru,
4. sjednvn spotebitelskho vru vlastnm jmnem a na vlastn et, nebo
5. vkon prv a plnn povinnost ze smlouvy o spotebitelskm vru osobou, kter spotebitelsk vr se spotebitelem sjednala,
b) zprostedkovnm spotebitelskho vru
1. nabzen monosti sjednat spotebitelsk vr jmnem a na et poskytovatele, nebo jmnem a na et spotebitele,
2. pedkldn nvrh na sjednn spotebitelskho vru jmnem a na et poskytovatele, nebo jmnem a na et spotebitele,
3. provdn ppravnch prac smujcch ke sjednn spotebitelskho vru jmnem a na et poskytovatele nebo jmnem a na et spotebitele, vetn poskytovn doporuen vedoucho ke sjednn spotebitelskho vru,
4. sjednvn spotebitelskho vru jmnem a na et poskytovatele, nebo jmnem a na et spotebitele, nebo
5. vkon prv a plnn povinnost ze smlouvy o zprostedkovn spotebitelskho vru osobou, kter smlouvu o zprostedkovn spotebitelskho vru se spotebitelem uzavela,
c) posouzenm vruschopnosti spotebitele posouzen jeho schopnosti splcet spotebitelsk vr,
d) poskytovatelem ten, kdo jako podnikatel poskytuje spotebitelsk vr,
e) zprostedkovatelem ten, kdo jako podnikatel zprostedkovv spotebitelsk vr,
f) zastoupenm v ppad
1. vzanho zstupce ten, s nm m vzan zstupce uzavenou smlouvu, na jejm zklad zprostedkovv spotebitelsk vr, a kdo je osobou oprvnnou poskytovat spotebitelsk vr nebo samostatnm zprostedkovatelem, nebo
2. zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru ten, s nm m zprostedkovatel vzanho spotebitelskho vru uzavenou smlouvu, na jejm zklad zprostedkovv vzan spotebitelsk vr, a kdo je poskytovatelem vzanho spotebitelskho vru,
g) identifikanmi daji
1. u fyzick osoby jmno, poppad obchodn firma, adresa bydlit, datum narozen a identifikan slo osoby (dle jen "identifikan slo"), bylo-li j pidleno; u fyzick osoby usazen v jinm ne lenskm stt, nen-li podle zkona o pobytu cizinc na zem esk republiky obanem lenskho sttu Evropsk unie nebo jinho smluvnho sttu Dohody o Evropskm hospodskm prostoru (dle jen "lensk stt") nebo jeho rodinnm pslunkem, t msto trvalho nebo dlouhodobho pobytu v esk republice,
2. u prvnick osoby obchodn firma nebo nzev, jej sdlo, identifikan slo, bylo-li j pidleno; u prvnick osoby se sdlem v tetm stt t adresa poboky obchodnho zvodu umstn v esk republice,
h) pracovnkem osoba, kter je s poskytovatelem nebo zprostedkovatelem spotebitelskho vru v pracovnprvnm vztahu, anebo len statutrnho orgnu nebo sprvn rady poskytovatele nebo zprostedkovatele spotebitelskho vru, nebo prokurista, pokud se pmo podlej na poskytovn nebo zprostedkovn spotebitelskho vru, nebo jsou za poskytovn nebo zprostedkovn spotebitelskho vru zodpovdn,
i) skupinou odbornosti poskytovn nebo zprostedkovn
1. spotebitelskho vru jinho ne na bydlen,
2. vzanho spotebitelskho vru, nebo
3. spotebitelskho vru na bydlen,
j) kapitlem nebankovnho poskytovatele spotebitelskho vru vlastn kapitl snen o pohledvky z nesplacenho zkladnho kapitlu, o pohledvky z nesplacenho emisnho ia a o pohledvky z nesplacench pplatk do fond,
k) potenm kapitlem souet
1. splacenho zkladnho kapitlu,
2. splacenho emisnho ia,
3. povinnch rezervnch fond,
4. ostatnch fond vytvoench z rozdlen zisku, kter lze pout vhradn k hrad ztrty uveden v etn zvrce, a
5. rozdlu nerozdlenho zisku z pedchozch obdob, uvedenho v etn zvrce oven auditorem a schvlen pslunm orgnem prvnick osoby, o jeho rozdlen pslun orgn prvnick osoby nerozhodl, a neuhrazen ztrty z pedchozch obdob vetn ztrty za minul etn obdob,
l) zahraninm zprostedkovatelem zprostedkovatel s domovskm lenskm sttem jinm ne esk republika, kter je oprvnn zprostedkovvat spotebitelsk vr na bydlen,
m) domovskm lenskm sttem lensk stt, ve kterm m zprostedkovatel, kter je oprvnn zprostedkovvat spotebitelsk vr na bydlen, sv sdlo nebo skuten sdlo,
n) hostitelskm lenskm sttem lensk stt odlin od domovskho lenskho sttu, ve kterm zprostedkovatel spotebitelskho vru na bydlen m poboku, nebo ve kterm doasn jinak zprostedkovv spotebitelsk vr na bydlen,
o) pslunm orgnem dohledu orgn jinho lenskho sttu, kter je oprvnn vykonvat dohled nad zprostedkovnm spotebitelskho vru na bydlen a kter byl jako pslun orgn oznmen Evropsk komisi.
(2) Pro ely tohoto zkona se rozum
a) vitelem poskytovatel nebo osoba, kter nabyla pohledvku za spotebitelem ze smlouvy o spotebitelskm vru,
b) ron procentn sazbou nklad celkov nklady spotebitelskho vru vyjden jako ron procento z celkov ve spotebitelskho vru, kter se pot podle vzorce uvedenho v ploze . 1 k tomuto zkonu,
c) celkovou stkou, kterou m spotebitel zaplatit, souet celkov ve spotebitelskho vru a celkovch nklad spotebitelskho vru,
d) celkovmi nklady spotebitelskho vru veker nklady vetn rok, proviz, dan, poplatk nebo jinch obdobnch penitch plnn a vekerch dalch plateb, kter spotebitel mus zaplatit v souvislosti se spotebitelskm vrem a kter jsou poskytovateli znmy, s vjimkou nklad na note,
e) celkovou v spotebitelskho vru souhrn vech stek, je jsou dny spotebiteli k dispozici,
f) zpjn rokovou sazbou rokov sazba vyjden jako pevn nebo pohybliv procentn sazba uplatovan ron na erpanou vi spotebitelskho vru,
g) pevnou zpjn rokovou sazbou jedin zpjn rokov sazba sjednan mezi poskytovatelem a spotebitelem na celou dobu trvn spotebitelskho vru nebo vce zpjnch rokovch sazeb stanovench pro dl obdob vhradn nemnnou konkrtn procentn hodnotou; nejsou-li ve smlouv o spotebitelskm vru jinm ne na bydlen stanoveny vechny zpjn rokov sazby, povauje se pro ely spotebitelskho vru jinho ne na bydlen zpjn rokov sazba za pevn stanovenou pouze pro dl obdob, pro kter jsou zpjn rokov sazby stanoveny vhradn nemnnou konkrtn procentn hodnotou sjednanou pi uzaven tto smlouvy,
h) monost peerpn vslovn ujednn smluvnch stran o zpstupnn pennch prostedk, kter pesahuj aktuln zstatek na platebnm tu spotebitele,
i) pekroenm faktick zpstupnn vce pennch prostedk, ne je zstatek na platebnm tu nebo ne je smluven monost peerpn,
j) referenn rokovou sazbou rokov sazba, kter se pouije jako zklad pro vpoet jakhokoli roku, jen m bt uplatnn, a kter pochz z veejn pstupnho zdroje a kterou mohou strany smlouvy ovit, avak nemohou ji jakkoliv pmo ovlivnit,
k) trvalm nosiem dat jakkoli nstroj, kter umouje spotebiteli uchovn informac urench jemu osobn tak, aby mohly bt vyuvny po dobu pimenou elu tchto informac, a kter umouje reprodukci tchto informac v nezmnn podob,
l) spotebitelskm vrem v ciz mn spotebitelsk vr na bydlen, kter je v okamiku uzaven smlouvy o spotebitelskm vru na bydlen vyjden v jin mn, ne
1. ve kter m spotebitel pjem, z nho m bt spotebitelsk vr splcen,
2. ve kter spotebitel dr aktiva, z nich m bt spotebitelsk vr splcen, nebo
3. v mn lenskho sttu, v nm m spotebitel bydlit,
m) peklenovacm vrem spotebitelsk vr na bydlen, jeho elem je doasn finann een situace spotebitele pi pechodu k jinmu spotebitelskmu vru na bydlen a kter
1. nem pevn stanovenou dobu trvn, nebo
2. m bt splacen bhem 12 msc,
n) podmnnm zvazkem nebo zrukou spotebitelsk vr na bydlen podle 2 odst. 2 psm. a), kter
1. zajiuje jin zvazek a
2. umouje erpn jistiny pouze pi splnn podmnky stanoven ve smlouv,
o) spotebitelskm vrem na bydlen s podlem na hodnot nemovitosti spotebitelsk vr, u nho je jistina, kter m bt splacena, urena na zklad smluvn stanovenho procentnho podlu z hodnoty nemovitosti v okamiku splcen jistiny.

4


Vjimky z psobnosti


(1) Tento zkon se nepouije na spotebitelsk vr
a) jin ne na bydlen, kter byl sjednn s obchodnkem s cennmi papry, bankou, zahranin bankou nebo zahranin osobou, kter je oprvnna poskytovat investin sluby, jeho elem je proveden operace s investinm nstrojem3), s tm, e obchodnk s cennmi papry, banka, zahranin banka nebo zahranin osoba, kter je oprvnna poskytovat investin sluby, jsou do tto operace zapojeni,
b) jin ne na bydlen, sjednan v podob prbnho poskytovn sluby nebo dodvn zbo stejnho druhu, za kter spotebitel me platit v prbhu jejich poskytovn nebo dodvn formou spltek,
c) kter byl sjednn s poskytovatelem provozujcm zastavrensk zvod, pi jeho poskytnut je poskytovateli penechna movit vc a poskytovateli nevznik prvo na vrcen penz.
(2) Tento zkon se nepouije na poskytovn informac a doporuen v rmci innosti osoby oprvnn k vkonu advokacie podle zkona upravujcho vkon advokacie nebo note podle zkona upravujcho innost not.
(3) Tento zkon se nepouije na poskytovn informac a doporuen v rmci zen stvajcho dluhu pi provozovn
a) innosti insolvennho sprvce,
b) innosti bezplatnho dluhovho poradenstv v rmci dobrovolnick sluby podle zkona upravujcho dobrovolnickou slubu,
c) veejn prospn innosti prvnickou osobou se statusem veejn prospnosti, nebo
d) sociln sluby podle zkona upravujcho sociln sluby.
(4) Tento zkon se nepouije na
a) pleitostn poskytovn informac o produktech spotebitelskho vru v rmci jin profesn innosti, nebo
b) pouh poskytovn obecnch informac o produktech spotebitelskho vru, nebo obdobnch informacch o poskytovatelch nebo zprostedkovatelch za pedpokladu, e elem takov innosti nen napomhat uzaven nebo plnn ze smlouvy o spotebitelskm vru.

Omezen psobnosti


5


(1) Pouze 1 a 4, 122 a 124 a 168 se pouij na spotebitelsk vr
a) jin ne na bydlen, sjednan v podob njmu vci nebo leasingu s vjimkou zvazk, u nich je sjednno prvo nebo povinnost koup pedmtu smlouvy nebo jin monost nabyt vlastnickho prva po uplynut urit doby,
b) poskytovan zamstnavatelem jeho zamstnancm jako vedlej innost s ron procentn sazbou nklad ni, ne je ron procentn sazba nklad spotebitelskch vr obvykle nabzench na trhu, a kter nen obecn nabzen veejnosti,
c) s vjimkou spotebitelskho vru na bydlen podle 2 odst. 2 psm. a), v podob bezplatnho odloen platby stvajcho dluhu,
d) jin ne na bydlen, poskytovan omezenmu okruhu osob ve veejnm zjmu na zklad jinho prvnho pedpisu bezron nebo se zpjn rokovou sazbou ni, ne je na trhu obvykl, nebo
e) obsaen ve smru uzavenm ped soudem nebo jinm pslunm orgnem.
(2) Na spotebitelsk vr na bydlen poskytovan omezenmu okruhu osob ve veejnm zjmu na zklad jinho prvnho pedpisu bezron nebo se zpjn rokovou sazbou ni, ne je na trhu obvykl, nebo za podmnek, kter jsou celkov vhodnj ne podmnky na trhu obvykl, pokud nen zpjn rokov sazba vy, ne je na trhu obvykl, se pouije pouze 1 a 4, 90, 91, 94 a 100, 122 a 124 a 168.
(3) Na spotebitelsk vr poskytnut bez roku a jakkoli platy jin ne hrady eln vynaloench nklad pmo spojench se zajitnm spotebitelskho vru se pouij pouze 1 a 4, 122 a 124 a 168.
(4) Na dohodu, kterou se za elem odvrcen zen o nrocch vitele odkld v dsledku prodlen spotebitele platba nebo mn zpsob splcen, piem smluvn ujednn jsou ve svm souhrnu pro spotebitele alespo stejn vhodn jako v pvodn smlouv, se pouij pouze 1 a 4, 84, 88 a 91, 94, 97, 99 odst. 3, 4 a 6, 100 odst. 1 psm. b), odst. 2 a 4, 101 odst. 2, 102 odst. 1 a 4, 104, 105, 108, 109, 112 a 117 a 120 a 177.

6


(1) Na spotebitelsk vr ve form monosti peerpn splatn do 1 msce ode dne poskytnut se pouij pouze 1 a 84, 86 a 89, 96, 98 odst. 2, 99 odst. 3, 4 a 6, 100, 101 odst. 1, 102 odst. 2, 4 a 5, 104, 105, 107, 112 a 115 a 120 a 177.
(2) Na spotebitelsk vr jin ne na bydlen ve form monosti peerpn splatn na podn nebo do 3 msc ode dne poskytnut se pouij pouze 1 a 84, 86 a 94, 96, 98 odst. 2, 99 odst. 3, 4 a 6, 100, 101 odst. 1, 102 odst. 2, 4 a 5, 104, 105, 107, 112 a 115 a 119 a 177.
(3) Na spotebitelsk vr ve form pekroen se pouij pouze 1 a 83, 108, 112 a 114 a 121 a 177.
(4) Na spotebitelsk vr na bydlen podle 2 odst. 2 psm. a) se nepouije povinnost uvdt ron procentn sazbu nklad, jestlie
a) odmnou poskytovatele za poskytnut spotebitelskho vru je urit stka plynouc z vnosu z budoucho prodeje prva k tto nemovit vci a
b) pln splacen spotebitelskho vru je podmnno uritou prvn skutenost.

ST DRUH


OSOBY OPRVNN POSKYTOVAT SPOTEBITELSK VR


HLAVA I


ZKLADN USTANOVEN


7


Oprvnn poskytovat spotebitelsk vr


Poskytovat spotebitelsk vr jako podnikatel je oprvnna pouze
a) banka, zahranin banka a zahranin finann instituce za podmnek stanovench zkonem upravujcm innost bank,
b) spoiteln a vrn drustvo za podmnek stanovench zkonem upravujcm innost spoitelnch a vrnch drustev,
c) platebn instituce a zahranin platebn instituce za podmnek stanovench zkonem upravujcm platebn styk,
d) poskytovatel platebnch slueb malho rozsahu za podmnek stanovench zkonem upravujcm platebn styk,
e) instituce elektronickch penz a zahranin instituce elektronickch penz za podmnek stanovench zkonem upravujcm platebn styk,
f) vydavatel elektronickch penz malho rozsahu za podmnek stanovench zkonem upravujcm platebn styk a
g) nebankovn poskytovatel spotebitelskho vru ( 9) za podmnek stanovench tmto zkonem.

8


Nkter podmnky innosti osoby oprvnn poskytovat

spotebitelsk vr


(1) Ten, kdo je oprvnn poskytovat spotebitelsk vr, me bt pi provozovn innost uvedench v 3 odst. 1 psm. a) bodech 1 a 4 zastoupen pracovnkem, samostatnm zprostedkovatelem, vzanm zstupcem nebo zprostedkovatelem vzanho spotebitelskho vru.
(2) Ten, kdo je oprvnn poskytovat spotebitelsk vr, me poskytovat spotebitelsk vr pouze tak, e jeho pracovnk, vzan zstupce a jeho pracovnk, zprostedkovatel vzanho spotebitelskho vru a jeho pracovnk spluj podmnky odborn zpsobilosti podle 60 a dvryhodnosti podle 72 nebo 73, a zajist, e tyto osoby si odborn znalosti a dovednosti udruj.
(3) Ten, kdo je oprvnn poskytovat spotebitelsk vr, nen-li nebankovnm poskytovatelem spotebitelskho vru, mus splovat poadavky podle 15 odst. 2 psm. b), c), d), h) a l) a 15 odst. 3 obdobn.

HLAVA II


NEBANKOVN POSKYTOVATEL SPOTEBITELSKHO VRU


9


Zkladn ustanoven


Nebankovn poskytovatel spotebitelskho vru je prvnick osoba, kter je oprvnna poskytovat spotebitelsk vr na zklad oprvnn k innosti nebankovnho poskytovatele spotebitelskho vru, kter j udlila esk nrodn banka.

10


Podmnky udlen oprvnn k innosti


(1) esk nrodn banka udl oprvnn k innosti nebankovnho poskytovatele spotebitelskho vru adateli, pokud
a) je akciovou spolenost, evropskou spolenost, nebo spolenost s ruenm omezenm,
b) m sdlo i skuten sdlo na zem esk republiky,
c) je dvryhodn; podmnku dvryhodnosti mus splovat i ovldajc osoba adatele,
d) je odborn zpsobil,
e) m zzenu dozor radu s takovmi pravomocemi, jako jsou pravomoci dozor rady akciov spolenosti podle zkona upravujcho prvn pomry obchodnch spolenost a drustev, je-li spolenost s ruenm omezenm,
f) m poten kapitl alespo ve vi stanoven tmto zkonem,
g) spluje poadavky na vkon innosti podle 15,
h) je jeho pln obchodn innosti v oblasti poskytovn spotebitelskch vr podloen relnmi ekonomickmi propoty,
i) nvrh pravidel jednn se zjemci o uzaven smlouvy o spotebitelskm vru spluje poadavky stanoven tmto zkonem,
j) m prhledn a nezvadn pvod finannch zdroj; podmnku prhlednho a nezvadnho pvodu finannch zdroj mus splovat i ovldajc osoba adatele a
k) daje uveden v dosti umouj identifikaci adatele v pslunm zkladnm registru.
(2) Odstavec 1 psm. b) se nepouije, jestlie z mezinrodn smlouvy, kter je soust eskho prvnho du, vyplv povinnost umonit adateli poskytovat v esk republice spotebitelsk vr za obdobnch podmnek jako osobm se sdlem v esk republice.

11


zen o dosti o udlen oprvnn k innosti


(1) dost o udlen oprvnn k innosti nebankovnho poskytovatele spotebitelskho vru lze podat pouze elektronicky. dost obsahuje, vedle nleitost stanovench sprvnm dem, t daje o splnn podmnek pro innost nebankovnho poskytovatele spotebitelskho vru stanovench tmto zkonem. K dosti se pipoj doklady prokazujc splnn tchto podmnek.
(2) Rozhodnut o dosti podle odstavce 1 esk nrodn banka vyd do 4 msc ode dne zahjen zen.
(3) Vyhov-li esk nrodn banka dosti podle odstavce 1 v plnm rozsahu, zape nebankovnho poskytovatele spotebitelskho vru do registru osob oprvnnch v oblasti spotebitelskho vru k innostem podle tohoto zkona (dle jen "registr"). Rozhodnut se v takovm ppad psemn nevyhotovuje. Rozhodnut nabv prvn moci okamikem zpisu nebankovnho poskytovatele spotebitelskho vru do registru. O zpisu nebankovnho poskytovatele spotebitelskho vru do registru esk nrodn banka neprodlen elektronicky informuje adatele.
(4) Pokud esk nrodn banka dosti o udlen oprvnn k innosti nebankovnho poskytovatele spotebitelskho vru nevyhov, dost zamtne.
(5) Podrobnosti nleitost dosti, vetn ploh osvdujcch splnn podmnek pro innost nebankovnho poskytovatele spotebitelskho vru stanovench tmto zkonem, jej formty a dal technick nleitosti stanov provdc prvn pedpis.

12


Trvn oprvnn k innosti


(1) Oprvnn k innosti nebankovnho poskytovatele spotebitelskho vru trv do konce ptho kalendnho roku nsledujcho po kalendnm roce, ve kterm byl nebankovn poskytovatel spotebitelskho vru zapsn do registru.
(2) Oprvnn k innosti nebankovnho poskytovatele spotebitelskho vru se prodluuje vdy o dalch 60 msc zaplacenm sprvnho poplatku. esk nrodn banka potvrd nebankovnmu poskytovateli spotebitelskho vru zaplacen sprvnho poplatku bez zbytenho odkladu.
(3) Zpsob zaplacen sprvnho poplatku stanov provdc prvn pedpis.

13


Znik oprvnn k innosti


(1) Oprvnn k innosti nebankovnho poskytovatele spotebitelskho vru zanik
a) znikem prvnick osoby,
b) oznmenm o ukonen innosti,
c) uplynutm doby trvn oprvnn, nebo
d) odntm ( 146).
(2) Oznmen podle odstavce 1 psm. b) se podv elektronicky.
(3) Nleitosti oznmen, jeho formty a dal technick nleitost stanov provdc prvn pedpis.

14


Kapitl


(1) Poten kapitl nebankovnho poskytovatele spotebitelskho vru mus init alespo 20 000 000 K. Nebankovn poskytovatel spotebitelskho vru prbn udruje kapitl alespo ve vi odpovdajc 5 % objemu poskytnutch a dosud nesplacench vr vykzanch ke konci kalendnho roku podle odstavce 2. Kapitl nebankovnho poskytovatele spotebitelskho vru zrove nesm klesnout pod minimln vi potenho kapitlu.
(2) Nebankovn poskytovatel spotebitelskch vr je povinen ve lht do 31. bezna kadho roku pedkldat esk nrodn bance vkaz innosti zahrnujc rozvahu, vkaz zisk a ztrt, objem spotebitelskch vr poskytnutch za uplynul kalendn rok a objem pohledvek po splatnosti delch ne 3 msce vyplvajcch z poskytnutch spotebitelskch vr.
(3) Provdc prvn pedpis stanov pravidla, formu a zpsob pedkldn ronho vkazu innosti podle odstavce 2.

15


Nkter poadavky na vkon innosti


(1) Nebankovn poskytovatel spotebitelskho vru zavede a udruje postupy a pravidla, kter jsou vhodn z hlediska dnho poskytovn spotebitelskho vru a z hlediska dodrovn povinnost souvisejcch s bojem proti legalizaci vnos z trestn innosti a financovn terorismu. Postupy a pravidla mus bt pimen povaze, rozsahu a sloitosti innost nebankovnho poskytovatele spotebitelskho vru a mus zajiovat dn a plynul poskytovn spotebitelskho vru.
(2) Postupy a pravidla podle odstavce 1 zahrnuj
a) dn administrativn a etn postupy,
b) pravidla odmovn svch pracovnk, samostatnch zprostedkovatel, vzanch zstupc a jejich pracovnk, zprostedkovatel vzanho spotebitelskho vru a jejich pracovnk; tato pravidla nesm motivovat k neplnn povinnost podle tohoto zkona, zejmna v oblasti pravidel jednn, piem odmovn osob pmo se podlejcch na posuzovn vruschopnosti spotebitele nesm bt zvisl na potu nebo podlu schvlench dost o spotebitelsk vr a odmovn osob pmo se podlejcch na poskytovn rady podle 85 odst. 1 nesm bt na jmu jejich schopnosti jednat v nejlepm zjmu spotebitele, zejmna nesm bt zvisl na splnn prodejnho cle,
c) pravidla a postupy pro posuzovn vruschopnosti spotebitele,
d) pravidla a postupy pro pijet a ocenn pedmtu zajitn spotebitelskho vru na bydlen,
e) pravidla dodrovn povinnost souvisejcch s bojem proti legalizaci vnos z trestn innosti a financovn terorismu,
f) prbnou kontrolu dodrovn povinnost nebankovnho poskytovatele spotebitelskho vru plynoucch z tohoto zkona a jinch prvnch pedpis,
g) pravidla pro vyizovn stnost a reklamac spotebitel,
h) pravidla pro jednn se spotebiteli, kte jsou v prodlen,
i) pravidla pro vymhn pohledvek,
j) pravidla vnitn a vnj komunikace,
k) kontroln a bezpenostn opaten pi zpracovn a evidenci informac,
l) pravidla kontroly innosti osob, jejich prostednictvm nebankovn poskytovatel spotebitelskho vru poskytuje spotebitelsk vr, zejmna se zamenm na kontrolu dnho dodrovn pravidel jednn stanovench tmto zkonem, kter zajiuj dn plnn podmnek stanovench tmto zkonem tmito osobami a dn vkon jejich innosti.
(3) Nebankovn poskytovatel spotebitelskho vru je povinen prbn ovovat a pravideln hodnotit pimenost a innost zavedench postup a pravidel.

ST TET


OSOBY OPRVNN ZPROSTEDKOVVAT SPOTEBITELSK VR


HLAVA I


ZKLADN USTANOVEN


16


Oprvnn zprostedkovvat spotebitelsk vr


Zprostedkovvat spotebitelsk vr jako podnikatel je oprvnn za podmnek stanovench tmto zkonem pouze
a) samostatn zprostedkovatel ( 17),
b) vzan zstupce ( 27),
c) zprostedkovatel vzanho spotebitelskho vru ( 37), nebo
d) zahranin zprostedkovatel.

HLAVA II


SAMOSTATN ZPROSTEDKOVATEL A JEHO OPRVNN


17


Samostatn zprostedkovatel


(1) Samostatnm zprostedkovatelem se pro ely tohoto zkona rozum ten, kdo je oprvnn zprostedkovvat spotebitelsk vr na zklad oprvnn k innosti samostatnho zprostedkovatele udlenho eskou nrodn bankou.
(2) Samostatn zprostedkovatel zprostedkovv spotebitelsk vr na zklad
a) smlouvy uzaven v psemn form s jednou nebo vce osobami oprvnnmi poskytovat spotebitelsk vr ( 7), nebo
b) smlouvy o zprostedkovn spotebitelskho vru uzaven se spotebitelem.

18


Podmnky udlen oprvnn k innosti


(1) esk nrodn banka udl oprvnn k innosti samostatnho zprostedkovatele adateli, pokud
a) m sdlo i skuten sdlo na zem esk republiky,
b) je dvryhodn; podmnku dvryhodnosti mus splovat i ovldajc osoba adatele, kter je prvnickou osobou,
c) je odborn zpsobil,
d) nen podle tohoto zkona samostatnm zprostedkovatelem, vzanm zstupcem nebo zprostedkovatelem vzanho spotebitelskho vru,
e) daje uveden v dosti umouj identifikaci adatele v pslunm zkladnm registru.
(2) Odstavec 1 psm. a) se nepouije, jestlie z mezinrodn smlouvy, kter je soust prvnho du, vyplv povinnost umonit adateli zprostedkovvat v esk republice spotebitelsk vr za obdobnch podmnek jako osobm se sdlem v esk republice.
(3) esk nrodn banka udl oprvnn k innosti samostatnho zprostedkovatele adateli tak tehdy, pokud je bankou a v bankovn licenci m povolenu innost finann maklstv.

19


zen o dosti o udlen oprvnn k innosti


(1) dost o udlen oprvnn k innosti samostatnho zprostedkovatele lze podat pouze elektronicky. dost obsahuje, vedle nleitost stanovench sprvnm dem, t daje o splnn podmnek pro innost samostatnho zprostedkovatele stanovench tmto zkonem. K dosti se pipoj doklady prokazujc splnn tchto podmnek.
(2) Vyhov-li esk nrodn banka dosti podle odstavce 1 v plnm rozsahu, zape samostatnho zprostedkovatele do registru. Rozhodnut se v takovm ppad psemn nevyhotovuje. Rozhodnut nabv prvn moci okamikem zpisu samostatnho zprostedkovatele do registru. O zpisu samostatnho zprostedkovatele do registru esk nrodn banka neprodlen elektronicky informuje adatele.
(3) Pokud esk nrodn banka dosti o udlen oprvnn k innosti samostatnho zprostedkovatele nevyhov, dost zamtne.
(4) Podrobnosti nleitost dosti, vetn ploh osvdujcch splnn podmnek pro innost samostatnho zprostedkovatele stanovench tmto zkonem, jej formty a dal technick nleitosti stanov provdc prvn pedpis.

20


Trvn oprvnn k innosti samostatnho zprostedkovatele


(1) Oprvnn k innosti samostatnho zprostedkovatele trv do konce kalendnho roku nsledujcho po kalendnm roce, ve kterm byl samostatn zprostedkovatel zapsn do registru.
(2) Oprvnn se prodluuje vdy o dalch 12 msc zaplacenm sprvnho poplatku. esk nrodn banka potvrd samostatnmu zprostedkovateli zaplacen sprvnho poplatku bez zbytenho odkladu.
(3) Zpsob zaplacen sprvnho poplatku stanov provdc prvn pedpis.

21


Povinn pojitn samostatnho zprostedkovatele


(1) Samostatn zprostedkovatel mus bt po celou dobu sv innosti pojitn pro ppad povinnosti nahradit spotebiteli kodu zpsobenou poruenm nkter z povinnost samostatnho zprostedkovatele stanovench tmto zkonem s limitem pojistnho plnn nejmn ve vi stanoven nazenm Komise v penesen pravomoci (EU) . 1125/2014.
(2) Pojitn podle odstavce 1 mus bt sjednno tak, aby spoluast, byla-li sjednna, nepekroila vy z limit 5 000 K nebo 1 % sjednanho limitu pojistnho plnn.

22


Znik oprvnn k innosti


(1) Oprvnn k innosti samostatnho zprostedkovatele zanik
a) smrt fyzick osoby,
b) znikem prvnick osoby,
c) oznmenm o ukonen innosti,
d) uplynutm doby trvn oprvnn, nedojde-li k prodlouen oprvnn podle 20 odst. 2, nebo
e) odntm ( 146).
(2) Oznmen podle odstavce 1 psm. c) se podv elektronicky.
(3) Nleitosti oznmen, jeho formty a dal technick nleitosti stanov provdc prvn pedpis.

23


Zastoupen samostatnho zprostedkovatele


(1) Samostatn zprostedkovatel me bt pi provozovn innost uvedench v 3 odst. 1 psm. b) bodech 1 a 4 zastoupen pouze pracovnkem nebo vzanm zstupcem.
(2) Samostatn zprostedkovatel je povinen zprostedkovvat spotebitelsk vr pouze tak, e on sm, je-li fyzickou osobou, jeho pracovnk, jeho vzan zstupce a jeho pracovnk, trvale spluj podmnky odborn zpsobilosti podle 60 a dvryhodnosti podle 72, a je povinen zajistit, e tyto osoby si odborn znalosti a dovednosti udruj.
(3) Samostatn zprostedkovatel zavede, udruje a uplatuje pravidla kontroly innosti svch pracovnk, zejmna se zamenm na kontrolu dnho dodrovn pravidel jednn stanovench tmto zkonem, kter zajiuj dn plnn podmnek stanovench tmto zkonem pro innost samostatnho zprostedkovatele a dn provozovn tto jeho innosti. Stejnou povinnost m samostatn zprostedkovatel u svch vzanch zstupc a jejich pracovnk.
(4) Pravidla odmovn pracovnk, vzanho zstupce samostatnho zprostedkovatele a jeho pracovnk nesm motivovat k neplnn povinnost podle tohoto zkona, zejmna v oblasti pravidel jednn. Odmovn osob pmo se podlejcch na poskytovn rady podle 85 odst. 1 nesm bt na jmu jejich schopnosti jednat v nejlepm zjmu spotebitele, zejmna nesm bt zvisl na splnn prodejnho cle.

24


Stet zjm


Samostatn zprostedkovatel zavede, udruje a uplatuje pimen povaze, rozsahu a sloitosti sv innosti postupy pro zjiovn a zen stetu zjm.

25


Systm vyizovn stnost


Samostatn zprostedkovatel zavede, udruje a uplatuje pimen povaze, rozsahu a sloitosti sv innosti systm vyizovn stnost, kter zahrnuje i obecn pravidla pro informovn o postupu vyizovn stnost.

26


Piitatelnost protiprvnho inu samostatnho

zprostedkovatele


Protiprvn in, kterho se samostatn zprostedkovatel dopustil vi tet osob pi sv innosti, zavazuje samostatnho zprostedkovatele, i kdy jednal jmnem poskytovatele; pokud vak poskytovatel samostatnho zprostedkovatele nepeliv vybral nebo na nho nedostaten dohlel, ru za splnn jeho povinnosti k nhrad kody. Ustanoven 2914 obanskho zkonku se nepouije.

HLAVA III


VZAN ZSTUPCE A JEHO OPRVNN


27


Vzan zstupce


(1) Vzanm zstupcem se pro ely tohoto zkona rozum ten, kdo je oprvnn zprostedkovvat spotebitelsk vr na zklad zpisu vzanho zstupce do registru.
(2) Vzan zstupce zprostedkovv spotebitelsk vr vhradn pro jednoho zastoupenho na zklad smlouvy uzaven v psemn form.

28


Ukonen zastoupen


(1) Zastoupen je povinen okamit ukonit zvazek ze smlouvy podle 27 odst. 2, zjist-li, e vzan zstupce nespluje podmnky stanoven tmto zkonem pro innost vzanho zstupce; doruenm prvnho jednn smujcho k ukonen zvazku vzanmu zstupci tento zvazek zanik.
(2) Vzan zstupce je povinen okamit ukonit zvazek ze smlouvy podle 27 odst. 2, pestane-li splovat podmnky stanoven tmto zkonem pro innost vzanho zstupce; doruenm prvnho jednn smujcho k ukonen zvazku zastoupenmu tento zvazek zanik.
(3) Zastoupen je povinen oznmit bez zbytenho odkladu esk nrodn bance, e zvazek ze smlouvy podle 27 odst. 2 zanikl.

29


Zpis do registru


(1) esk nrodn banka na zklad oznmen podle 30 podanho zastoupenm zape do registru vzanho zstupce, pokud
a) ten, kdo hodl provozovat innost vzanho zstupce, nen podle tohoto zkona samostatnm zprostedkovatelem, vzanm zstupcem nebo zprostedkovatelem vzanho spotebitelskho vru a
b) daje uveden v oznmen umouj identifikaci osob uvedench v oznmen v pslunm zkladnm registru.
(2) esk nrodn banka zape vzanho zstupce do registru neprodlen, nejpozdji vak do 5 pracovnch dn ode dne doruen oznmen.
(3) O zpisu vzanho zstupce do registru nebo neproveden zpisu a dvodu takovho neproveden zpisu esk nrodn banka neprodlen elektronicky informuje zastoupenho; sti druh a tet sprvnho du se nepouij.

30


Oznmen vzanho zstupce


(1) Zastoupen me oznmit pouze takovho vzanho zstupce, kter m sdlo i skuten sdlo na zem esk republiky. To neplat, jestlie z mezinrodn smlouvy, kter je soust prvnho du, vyplv povinnost umonit tomu, kdo hodl provozovat innost vzanho zstupce, zprostedkovvat v esk republice spotebitelsk vr za obdobnch podmnek jako osobm se sdlem v esk republice.
(2) Oznmen vzanho zstupce me zastoupen podat pouze prostednictvm elektronick aplikace esk nrodn banky pro registraci subjekt.
(3) Oznmen obsahuje, vedle nleitost podn stanovench sprvnm dem, t identifikan daje toho, kdo hodl provozovat innost vzanho zstupce, a daje o splnn podmnek innosti vzanho zstupce podle tohoto zkona.
(4) Podrobnosti nleitost oznmen, jeho formty a dal technick nleitosti stanov provdc prvn pedpis.

31


Uchovvn dokument


Dokumenty prokazujc splnn podmnek stanovench tmto zkonem pro innost vzanho zstupce uchovv zastoupen po dobu trvn zpisu v registru a nejmn po dobu 5 let ode dne jeho zruen.

32


Vznik a trvn oprvnn k innosti vzanho zstupce


(1) Oprvnn k innosti vzanho zstupce vznik zpisem vzanho zstupce do registru.
(2) V ppad, e bude osoba oznmen jako vzan zstupce vce zastoupenmi, bude eskou nrodn bankou zapsna do registru pro prvnho zastoupenho, kter ji oznmil.
(3) Oprvnn k innosti vzanho zstupce trv do konce kalendnho roku nsledujcho po kalendnm roce, ve kterm byl proveden zpis do registru.
(4) Oprvnn se prodluuje vdy o dalch 12 msc zaplacenm sprvnho poplatku. esk nrodn banka potvrd zastoupenmu zaplacen sprvnho poplatku bez zbytenho odkladu.
(5) Zastoupen souasn se zaplacenm sprvnho poplatku oznm esk nrodn bance elektronicky, kterm osobm se m oprvnn na zklad zaplacenho sprvnho poplatku prodlouit.
(6) Zpsob zaplacen sprvnho poplatku a podrobnosti nleitost oznmen, jeho formty a dal technick nleitosti stanov provdc prvn pedpis.

33


Znik oprvnn k innosti


(1) Oprvnn k innosti vzanho zstupce zanik
a) smrt fyzick osoby,
b) znikem prvnick osoby,
c) oznmenm o ukonen innosti vzanho zstupce,
d) znikem zvazku podle 27 odst. 2 mezi vzanm zstupcem a zastoupenm,
e) znikem oprvnn k innosti zastoupenho podle tohoto zkona,
f) uplynutm doby trvn oprvnn, nedojde-li k prodlouen oprvnn podle 32 odst. 4, nebo
g) odntm ( 146).
(2) Vzan zstupce podv oznmen podle odstavce 1 psm. c) prostednictvm zastoupenho. Neposkytne-li mu zastoupen potebnou souinnost, me vzan zstupce podat oznmen samostatn.
(3) Oznmen podle odstavce 1 psm. c) se podv pouze prostednictvm elektronick aplikace esk nrodn banky pro registraci subjekt.
(4) Podrobnosti nleitost oznmen, jeho formty a dal technick nleitosti stanov provdc prvn pedpis.

34


Zastoupen vzanho zstupce


Vzan zstupce me bt pi provozovn innost uvedench v 3 odst. 1 psm. b) bodech 1 a 4 zastoupen pouze pracovnkem.

35


Odpovdnost zastoupenho za sprvn delikt vzanho zstupce


Za sprvn delikt spchan pi vkonu innosti vzanho zstupce, s vjimkou sprvnch delikt podle 150, odpovd zastoupen, jestlie k naplnn znak sprvnho deliktu dolo jednnm vzanho zstupce, kter se za elem posuzovn odpovdnosti zastoupenho za sprvn delikt pit zastoupenmu.

36


Piitatelnost protiprvnho inu vzanho zstupce


Protiprvn in, kterho se vzan zstupce samostatnho zprostedkovatele dopustil vi tet osob pi sv innosti, zavazuje samostatnho zprostedkovatele, i kdy vzan zstupce jednal jmnem poskytovatele; pokud vak poskytovatel samostatnho zprostedkovatele nepeliv vybral nebo na nho nedostaten dohlel, ru za splnn jeho povinnosti k nhrad kody. Ustanoven 2914 obanskho zkonku se nepouije.

HLAVA IV


ZPROSTEDKOVATEL VZANHO SPOTEBITELSKHO VRU

A JEHO OPRVNN


37


Zprostedkovatel vzanho spotebitelskho vru


(1) Zprostedkovatelem vzanho spotebitelskho vru se pro ely tohoto zkona rozum ten, kdo je oprvnn zprostedkovvat vzan spotebitelsk vr uren k financovn jm prodvanho zbo nebo jm poskytovan sluby na zklad zpisu zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru pro danho zastoupenho do registru.
(2) Zprostedkovatel vzanho spotebitelskho vru zprostedkovv spotebitelsk vr vhradn na zklad smlouvy uzaven v psemn form se zastoupenm.

38


Ukonen zastoupen


(1) Zastoupen je povinen okamit ukonit zvazek ze smlouvy podle 37, zjist-li, e zprostedkovatel vzanho spotebitelskho vru nespluje podmnky stanoven tmto zkonem pro innost zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru. Doruenm prvnho jednn smujcho k ukonen zvazku zprostedkovateli vzanho spotebitelskho vru tento zvazek zanik.
(2) Zprostedkovatel vzanho spotebitelskho vru je povinen okamit ukonit zvazek ze smlouvy podle 37, pestane-li splovat podmnky stanoven tmto zkonem pro innost zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru; doruenm prvnho jednn smujcho k ukonen zvazku zastoupenmu tento zvazek zanik.
(3) Zastoupen je povinen oznmit bez zbytenho odkladu esk nrodn bance, e zvazek ze smlouvy podle 37 zanikl.

39


Zpis do registru


(1) esk nrodn banka na zklad oznmen podle 40 podanho zastoupenm zape do registru zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru pro danho zastoupenho, pokud
a) ten, kdo hodl provozovat innost zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru, nen podle tohoto zkona osobou oprvnnou poskytovat spotebitelsk vr, samostatnm zprostedkovatelem nebo vzanm zstupcem a
b) daje uveden v oznmen umouj identifikaci osob uvedench v oznmen v pslunm zkladnm registru.
(2) esk nrodn banka zape zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru pro danho zastoupenho do registru neprodlen, nejpozdji vak do 5 pracovnch dn ode dne doruen oznmen.
(3) O zpisu zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru pro danho zastoupenho do registru nebo neproveden zpisu a dvodu takovho neproveden zpisu esk nrodn banka neprodlen elektronicky informuje zastoupenho; sti druh a tet sprvnho du se nepouij.

40


Oznmen


(1) Zastoupen me oznmit pouze takovho zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru, kter m sdlo i skuten sdlo na zem esk republiky. To neplat, jestlie z mezinrodn smlouvy, kter je soust prvnho du, vyplv povinnost umonit tomu, kdo hodl provozovat innost zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru, zprostedkovvat v esk republice vzan spotebitelsk vr za obdobnch podmnek jako osobm se sdlem v esk republice.
(2) Oznmen zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru me zastoupen podat pouze prostednictvm elektronick aplikace esk nrodn banky pro registraci subjekt.
(3) Oznmen obsahuje, vedle nleitost podn stanovench sprvnm dem, t identifikan daje osoby, kter hodl provozovat innost zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru, a v ppad oznmen podle 39 odst. 1 tak daje o splnn podmnek innosti zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru podle tohoto zkona.
(4) Podrobnosti nleitost oznmen, jeho formty a dal technick nleitosti stanov provdc prvn pedpis.

41


Uchovvn dokument


Dokumenty prokazujc splnn podmnek stanovench tmto zkonem pro innost zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru uchovv zastoupen po dobu trvn zpisu v registru a nejmn po dobu 5 let ode dne jeho zruen.

42


Vznik a trvn oprvnn k innosti zprostedkovatele

vzanho spotebitelskho vru


(1) Oprvnn zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru k innosti pro danho zastoupenho vznik zpisem zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru pro danho zastoupenho do registru.
(2) Oprvnn zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru k innosti pro danho zastoupenho trv do konce kalendnho roku nsledujcho po kalendnm roce, ve kterm byl proveden zpis zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru pro danho zastoupenho do registru.
(3) Oprvnn zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru k innosti pro danho zastoupenho se prodluuje vdy o dalch 12 msc zaplacenm sprvnho poplatku. esk nrodn banka potvrd zaplacen sprvnho poplatku danmu zastoupenmu bez zbytenho odkladu.
(4) Zastoupen souasn se zaplacenm sprvnho poplatku oznm esk nrodn bance elektronicky, kterm osobm se m oprvnn na zklad zaplacenho sprvnho poplatku prodlouit.
(5) Zpsob zaplacen sprvnho poplatku a podrobnosti nleitost oznmen, jeho formty a dal technick nleitosti stanov provdc prvn pedpis.

43


Znik oprvnn k innosti


(1) Oprvnn zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru k innosti pro danho zastoupenho zanik
a) smrt fyzick osoby,
b) znikem prvnick osoby,
c) oznmenm o ukonen innosti zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru,
d) znikem zvazku mezi zprostedkovatelem vzanho spotebitelskho vru a zastoupenm podle 37,
e) znikem oprvnn k innosti zastoupenho podle tohoto zkona,
f) uplynutm doby trvn oprvnn, nedojde-li k prodlouen oprvnn podle 42 odst. 3, nebo
g) odntm ( 146).
(2) Zprostedkovatel vzanho spotebitelskho vru podv oznmen podle odstavce 1 psm. c) prostednictvm zastoupenho. Neposkytne-li mu zastoupen potebnou souinnost, me zprostedkovatel vzanho spotebitelskho vru podat oznmen samostatn.
(3) Oznmen podle odstavce 1 psm. c) se podv pouze prostednictvm elektronick aplikace esk nrodn banky pro registraci subjekt.
(4) Podrobnosti nleitost oznmen, jeho formty a dal technick nleitosti stanov provdc prvn pedpis.

44


Zastoupen zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru


Zprostedkovatel vzanho spotebitelskho vru me bt pi provozovn innost vedench v 3 odst. 1 psm. b) bodech 1 a 4 zastoupen pouze pracovnkem.

45


Odpovdnost zastoupenho za sprvn delikt zprostedkovatele

vzanho spotebitelskho vru


Za sprvn delikt spchan pi vkonu innosti zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru, s vjimkou sprvnch delikt podle 151, odpovd zastoupen, jeho vzan spotebitelsk vr je zprostedkovvn, jestlie k naplnn znak sprvnho deliktu dolo jednnm zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru, kter se za elem posuzovn odpovdnosti zastoupenho za sprvn delikt pit zastoupenmu.

HLAVA V


INNOST ZPROSTEDKOVATELE NA ZEM HOSTITELSKHO

LENSKHO STTU


Dl 1


innost zahraninho zprostedkovatele z jinho lenskho

sttu v esk republice


46


Oprvnn k innosti zahraninho zprostedkovatele

z jinho lenskho sttu


Zahranin zprostedkovatel me na zem esk republiky zprostedkovvat spotebitelsk vr na bydlen v rozsahu, v jakm je tuto innost oprvnn provozovat v domovskm lenskm stt, a to
a) prostednictvm poboky, nebo
b) jinak ne prostednictvm poboky.

47


Zahjen innosti zahraninho zprostedkovatele

z jinho lenskho sttu v esk republice


(1) esk nrodn banka sdl zahraninmu zprostedkovateli podmnky jeho innosti v esk republice a zape ho do registru ve lht do 1 msce ode dne obdren identifikanch daj a potvrzen pslunho orgnu dohledu o jeho zpisu do registru vedenho v jeho domovskm lenskm stt.
(2) Zahranin zprostedkovatel je oprvnn zahjit svoji innost na zem esk republiky po uplynut 1 msce ode dne, kdy byl informovn pslunm orgnem dohledu svho domovskho lenskho sttu o splnn informan povinnosti vi esk nrodn bance.

48


Podmnky innosti zahraninho zprostedkovatele

z jinho lenskho sttu


(1) Zahranin zprostedkovatel provozujc innost v esk republice prostednictvm poboky je povinen zprostedkovvat spotebitelsk vr na bydlen pouze tak, e jeho pracovnci spluj podmnky odborn zpsobilosti podle 60 tkajc se spotebitelskch vr na bydlen a dvryhodnosti podle 72.
(2) Zahranin zprostedkovatel provozujc innost v esk republice jinak ne prostednictvm poboky je povinen zprostedkovvat spotebitelsk vr na bydlen pouze tak, e jeho pracovnci spluj podmnky odborn zpsobilosti podle 60 odst. 3 a odst. 4 psm. c) bod 2, 3, 5, 9 a 11 a dvryhodnosti podle 72.
(3) Zahranin zprostedkovatel me v esk republice zprostedkovvat pouze spotebitelsk vr nabzen osobami, kter jsou na zem esk republiky tento spotebitelsk vr oprvnny poskytovat.

49


Znik oprvnn k innosti zahraninho zprostedkovatele

z jinho lenskho sttu


Oprvnn k innosti zahraninho zprostedkovatele v esk republice zanik,
a) jestlie byla esk nrodn bance doruena informace o ukonen innosti tohoto zprostedkovatele v esk republice, nebo
b) jestlie takov zprostedkovatel pozbyl oprvnn k innosti ve svm domovskm lenskm stt.

Dl 2


innost zprostedkovatele spotebitelskho vru na bydlen

na zem hostitelskho lenskho sttu


50


Oprvnn k innosti zprostedkovatele spotebitelskho vru

na bydlen na zem hostitelskho lenskho sttu


(1) Samostatn zprostedkovatel a vzan zstupce poskytovatele, kte jsou oprvnni zprostedkovvat spotebitelsk vr na bydlen, zapsan do registru v esk republice, mohou na zem jinho lenskho sttu zprostedkovvat spotebitelsk vr na bydlen v rozsahu, v jakm jsou tuto innost oprvnni provozovat v esk republice, po splnn podmnek stanovench v 51, a to
a) prostednictvm poboky, nebo
b) jinak ne prostednictvm poboky.
(2) Zprostedkovatel podle odstavce 1 me zahjit svoji innost na zem jinho lenskho sttu uplynutm 1 msce ode dne, kdy byl informovn eskou nrodn bankou o splnn informan povinnosti podle 51 odst. 3.

51


Oznmen zmru provozovat innost zprostedkovatele

spotebitelskho vru na bydlen na zem hostitelskho

lenskho sttu


(1) Zprostedkovatel podle 50 odst. 1, kter hodl zahjit svoji innost na zem jinho lenskho sttu, oznm tento mysl esk nrodn bance; v ppad vzanho zstupce poskytovatele tak in zastoupen.
(2) Oznmen podle odstavce 1 lze podat pouze elektronicky.
(3) esk nrodn banka do 1 msce ode dne, kdy obdrela informaci podle odstavce 1, sdl tuto informaci pslunmu orgnu dohledu hostitelskho lenskho sttu vetn identifikanch daj zprostedkovatele podle 49 odst. 1. Soust tto informace je v ppad vzanho zstupce poskytovatele t daj o osob zastoupenho a daj o tom, e zastoupen nese odpovdnost za innost svho vzanho zstupce. esk nrodn banka souasn informuje o tomto sdlen zprostedkovatele podle 49 odst. 1; v ppad vzanho zstupce poskytovatele tak in prostednictvm zastoupenho. Zastoupen ped tuto informaci bez zbytenho odkladu svmu vzanmu zstupci.

52


Oznmen ukonen innosti zprostedkovatele

spotebitelskho vru na bydlen


Pokud zaniklo oprvnn k innosti zprostedkovatele podle 50 odst. 1, jeho zemn rozsah innosti pesahoval hranice esk republiky, informuje esk nrodn banka o tomto zniku a jeho dvodech do 14 dn pslun orgny dohledu ostatnch lenskch stt, kde byla innost zprostedkovatele podle 50 odst. 1 provozovna.

ST TVRT


REGISTR


53


Veden registru


Registr spravuje a provozuje esk nrodn banka. Registr je veden v elektronick podob.

54


Osoby zapisovan do registru


esk nrodn banka za podmnek stanovench tmto zkonem do registru zapisuje
a) nebankovnho poskytovatele spotebitelskho vru,
b) samostatnho zprostedkovatele,
c) vzanho zstupce,
d) zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru a
e) zahraninho zprostedkovatele.

55


daje zapisovan do registru


(1) Do registru se u nebankovnho poskytovatele spotebitelskho vru, samostatnho zprostedkovatele, vzanho zstupce a zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru zapisuj tyto daje vetn jejich zmn:
a) identifikan daje,
b) pedmt innosti podle tohoto zkona v rozsahu podle skupin odbornosti,
c) osoba oprvnn poskytovat nebo zprostedkovvat spotebitelsk vr, pro kterou je samostatn zprostedkovatel, vzan zstupce nebo zprostedkovatel vzanho spotebitelskho vru inn,
d) datum vzniku oprvnn k innosti a doba trvn oprvnn,
e) len statutrnho orgnu, editel, prokurista nebo jin osoba, kte jsou odpovdni za zprostedkovn nebo zprostedkovn skuten d,
f) u zprostedkovatele spotebitelskho vru na bydlen se sdlem na zem esk republiky
1. zemn rozsah jeho innosti,
2. daj o tom, zda je jeho innost provozovna v hostitelskm lenskm stt; pokud ano, daj o tom, zda je provozovna prostednictvm poboky nebo jinak ne prostednictvm poboky, a
3. adresa poboky, je-li jeho innost provozovna v hostitelskm lenskm stt prostednictvm poboky,
g) datum zniku oprvnn k innosti a jeho dvod,
h) pehled o pravomocn uloench pokutch a vykonatelnch opatench k nprav uloench eskou nrodn bankou,
i) datum nabyt prvn moci rozhodnut o padku a
j) datum vstupu prvnick osoby do likvidace.
(2) U zahraninho zprostedkovatele se do registru zapisuj nsledujc daje vetn jejich zmn
a) identifikan daje,
b) daje o charakteru provozovan innosti a osoby, pro kter je inn,
c) daje o tom, zda je jeho innost provozovna prostednictvm poboky nebo jinm zpsobem; je-li jeho innost provozovna prostednictvm poboky, zapisuje se adresa umstn poboky v esk republice,
d) datum nabyt prvn moci rozhodnut o padku,
e) datum vstupu do likvidace a
f) daje o ukonen innosti.
(3) Zpis daj podle odstavce 2 do registru provede esk nrodn banka na zklad informac pedanch j pslunm orgnem dohledu domovskho lenskho sttu zahraninho zprostedkovatele. Do registru mohou bt zapsny i jin daje, pokud byly pslunm orgnem dohledu domovskho lenskho sttu zahraninho zprostedkovatele poskytnuty.

56


Veejnost registru a pstup k nmu


esk nrodn banka zpstupuje daje uveden v 55 odst. 1 a 2 zpsobem umoujcm dlkov pstup. V ppad zmn zstvaj trvale uveejnny i pedchoz daje.

57


Presumpce sprvnosti daj uvedench v registru


Proti tomu, kdo jedn v dve v zpis do registru, neme ten, jeho se zpis tk, namtat, e zpis neodpovd skutenosti, s vjimkou daj uvedench v 55 odst. 1 psm. h) a i) a v 55 odst. 2.

58


Vpis z registru


(1) Na dost vyd esk nrodn banka elektronick vpis z registru prokazujc stav evidovan k okamiku, kter je v tomto vpise uveden.
(2) Vpis z registru obsahuje alespo
a) oznaen registru,
b) identifikan daje registrovan osoby,
c) pedmt innosti registrovan osoby,
d) uveden internetov adresy, kde lze ovit jej zpis do registru,
e) u zahraninho zprostedkovatele t daj o registru, ve kterm je zapsn ve svm domovskm lenskm stt, a
f) datum vystaven vpisu.

59


Zmna daj zapsanch v registru


(1) Nebankovn poskytovatel spotebitelskho vru, samostatn zprostedkovatel, zastoupen ohledn daj tkajcch se jeho vzanho zstupce nebo zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru oznm bez zbytenho odkladu esk nrodn bance zmnu daj, kter jsou o nich zapsny v registru, a dle zmnu daj o
a) splnn podmnek stanovench tmto zkonem pro innost,
b) rozhodnut o padku, nebo
c) vstupu do likvidace.
(2) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na zmny daj, kter jsou vedeny v zkladnch registrech jako referenn daje.
(3) Oznmen podle odstavce 1 se podv elektronicky s vjimkou oznmen zmny daj podle 55 odst. 1 psm. c), kter se podv prostednictvm internetov aplikace esk nrodn banky pro registraci subjekt. K oznmen se pipoj doklady prokazujc skutenosti v nm obsaen.
(4) Zmny daj vedench v registru je esk nrodn banka povinna provst do 5 pracovnch dn ode dne, kdy se o zmn dozvdla, pokud zmna nen dvodem k odnt oprvnn k innosti.
(5) Dal nleitosti oznmen, vetn ploh obsahujcch doklady prokazujc skutenosti v oznmen obsaen, jeho formty a dal technick nleitosti stanov provdc prvn pedpis.

ST PT


PERSONLN PEDPOKLADY K PROVOZOVN INNOSTI


HLAVA I


ODBORN ZPSOBILOST


60


Odborn zpsobilost


(1) Odbornou zpsobilost se pro ely tohoto zkona rozum zskn veobecnch znalost a odbornch znalost a dovednost nezbytnch pro poskytovn nebo zprostedkovn spotebitelskho vru.
(2) Veobecn znalosti se prokazuj vysvdenm o maturitn zkouce nebo dokladem o dosaen vyho vzdln.
(3) Odborn znalosti a dovednosti pro poskytovn nebo zprostedkovn spotebitelskho vru se prokazuj osvdenm o spnm vykonn odborn zkouky podle tohoto zkona. Odborn zkouka mus bt vykonna prokazatelnm zpsobem. Odborn zkouka me bt tak jen psemn.
(4) Odbornmi znalostmi a dovednostmi pro poskytovn nebo zprostedkovn spotebitelskho vru se pro ely tohoto zkona rozum pro skupinu odbornosti
a) poskytovn nebo zprostedkovn spotebitelskho vru jinho ne na bydlen
1. znalosti v rozsahu odbornho minima o finannm trhu,
2. zkladn znalosti o struktue, subjektech a fungovn trhu spotebitelskho vru jinho ne na bydlen,
3. znalosti regulace trhu spotebitelskho vru jinho ne na bydlen,
4. znalosti etickch standard trhu spotebitelskho vru jinho ne na bydlen, pokud existuj,
5. znalosti vrovn a produkt spotebitelskho vru jinho ne na bydlen,
6. znalosti doplkovch slueb souvisejcch se spotebitelskm vrem jinm ne na bydlen,
7. zkladn znalosti zsad procesu posuzovn vruschopnosti spotebitele a
8. schopnosti dn produkty spotebitelskho vru spotebiteli vysvtlit, provst zkladn analzu produkt spotebitelskho vru a nabdnout spotebiteli produkt, kter vyhovuje jeho potebm,
b) poskytovn nebo zprostedkovn vzanho spotebitelskho vru
1. znalosti v rozsahu odbornho minima o finannm trhu,
2. zkladn znalosti o struktue, subjektech a fungovn trhu vzanho spotebitelskho vru,
3. znalosti regulace trhu vzanho spotebitelskho vru,
4. znalosti etickch standard trhu vzanho spotebitelskho vru, pokud existuj,
5. znalosti vrovn a produkt vzanho spotebitelskho vru,
6. znalosti doplkovch slueb souvisejcch s vzanm spotebitelskm vrem,
7. zkladn znalosti zsad procesu posuzovn vruschopnosti spotebitele a
8. schopnosti dn produkty spotebitelskho vru spotebiteli vysvtlit, provst zkladn analzu produkt spotebitelskho vru a nabdnout spotebiteli produkt, kter vyhovuje jeho potebm,
c) poskytovn nebo zprostedkovn spotebitelskho vru na bydlen
1. znalosti v rozsahu odbornho minima o finannm trhu,
2. zkladn znalosti o struktue, subjektech a fungovn trhu spotebitelskho vru na bydlen,
3. znalosti regulace trhu spotebitelskho vru na bydlen,
4. znalosti etickch standard trhu spotebitelskho vru na bydlen, pokud existuj,
5. znalosti vrovn a produkt spotebitelskho vru na bydlen,
6. znalosti doplkovch slueb souvisejcch se spotebitelskm vrem na bydlen,
7. zkladn znalosti zsad procesu posuzovn vruschopnosti spotebitele,
8. zkladn znalosti zsad postupu a zpsobu oceovn vc, prv a jinch majetkovch hodnot poskytnutch jako zajitn spotebitelskho vru na bydlen,
9. znalosti trhu nemovitch vc,
10. znalosti postupu pi koupi nemovit vci,
11. zkladn znalosti uspodn a fungovn katastru nemovitost a
12. schopnosti dn produkty spotebitelskho vru spotebiteli vysvtlit, provst zkladn analzu produkt spotebitelskho vru a nabdnout spotebiteli produkt, kter vyhovuje jeho potebm.
(5) Skupina odbornosti uveden v odstavci 4 psm. a) zahrnuje tak skupinu odbornosti uvedenou v odstavci 4 psm. b).
(6) Rozsah odbornch znalost a dovednost podle skupin odbornosti pro poskytovn nebo zprostedkovn spotebitelskho vru a dal poadavky na formu odborn zkouky k jejich oven stanov provdc prvn pedpis.

61


Oprvnn podat odborn zkouky


Podat odborn zkouky zamen na prokzn odbornch znalost a dovednost podle tohoto zkona me pouze akreditovan osoba.

62


Akreditovan osoba


(1) Akreditovanou osobou se pro ely tohoto zkona rozum ten, komu byla eskou nrodn bankou udlena akreditace.
(2) esk nrodn banka zveejn seznam akreditovanch osob zpsobem umoujcm dlkov pstup.

63


Podmnky udlen nebo prodlouen akreditace


(1) Akreditace se udluje v rozsahu skupin odbornosti.
(2) esk nrodn banka udl nebo prodlou akreditaci adateli, pokud
a) je dvryhodn; podmnku dvryhodnosti mus splovat i ovldajc osoba adatele,
b) m vcn, kvalifikan, organizan a personln pedpoklady pro innost akreditovan osoby, zejmna spluje organizan-technick poadavky na podn odbornch zkouek,
c) pedlo zkoukov d podle 69 odst. 2 a
d) daje uveden v dosti umouj identifikaci adatele v pslunm zkladnm registru.
(3) Minimln rozsah poadavk na vcn, kvalifikan, organizan a personln pedpoklady adatele o udlen akreditace stanov provdc prvn pedpis.

64


dost o udlen akreditace a o zmnu udlen akreditace


(1) dost o udlen akreditace nebo o zmnu udlen akreditace lze podat pouze elektronicky.
(2) dost obsahuje, vedle nleitost stanovench sprvnm dem, t daje o splnn podmnek pro udlen akreditace stanovench v 63 odst. 2. K dosti se pipoj doklady prokazujc splnn tchto podmnek.
(3) esk nrodn banka dosti vyhov, pokud jsou splnny podmnky stanoven tmto zkonem, a to ve lht 3 msc ode dne, kdy byla dost doruena esk nrodn bance.
(4) Podrobnosti nleitost dosti, vetn ploh osvdujcch splnn podmnek pro udlen akreditace stanovench v 63 odst. 2, jej formty a dal technick nleitosti stanov provdc prvn pedpis.

65


Trvn a prodlouen akreditace


(1) Akreditace se udluje na dobu 5 let.
(2) Akreditaci je mon opakovan prodlouit vdy o dalch 5 let, a to na zklad dosti podan elektronicky.
(3) esk nrodn banka dosti o prodlouen akreditace vyhov, pokud jsou splnny podmnky stanoven tmto zkonem, a to ve lht 3 msc ode dne, kdy byla dost doruena esk nrodn bance. Nevyd-li esk nrodn banka v tto lht rozhodnut, plat, e akreditace byla prodlouena.
(4) Podrobnosti nleitost dosti, vetn ploh prokazujcch splnn podmnek pro prodlouen akreditace stanovench v 63 odst. 2, jej formty a dal technick nleitosti stanov provdc prvn pedpis.

66


Zmna daj o akreditovan osob


(1) Akreditovan osoba je povinna bez zbytenho odkladu oznmit esk nrodn bance zmnu podmnek uvedench v 63 odst. 2, jakmile se o n dozv. Oznmen se podv elektronicky.
(2) Nleitosti oznmen, jeho formty a dal technick nleitosti stanov provdc prvn pedpis.

67


Znik akreditace


Akreditace zanik
a) smrt fyzick osoby,
b) znikem prvnick osoby,
c) uplynutm doby, na kterou byla akreditace udlena, nebyla-li akreditace prodlouena podle 65 odst. 3, nebo
d) odntm.

68


Odnt akreditace


(1) esk nrodn banka akreditaci odejme, jestlie o to akreditovan osoba pod.
(2) esk nrodn banka akreditaci me odejmout, jestlie
a) daje, na jejich zklad byla akreditace udlena, byly nepravdiv nebo zavdjc,
b) akreditovan osoba pestala splovat podmnky pro udlen akreditace,
c) akreditovan osoba zvanm zpsobem nebo opakovan poruila povinnosti stanoven tmto zkonem.
(3) dost podle odstavce 1 se podv elektronicky.
(4) Formty dosti a dal technick nleitosti stanov provdc prvn pedpis.

69


Odborn zkouka


(1) Akreditovan osoba provd zkouky na zklad souboru zkoukovch otzek, kter piprav esk nrodn banka ve spoluprci s Ministerstvem financ.
(2) Pi provdn odborn zkouky postupuje akreditovan osoba podle zkoukovho du. dn prbh odborn zkouky zajiuje akreditovan osoba prostednictvm komise.
(3) Akreditovan osoba zveejn s dostatenm pedstihem zpsobem umoujcm dlkov pstup termn konn zkouky, kolik osob me v danm termnu zkouku skldat, vi poplatku za vykonn zkouky a zkoukov d.
(4) Akreditovan osoba bez zbytenho odkladu informuje zkouenho o vsledku odborn zkouky.
(5) Minimln standard odborn zkouky, pravidla pro poskytovn souboru vypracovanch zkoukovch otzek akreditovanm osobm, nakldn s nimi a jejich aktualizaci, zpsob jednn a sloen komise, poadavky na zkoukov d a na prbh, formu, rozsah a zpsob hodnocen odborn zkouky stanov provdc prvn pedpis.

70


Osvden o vykonn odborn zkouky


Akreditovan osoba vyd bez zbytenho odkladu osob, kter spn vykonala odbornou zkouku, osvden o spnm vykonn odborn zkouky, kter obsahuje vdy
a) identifikan daje osoby, kter zkouku vykonala,
b) identifikan daje akreditovan osoby,
c) daj o rozsahu odborn zkouky podle skupin odbornosti,
d) datum konn zkouky,
e) seznam len komise a
f) podpis osoby oprvnn jednat za akreditovanou osobu.

71


Uchovvn dokument o provdn odbornch zkouek


(1) Akreditovan osoba uchovv dokumenty tkajc se provdn odbornch zkouek, zejmna zznamy o prbhu a vsledcch odbornch zkouek a zznamy o vydanch osvdench o absolvovn odborn zkouky.
(2) Akreditovan osoba uchovv dokumenty podle odstavce 1 nejmn po dobu 10 let ode dne konn odborn zkouky, j se dokumenty tkaj; to plat i pro prvnho nstupce akreditovan osoby a pro osobu, jej akreditace zanikla.

HLAVA II


DVRYHODNOST


72


Dvryhodnost fyzickch osob


(1) Pro ely tohoto zkona se za dvryhodnou povauje fyzick osoba, kter je pln svprvn a dv pedpoklad dnho provozovn innosti podle tohoto zkona.
(2) Dvryhodnou pro ely tohoto zkona nen fyzick osoba,
a) kter byla pravomocn odsouzena pro trestn in proti majetku, pro trestn in hospodsk nebo pro jin trestn in spchan mysln,
b) ohledn jejho majetku bylo v poslednch 5 letech ped rozhodnm dnem, nebo kdykoliv pot vydno rozhodnut o padku,
c) kter byla v poslednch 5 letech ped rozhodnm dnem, nebo kdykoliv pot lenem statutrnho nebo dozorho orgnu nebo sprvn rady nebo jinho obdobnho orgnu prvnick osoby,
1. ohledn jejho majetku bylo vydno rozhodnut o padku,
2. na jej majetek byl prohlen konkurs,
3. byl-li insolvenn nvrh na majetek takov prvnick osoby zamtnut proto, e majetek tto prvnick osoby nepostauje k hrad nklad insolvennho zen, nebo
4. byl-li konkurs na jej majetek zruen proto, e majetek prvnick osoby je zcela nepostaujc, nebo
d) kter bylo v poslednch 5 letech ped rozhodnm dnem odato oprvnn k innosti pro poruen podmnek stanovench tmto zkonem.
(3) Odstavec 2 psm. b) nebo c) se nepouije, jestlie fyzick osoba spluje podmnky uveden v odstavci 1, a
a) v odstavci 2 psm. b) nebo c) a zrove insolvenn soud zruil konkurs jinak ne usnesenm o zruen konkursu po splnn rozvrhovho usnesen nebo jinak ne proto, e majetek dlunka je zcela nepostaujc, nebo soud zamtl insolvenn nvrh jinak ne proto, e jej majetek nepostauje k hrad nklad insolvennho zen,
b) v odstavci 2 psm. c) a zrove jde o osobu, kter byla zvolena do funkce ji za padku prvnick osoby, nebo
c) v odstavci 2 psm. c) a zrove jde o osobu, kter se dome v zen podle zkona upravujcho zvltn zen soudn uren, e dosavadn funkci vykonvala s p dnho hospode.

73


Dvryhodnost prvnickch osob


(1) Pro ely tohoto zkona se za dvryhodnou povauje prvnick osoba, jej dosavadn innost dv pedpoklad dnho provozovn innosti podle tohoto zkona.
(2) Dvryhodnou pro ely tohoto zkona nen prvnick osoba,
a) kter byla pravomocn odsouzena pro trestn in proti majetku, pro trestn in hospodsk nebo pro jin trestn in spchan mysln,
b) nespluje-li podmnku dvryhodnosti podle 72 nkter z len jejho statutrnho nebo dozorho orgnu nebo sprvn rady nebo jinho obdobnho orgnu,
c) kter bylo odato oprvnn k innosti pro poruen podmnek stanovench tmto zkonem,
d) ohledn jejho majetku bylo v poslednch 5 letech ped rozhodnm dnem, nebo kdykoli pot, vydno rozhodnut o padku.
(3) Odstavec 2 se nepouije, jestlie prvnick osoba spluje podmnky uveden v odstavci 1 a v odstavci 2 psm. d), pokud insolvenn soud zruil konkurs jinak ne usnesenm o zruen konkursu po splnn rozvrhovho usnesen, nebo jinak ne proto, e majetek dlunka je zcela nepostaujc, nebo soud zamtl insolvenn nvrh jinak ne proto, e jej majetek nepostauje k hrad nklad insolvennho zen.
(4) Jde-li o prvnickou osobu se sdlem na zem jinho sttu ne esk republiky, je dokladem o splnn podmnek dvryhodnosti potvrzen pslunho orgnu dohledu sttu sdla prvnick osoby.

74


Rozhodn den


Rozhodnm dnem se pro ely tohoto zkona rozum den podn dosti nebo oznmen podle tohoto zkona a v ppad pracovnka nebo lena dozorho nebo jinho obdobnho orgnu den zahjen jeho innosti nebo vzniku funkce.

ST EST


PRAVIDLA JEDNN


HLAVA I


ZKLADN USTANOVEN


75


Odborn pe


Poskytovatel a zprostedkovatel je povinen provozovat svou innost s odbornou p.

76


Jednn se spotebiteli


(1) Poskytovatel a zprostedkovatel jedn estn, transparentn a zohleduje prva a zjmy spotebitele.
(2) Poskytovatel a zprostedkovatel jedn tak, aby bylo spotebiteli zejm, zda jde o poskytovatele, samostatnho zprostedkovatele, vzanho zstupce nebo zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru; u vzanho zstupce a zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru mus bt z jeho jednn zejm osoba zastoupenho.

77


Obecn pravidla komunikace se spotebiteli


(1) Poskytovatel a zprostedkovatel pi komunikaci se spotebitelem, vetn propaganho sdlen, nesm pouvat nejasn, nepravdiv, zavdjc nebo klamav informace.
(2) Poskytovatel a zprostedkovatel zajist, aby obsah komunikace byl
a) podn jasnm, vstinm a zetelnm zpsobem a
b) dostaujc a pesn a nezastral, nezlehoval nebo nezamloval dleit skutenosti, informace nebo upozornn, zejmna nepouval formulace, kter mohou u spotebitele vyvolvat klamn oekvn tkajc se dostupnosti spotebitelskho vru a ve jeho nklad.

78


Uchovvn dokument a zznam


(1) Poskytovatel a zprostedkovatel pi poskytovn nebo zprostedkovn spotebitelskho vru poizuj dokumenty nebo jin zznamy v rozsahu, kter je nezbytn pro hodnovrn osvden dnho plnn jejich povinnost stanovench tmto zkonem.
(2) Poskytovatel pi plnn povinnosti podle odstavce 1 uchovv zejmna
a) smlouvy o spotebitelskm vru,
b) dokumenty nebo jin zznamy tkajc se posuzovn vruschopnosti spotebitele, vetn daj o spotebiteli, kter poskytl do databze podle 88 odst. 1,
c) dokumenty nebo jin zznamy tkajc se poskytovn, zmny nebo zniku spotebitelskho vru, byly-li pozeny, vetn zznamu o poskytnut rad podle 85 odst. 3, zznamu o indexu pouitm podle 102 odst. 5, poppad obchodn podmnky, byly-li soust smluvnho vztahu,
d) zznamy z jin komunikace mezi poskytovatelem a spotebitelem dokldajc vznik, zmnu nebo znik spotebitelskho vru, byly-li pozeny, a je-li z tto komunikace zejm totonost spotebitele, a
e) dokumenty nebo jin zznamy uveden v psmenech c) a d), pokud jeho jmnem jednal jeho vzan zstupce nebo zprostedkovatel vzanho spotebitelskho vru.
(3) V ppad, e tak nein poskytovatel podle odstavce 2, uchovv zprostedkovatel pi plnn povinnosti podle odstavce 1 zejmna
a) smlouvy o zprostedkovn spotebitelskho vru,
b) dokumenty a jin zznamy tkajc se zprostedkovn spotebitelskho vru, byly-li pozeny, vetn zznamu o poskytnut rad podle 85 odst. 3, poppad obchodn podmnky, byly-li soust smluvnho vztahu,
c) zznamy z jin komunikace mezi zprostedkovatelem a spotebitelem dokldajc vznik, zmnu nebo znik spotebitelskho vru, byly-li pozeny a je-li z tto komunikace zejm totonost spotebitele, a
d) dokumenty a jin zznamy uveden v psmenech b) a c), pokud jeho jmnem jednal jeho vzan zstupce.
(4) Poskytovatel a zprostedkovatel uchovv dokumenty a zznamy podle odstavce 1 po dobu nejmn 5 let ode dne, kdy zanikl prvn vztah, nebo dolo k jednn, na jeho zklad tyto dokumenty nebo zznamy vznikly, nebo 1 rok ode dne, kdy byla dost spotebitele o poskytnut spotebitelskho vru zamtnuta. Povinnost uchovvat tyto dokumenty a zznamy podle jinch prvnch pedpis tm nen dotena.
(5) Povinnost uvedenou v odstavci 1 m i prvn nstupce poskytovatele nebo zprostedkovatele a ten, jeho oprvnn k innosti zaniklo nebo bylo zrueno.
(6) Zznam komunikace se spotebitelem se poizuje psemn nebo jinm prkaznm zpsobem a obsahuje datum komunikace, dostatenou identifikaci stran komunikace a obsah komunikace.

79


Zkaz pobdek


Poskytovatel a zprostedkovatel nesm v souvislosti se svou innost pijmout, nabdnout nebo poskytnout platbu, odmnu nebo jinou penitou nebo nepenitou vhodu (dle jen "pobdka"), kter me vst k poruen povinnosti stanoven v tto sti. Pobdkou se pro ely tohoto zkona rozum i neobvykl plata za poskytovanou slubu nebo jakkoli poskytnut neopodstatnn vhody finann, materiln nebo nemateriln povahy.

80


Zkaz souasnho pobrn odmny od spotebitele

i poskytovatele


Jedn-li samostatn zprostedkovatel jmnem a na et spotebitele na zklad smlouvy o zprostedkovn spotebitelskho vru a pobr-li od spotebitele za tuto innost odmnu, nesm souasn ohledn spotebitelskho vru, kter je pedmtem tto smlouvy, jednat jmnem a na et poskytovatele a pobrat od nj odmnu.

81


Pouit pojmu nezvisl


Pout pojem nezvisl, jeho odvozeniny, vznamov synonyma nebo peklady do jinho jazyka je pi poskytovn i zprostedkovn spotebitelskho vru oprvnn pouze poskytovatel nebo zprostedkovatel, kte zvauj produkty spotebitelskho vru od vtiny poskytovatel na trhu, a kte zajist, aby struktura odmovn jejich pracovnk a zprostedkovatel a jejich pracovnk nebyla na jmu jejich schopnosti jednat v nejlepm zjmu spotebitele, zejmna aby nebyla zvisl na prodejnch clech.

82


Vstupn platba a odmna


(1) Poskytovatel a zprostedkovatel nesm vyadovat od osoby, kter se podl nebo m podlet na poskytovn nebo zprostedkovn spotebitelskho vru, sloen vstupn nebo jin obdobn platby jako podmnky vplaty ptch odmn za tuto innost.
(2) Poskytovatel a zprostedkovatel nesm odmny za poskytovn nebo zprostedkovn spotebitelskho vru odvozovat od zskn dalch osob pro tuto innost odmovanou osobou.

83


Omezen plateb ped poskytnutm spotebitelskho vru


(1) Ped uzavenm smlouvy o spotebitelskm vru nevznik poskytovateli nebo zprostedkovateli prvo na odmnu nebo jinou platbu s vjimkou prva na nhradu dan, sprvnch poplatk nebo jinch obdobnch penitch plnn a eln vynaloench nklad na ocenn pedmtu zajitn spotebitelskho vru. Povinnost splnit podmnky pro poskytnut spotebitelskho vru ze stavebnho spoen podle zkona upravujcho stavebn spoen tm nen dotena.
(2) V ppad, e poskytovatel nebo zprostedkovatel vyaduje po spotebiteli nhradu nklad na ocenn nemovit vci poskytnut jako zajitn spotebitelskho vru, je povinen vydat vsledek tohoto ocenn a jeho odvodnn spotebiteli bez zbytenho odkladu po jeho vyhotoven.

HLAVA II


POSOUZEN VRUSCHOPNOSTI A POSKYTOVN RADY


84


Informace poskytovan spotebitelem


(1) Poskytovatel a zprostedkovatel ped poskytnutm rady podle 85 odst. 1 nebo posouzenm vruschopnosti spotebitele podle 86 zveejn nebo spotebiteli sdl, jak informace a doklady pro jejich oven mus spotebitel poskytovateli nebo zprostedkovateli poskytnout za elem posouzen jeho vruschopnosti a poskytnut rady ohledn vbru pro spotebitele vhodnho produktu spotebitelskho vru a dobu pro jejich poskytnut. Tyto informace mus bt pimen a nezbytn. d-li poskytovatel o tyto informace prostednictvm zprostedkovatele, zprostedkovatel vydan informace ped poskytovateli.
(2) Spotebitel poskytne poskytovateli nebo zprostedkovateli na zklad poadavk poskytovatele nebo zprostedkovatele podle odstavce 1 pln a pravdiv informace. Pokud je to k posouzen vruschopnosti spotebitele nezbytn, poskytnut informace je spotebitel povinen poskytovateli nebo zprostedkovateli na jeho dost vysvtlit, poppad doplnit. Tyto informace je za elem posouzen vruschopnosti spotebitele poskytovatel a zprostedkovatel povinen ovit zpsobem pimenm dan situaci, je-li to nutn, t pouitm nezvisle ovitelnch daj.
(3) Sdlen nebo zveejnn informace podle odstavce 1 obsahuj upozornn, e pokud spotebitel nespln povinnost podle odstavce 2 a poskytovatel proto nebude schopen posoudit jeho vruschopnost, poskytovatel spotebitelsk vr neposkytne.
(4) Zvazek ze smlouvy o spotebitelskm vru na bydlen neme bt zruen pouze proto, e informace poskytnut spotebitelem podle odstavce 2 ped uzavenm smlouvy o spotebitelskm vru byly nepln. To neplat, pokud spotebitel vdom poskytl nepln informace nebo vdom poskytl informace nepravdiv.

85


Pravidla poskytovn rady


(1) Poskytuje-li poskytovatel nebo zprostedkovatel radu, in tak na zklad
a) analzy
1. finann situace spotebitele, jeho poadavk, cl a poteb, kter vychz z aktulnch informac, a
2. rizik, kterm me bt spotebitel vystaven po celou dobu trvn spotebitelskho vru, a
b) vbru z dostatenho potu vhodnch produkt spotebitelskho vru v ppad
1. samostatnho zprostedkovatele a jeho vzanho zstupce dostupnch na trhu,
2. poskytovatele a jeho vzanho zstupce dostupnch alespo z vlastn nabdky poskytovatele, nebo
3. zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru dostupnch alespo z nabdky vech poskytovatel, kter zprostedkovatel vzanho spotebitelskho vru zastupuje.
(2) Poskytovatel nebo zprostedkovatel je povinen sdlit spotebiteli, z kterch produkt kterch poskytovatel vbr podle odstavce 1 vychz.
(3) Spotebitel obdr v listinn podob nebo na jinm trvalm nosii dat zznam o poskytnut rad podle odstavce 1, kter obsahuje
a) poadavky, cle a poteby spotebitele souvisejc s danm spotebitelskm vrem,
b) dvody, na kterch poskytovatel nebo zprostedkovatel zakld svou radu podle odstavce 1 tkajc se uzaven vhodn smlouvy o spotebitelskm vru nebo podstatn zmny zvazku z takov smlouvy,
c) vysvtlen dopadu uzaven smlouvy o spotebitelskm vru nebo podstatn zmny zvazku z takov smlouvy na spotebitele, vetn souvisejcch rizik, a
d) analzu podle odstavce 1 psm. a).
(4) Prvo poskytovatele poskytovat spotebiteli doporuen podle 3 odst. 1 psm. a) bodu 3 nebo prvo zprostedkovatele poskytovat spotebiteli doporuen podle 3 odst. 1 psm. b) bodu 3 nen doteno. V ppad poskytovn doporuen podle vty prvn poskytovatel nebo zprostedkovatel informuje spotebitele, e mu neposkytuje radu podle pravidel stanovench tmto zkonem.

86


Posouzen vruschopnosti spotebitele


(1) Poskytovatel ped uzavenm smlouvy o spotebitelskm vru nebo zmnou zvazku z takov smlouvy spovajc ve vznamnm naven celkov ve spotebitelskho vru posoud vruschopnost spotebitele na zklad nezbytnch, spolehlivch, dostatench a pimench informac zskanch od spotebitele, a pokud je to nezbytn, z databze umoujc posouzen vruschopnosti spotebitele nebo i z jinch zdroj. Poskytovatel poskytne spotebitelsk vr jen tehdy, pokud z vsledku posouzen vruschopnosti spotebitele vyplv, e nejsou dvodn pochybnosti o schopnosti spotebitele spotebitelsk vr splcet.
(2) Poskytovatel pi posouzen vruschopnosti spotebitele posuzuje zejmna schopnost spotebitele splcet sjednan pravideln spltky spotebitelskho vru, a to na zklad porovnn pjm a vdaj spotebitele a zpsobu plnn dosavadnch dluh. Hodnotu majetku pitom zohleduje tehdy, jestlie ze smlouvy o spotebitelskm vru vyplv, e spotebitelsk vr m bt sten nebo pln splacen vnosem z prodeje majetku spotebitele, nikoli pravidelnmi spltkami, nebo jestlie z finann situace spotebitele vyplv, e bude schopen splcet spotebitelsk vr bez ohledu na sv pjmy.

87


Dsledky poruen povinnosti posoudit

vruschopnost spotebitele


(1) Poskytne-li poskytovatel spotebiteli spotebitelsk vr v rozporu s 86 odst. 1 vtou druhou, je smlouva neplatn. Spotebitel me uplatnit nmitku neplatnosti v tlet promlec lht bc ode dne uzaven smlouvy. Spotebitel je povinen vrtit poskytnutou jistinu spotebitelskho vru v dob pimen jeho monostem.
(2) Je-li spor o to, jak je doba odpovdajc monostem spotebitele podle odstavce 1, ur tuto dobu na nvrh nkter ze smluvnch stran soud podle monost spotebitele a v zjmu spravedlivho uspodn prv a povinnost smluvnch stran s pihldnutm k pjmu spotebitele a jeho celkovm socilnm a majetkovm pomrm.
(3) Zmn-li se monosti spotebitele, me soud na nvrh nkter ze smluvnch stran sjednanou dobu nebo dobu urenou rozhodnutm zmnit.

88


Zskvn informac z databz


(1) Osoby oprvnn poskytovat spotebitelsk vr se mohou vzjemn informovat o dajch o dluzch, kter vypovdaj o vruschopnosti spotebitele, prostednictvm databze spravovan prvnickou osobou, kter
a) zpracovv daje o spotebitelch za elem posuzovn jejich vruschopnosti,
b) poskytuje pstup k tmto dajm osobm oprvnnm poskytovat spotebitelsk vr,
c) umouje osobm oprvnnm poskytovat spotebitelsk vr se sdlem nebo skutenm sdlem v jinm lenskm stt Evropsk unie pstup k tmto dajm za stejnch podmnek jako osobm se sdlem nebo skutenm sdlem v esk republice,
d) nepodmiuje pstup osob oprvnnch poskytovat spotebitelsk vr k tmto dajm oprvnnm takov osoby k innosti banky, zahranin banky nebo spoitelnho a vrnho drustva,
e) zachovv ohledn zskanch daj mlenlivost a chrn je ped zneuitm a
f) uveejn podmnky pstupu osob oprvnnch poskytovat spotebitelsk vr k tmto dajm zpsobem umoujcm dlkov pstup.
(2) Poskytovatel je povinen k dajm zskanm o spotebiteli z databze podle odstavce 1 pistupovat tak, jako by lo o daje, kter zskal od spotebitele sm. Poskytovatel me daje o spotebiteli zskan prostednictvm databze podle odstavce 1 vyut vhradn pro vyhodnocen pedpoklad dnho splcen jeho dluh, zejmna ke splnn povinnost podle 85 a 86.
(3) Poskytovatel informuje spotebitele v souladu se zkonem upravujcm ochranu osobnch daj o svm zmru vyhledvat o spotebiteli daje v databzi podle odstavce 1.

89


Informace v ppad odmtnut poskytnout spotebitelsk vr


Odmtne-li poskytovatel poskytnout spotebiteli spotebitelsk vr v dsledku posouzen jeho vruschopnosti, poskytovatel informuje spotebitele bez zbytenho odkladu o tomto odmtnut, a pokud je dvodem neposkytnut vsledek automatizovanho zpracovn daj, nebo vyhledvn v databzi podle 88 odst. 1, poskytovatel spotebitele vyrozum o tomto vsledku a o pouit databzi.

HLAVA III


INFORMAN POVINNOSTI VI SPOTEBITELI


Dl 1


Obecn ustanoven


90


Obecn ustanoven o poskytovn informac spotebiteli


(1) Poskytovatel a zprostedkovatel poskytuj informace poadovan tmto zkonem spotebiteli bezplatn.
(2) Nen-li tmto zkonem stanoveno jinak, informace poskytovan spotebiteli podle tohoto zkona se poskytuj v listinn podob nebo na jinm trvalm nosii dat.

91


Povinn informace uvdn v reklam


(1) Jestlie je nabzen spotebitelsk vr nebo jeho zprostedkovn reklamou, jej soust je jakkoliv seln daj o jeho nkladech, mus reklama obsahovat
a) v ppad spotebitelskho vru na bydlen jmno poskytovatele nebo tam, kde je to relevantn, zprostedkovatele,
b) v ppad poadavku na zajitn spotebitelskho vru na bydlen informaci o tomto poadavku,
c) ron procentn sazbu nklad, kter mus bt uvedena alespo stejn zeteln jako jakkoli informace o zpjn rokov sazb,
d) zpjn rokovou sazbu s rozlienm, zda jde o pevnou nebo pohyblivou zpjn rokovou sazbu nebo kombinaci obou, a to spolu s daji o vekerch poplatcch spojench se spotebitelskm vrem, kter jsou soust celkovch nklad spotebitelskho vru,
e) celkovou vi spotebitelskho vru,
f) vi jednotlivch spltek, v ppad spotebitelskho vru na bydlen i jejich poet,
g) celkovou stku splatnou spotebitelem,
h) dobu trvn spotebitelskho vru,
i) v ppad spotebitelskho vru ve form odloen platby za konkrtn zbo nebo slubu jejich cenu a vi ppadn zlohy,
j) informaci o povinnosti uzavt smlouvu o doplkov slub souvisejc se spotebitelskm vrem, zejmna pojitn, je-li uzaven takov smlouvy podmnkou pro zskn spotebitelskho vru za nabzench podmnek a nklady na tuto slubu nelze urit pedem, a
k) v ppad, e je nabzen spotebitelsk vr v ciz mn, upozornn, e zmna smnnho kurzu me ovlivnit vi spltek a celkovou stku splatnou spotebitelem.
(2) Informace uveden v odstavci 1 psm. c) a j) se uvdj formou reprezentativnho pkladu.
(3) V ppad spotebitelskho vru jinho ne na bydlen ve form monosti peerpn splatnho na podn nebo do 3 msc ode dne poskytnut spotebitelskho vru mus reklama obsahovat pouze informace uveden v odstavci 1 psm. a), b), d), e) a k).

92


Informace trvale pstupn spotebiteli


(1) Poskytovatel trvale zpstupn v listinn podob, na jinm trvalm nosii dat, nebo na svch internetovch strnkch
a) sv kontaktn daje, zejmna potovn adresu pro doruovn, telefonn slo, poppad adresu pro doruovn elektronick poty,
b) daje o registru nebo seznamu, kde je mono ovit jeho oprvnn k innosti,
c) daje o internm mechanismu vyizovn stnost,
d) daje o monosti mimosoudnho een spotebitelskch spor prostednictvm finannho arbitra,
e) daje o orgnu dohledu,
f) obecn informace o procesu poskytovn spotebitelskho vru, vetn informac vyadovanch od spotebitele podle 84 odst. 1 za elem posouzen jeho vruschopnosti,
g) informace o tom, zda je poskytovna rada podle 85 odst. 1,
h) el pouit spotebitelskho vru, vetn ppadn informace o tom, e el erpn spotebitelskho vru nen omezen,
i) formy a podmnky zajitn spotebitelskho vru, pokud je vyadovno,
j) pklady mon doby trvn spotebitelskho vru,
k) typy dostupn zpjn rokov sazby spolu se strunm popisem vlastnost pevn a pohybliv sazby, vetn souvisejcch dsledk pro spotebitele,
l) je-li nabzen spotebitelsk vr v ciz mn, uveden tto mny vetn vysvtlen dsledk, kter pro spotebitele vyplvaj z uzaven smlouvy o spotebitelskm vru v ciz mn,
m) reprezentativn pklad celkov ve spotebitelskho vru, celkovch nklad spotebitelskho vru, celkov stky splatn spotebitelem a ron procentn sazby nklad,
n) ppadn dal nklady, kter nejsou do celkovch nklad spotebitelskho vru zahrnuty a kter spotebitel mus v souvislosti se smlouvou o spotebitelskm vru zaplatit,
o) monosti splcen spotebitelskho vru poskytovateli vetn potu, etnosti a ve pravidelnch spltek,
p) je-li to relevantn, jasn a vstin upozornn, e splcen spotebitelskho vru podle uzaven smlouvy o spotebitelskm vru nezaruuje splacen celkov ve spotebitelskho vru,
q) podmnky pedasnho splacen spotebitelskho vru,
r) ppadn poadavek na ocenn nemovit vci, nklad vyplvajcch z tohoto ocenn pro spotebitele a informace o tom, zda je ocenn povinen provst spotebitel,
s) informace o povinnosti uzavt smlouvu o doplkov slub souvisejc se spotebitelskm vrem, je-li uzaven takov smlouvy podmnkou pro zskn spotebitelskho vru za nabzench podmnek, vetn informace, zda je spotebitel pi uzavrn takov smlouvy omezen na nabdku danho poskytovatele nebo zprostedkovatele, a
t) upozornn na mon dsledky nedodren zvazk souvisejcch se smlouvou o spotebitelskm vru.
(2) Informace podle odstavce 1 se tkaj produkt spotebitelskho vru v aktuln nabdce poskytovatele.

93


Informace tkajc se zprostedkovatele


(1) Zprostedkovatel s dostatenm pedstihem ped zprostedkovnm spotebitelskho vru poskytne spotebiteli informace o
a) tom, zda je samostatnm zprostedkovatelem, vzanm zstupcem nebo zprostedkovatelem vzanho spotebitelskho vru,
b) kontaktnch dajch zprostedkovatele a zastoupenho, zejmna potovn adresu pro doruovn, telefonn slo, poppad adresu pro doruovn elektronick poty; uvede pitom, zda zastupuje poskytovatele nebo zprostedkovatele,
c) registru, kde je mono ovit oprvnn k innosti zprostedkovatele, registran slo a postup oven registrace zprostedkovatele v registru,
d) poskytovn rady podle 85 odst. 1 a informace o tom, z nabdky kterch poskytovatel tato rada vychz,
e) zkazu svzat uzaven smlouvy o zprostedkovn spotebitelskho vru s jakoukoli doplkovou slubou,
f) vi odmny nebo pobdky, kterou m poskytovatel nebo tet osoba zprostedkovateli zaplatit za sluby v souvislosti se smlouvou o spotebitelskm vru na bydlen; nen-li tato ve dosud znma, informuje zprostedkovatel spotebitele o tom, e bude skuten stka pozdji uvedena v pedsmluvnch informacch poskytnutch podle 94,
g) vi odmny placen spotebitelem zprostedkovateli, nen-li to mon, zpsob jejho vpotu; zprostedkovatel sdl spotebiteli, e nesm souasn pobrat odmnu nebo pobdku od spotebitele i od poskytovatele nebo tet osoby,
h) oprvnn spotebitele vydat si daje o vi provize, kterou v souvislosti se zprostedkovnm spotebitelskho vru na bydlen poskytuj zprostedkovateli jednotliv poskytovatel, jejich spotebitelsk vry zprostedkovatel zprostedkovv,
i) internm mechanismu vyizovn stnost,
j) monosti mimosoudnho een spotebitelskch spor prostednictvm finannho arbitra a
k) orgnu dohledu.
(2) Vi odmny podle odstavce 1 psm. g) je zprostedkovatel pro ely vpotu ron procentn sazby nklad na spotebitelsk vr povinen sdlit tak poskytovateli.
(3) Pi prvnm navzn kontaktu se spotebitelem sdl zprostedkovatel spotebiteli alespo informaci podle odstavce 1 psm. a), a je-li vzanm zstupcem nebo zprostedkovatelem vzanho spotebitelskho vru, t informaci o tom, kterho zastoupenho zastupuje.

Dl 2


Pedsmluvn informace


94


Poskytnut a vysvtlen pedsmluvnch informac


(1) Informace podle 95 a 98 poskytuje spotebiteli poskytovatel.
(2) Poskytovatel poskytnut informace spotebiteli nleit vysvtl, aby byl spotebitel schopen posoudit, zda navrhovan smlouva o spotebitelskm vru odpovd jeho potebm a finann situaci. Nleit vysvtlen zahrnuje pedevm vysvtlen pedsmluvnch informac poskytnutch podle odstavce 1, vetn dsledk prodlen s plnnm povinnost spotebitele z uzaven smlouvy o spotebitelskm vru, a zkladnch informac o jednotlivch nabzench produktech a jejich dopadech na spotebitele, v ppad doplkovch slueb s nimi svzanch t vysvtlen nsledk pro spotebitele spojench se samostatnm ukonenm jejich erpn.
(3) Je-li spotebitelsk vr zprostedkovvn zprostedkovatelem, je zprostedkovatel povinen poskytnout spotebiteli informace a nleit vysvtlen stejn, jako je k tomu povinen poskytovatel. Tm nejsou doteny povinnosti poskytovatele.
(4) Spln-li povinnost poskytnout informace a nleit vysvtlen zprostedkovatel, plat, e tuto povinnost splnil i poskytovatel. Spln-li povinnost poskytnout informace a nleit vysvtlen poskytovatel, plat, e tuto povinnost splnil i zprostedkovatel.
(5) Povinnost poskytnout informace a vysvtlen podle odstavce 3 se nevztahuje na zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru. Tm nen dotena povinnost poskytovatele tyto informace a toto vysvtlen poskytnout.

95


Informace poskytovan ped uzavenm smlouvy

o spotebitelskm vru


(1) Ped uzavenm smlouvy o spotebitelskm vru jinm ne na bydlen, mus bt spotebiteli poskytnuty informace o
a) druhu spotebitelskho vru,
b) kontaktnch dajch poskytovatele, poppad zprostedkovatele, zejmna potovn adrese pro doruovn, telefonnm sle, poppad adrese pro doruovn elektronick poty,
c) celkov vi spotebitelskho vru a podmnkch jeho erpn,
d) dob trvn spotebitelskho vru,
e) zbo nebo slub a o jejich cen, kter by byla placena bez vyuit spotebitelskho vru, v ppad spotebitelskho vru ve form odloen platby za zbo nebo slubu a smlouvy o vzanm spotebitelskm vru,
f) zpjn rokov sazb, podmnkch upravujcch pouit tto sazby a poppad o jakmkoliv indexu nebo referenn rokov sazb pouiteln pro poten rokovou sazbu, jako i o dob, podmnkch a postupu pro zmnu zpjn rokov sazby; uplatuj-li se za rznch okolnost rzn rokov sazby, uvdj se ve uveden informace o vech zpjnch rokovch sazbch,
g) celkov stce, kterou m spotebitel zaplatit, a ron procentn sazb nklad na spotebitelsk vr, kter mus bt dle vysvtlena prostednictvm reprezentativnho pkladu s uvedenm vekerch pedpoklad pouitch pro jej vpoet, u kter je poskytovatel povinen zohlednit poadavky na spotebitelsk vr, kter mu spotebitel sdlil; stanov-li smlouva o spotebitelskm vru rzn zpsoby erpn s rznmi poplatky nebo zpjnmi rokovmi sazbami a pouije-li poskytovatel pedpoklad uveden v sti 2 bod 2 plohy . 1 k tomuto zkonu, uvede, e jin mechanismy erpn uplatovan na tento typ spotebitelskho vru mohou vst k vym ronm procentnm sazbm nklad na spotebitelsk vr,
h) vi, potu a etnosti plateb, je m spotebitel provst, poppad o zpsobu piazovn plateb k jednotlivm dlunm stkm s rznmi zpjnmi rokovmi sazbami pro ely splcen,
i) platbch za veden jednoho nebo vce t zaznamenvajcch platebn transakce a erpn, ledae je oteven tu nepovinn, dle o platbch za pouvn platebnch prostedk pro platebn transakce i erpn a o vekerch ostatnch platbch vyplvajcch ze smlouvy o spotebitelskm vru a o podmnkch, za nich lze tyto platby zmnit,
j) ppadn povinnosti spotebitele hradit noti nklady spojen s uzavenm smlouvy o spotebitelskm vru,
k) ppadn povinnosti uzavt smlouvu o doplkov slub souvisejc se smlouvou o spotebitelskm vru, je-li uzaven smlouvy o doplkov slub povinn pro zskn spotebitelskho vru nebo pro jeho zskn za nabzench podmnek,
l) stanoven rokov sazb pouiteln v ppad opodnch plateb nebo smluvn pokut v ppad prodlen spotebitele a o vekerch dalch dsledcch vyplvajcch z prodlen spotebitele,
m) ppadnm poadovanm zajitn,
n) prvu na odstoupen od smlouvy o spotebitelskm vru,
o) prvu na pedasn splacen spotebitelskho vru, o ppadnm prvu poskytovatele na nhradu vzniklch nklad a o zpsobu jejich stanoven,
p) prvu spotebitele na okamit a bezplatn vyrozumn o vsledku vyhledvn v databzi umoujc posouzen vruschopnosti spotebitele, je-li dost o poskytnut spotebitelskho vru zamtnuta na zklad vyhledvn v databzi a o dajch o pouit databzi,
q) prvu spotebitele na bezplatn obdren nvrhu textu smlouvy o spotebitelskm vru,
r) dob, po kterou je poskytovatel vzn informacemi poskytnutmi ped uzavenm smlouvy o spotebitelskm vru nebo nvrhem na uzaven tto smlouvy, a
s) skutenosti, zda ppadn pouit kapitlu, vytvoenho platbami spotebitele namsto splcen spotebitelskho vru, povede k plnmu splacen spotebitelskho vru.
(2) Ped uzavenm smlouvy o spotebitelskm vru na bydlen mus bt spotebiteli poskytnuty informace uveden v ploze . 4 k tomuto zkonu.

96


Informace poskytovan ped uzavenm smlouvy o spotebitelskm

vru ve form monosti peerpn


V ppad spotebitelskho vru ve form monosti peerpn splatnho na podn nebo do 3 msc ode dne poskytnut mus bt spotebiteli poskytnuty informace uveden v 95 odst. 1 psm. a) a d), f), l), p) a r) a dle informace o
a) podmnkch a postupu smujcm k ukonen spotebitelskho vru,
b) povinnosti spotebitele zaplatit spotebitelsk vr na dost poskytovatele v pln vi, je-li takov povinnost vyadovna, a
c) dalch nkladech spjatch se spotebitelskm vrem od okamiku uzaven smlouvy o spotebitelskm vru a podmnkch, za nich lze tyto nklady zmnit.

97


Informace poskytovan ped uzavenm dohody za elem

odvrcen zen o nrocch poskytovatele


Sjednv-li se dohoda podle 5 odst. 4, mus bt spotebiteli poskytnuty informace uveden v 96 a dle informace uveden v 95 odst. 1 psm. g), h) a o).

98


Informace poskytovan pi sjednvn smlouvy o spotebitelskm

vru formou hlasov telefonn komunikace


(1) Probh-li pedtm, ne spotebitel obdr nvrh smluvnch podmnek, kter maj bt obsahem smlouvy o spotebitelskm vru podle 105 odst. 2, jednn o smlouv o spotebitelskm vru vlun formou hlasov telefonn komunikace, mus bt spotebiteli poskytnuty alespo informace uveden v 95 odst. 1 psm. c) a f). Dle mus bt spotebiteli poskytnuty informace o celkov stce, kterou m spotebitel zaplatit, a ron procentn sazb nklad na spotebitelsk vr a vi, potu a etnosti plateb, je m spotebitel provst, poppad o zpsobu piazovn plateb k jednotlivm dlunm stkm s rznmi zpjnmi rokovmi sazbami pro ely splcen. To neplat v ppad spotebitelskho vru podle 96 a 97 a spotebitelskho vru na bydlen. V ppad spotebitelskho vru na bydlen mus bt spotebiteli poskytnuty informace uveden v sti A oddlech 3 a 6 plohy . 4 k tomuto zkonu.
(2) d-li spotebitel prostednictvm hlasov telefonn komunikace o okamit zpstupnn monosti peerpn, mus mu bt poskytnuty
a) v ppad spotebitelskho vru podle 96 informace uveden v 95 odst. 1 psm. c), f) a g) a 96 psm. b),
b) v ppad spotebitelskho vru podle 97 informace podle psmene a) a informace podle 95 odst. 1 psm. d),
c) v ppad spotebitelskho vru ve form monosti peerpn splatnho do 1 msce ode dne poskytnut spotebitelskho vru informace podle psmene a).

99


Forma poskytnut informac


(1) Informace podle 95 odst. 1 se poskytuj prostednictvm formule uvedenho v ploze . 2 k tomuto zkonu.
(2) Informace podle 95 odst. 2 se poskytuj prostednictvm formule Evropsk standardizovan informan pehled, uvedenho v ploze . 4 k tomuto zkonu.
(3) Informace podle 96 a 97 se poskytuj prostednictvm formule uvedenho v ppad
a) spotebitelskho vru jinho ne na bydlen v ploze . 3 k tomuto zkonu,
b) spotebitelskho vru na bydlen v ploze . 4 k tomuto zkonu.
(4) Nestanov-li zkon jinak, vechny informace mus bt stejn vrazn. Jin informace ne uveden v 93 odst. 1 a 95 a 97 se poskytuj v samostatnm dokumentu.
(5) Informace podle 98 se poskytuj prostednictvm hlasov telefonn komunikace.
(6) Poskytnutm informac zpsobem uvedenm v odstavcch 1 a 4 poskytovatel spln informan povinnosti podle obanskho zkonku tkajc se smluv uzavranch se spotebitelem.

100


Doba pro poskytnut pedsmluvnch informac


(1) Povinnost podle 94 tkajc se informac podle 95 a 98 mus bt splnna
a) bez zbytenho odkladu pot, co poskytovatel posoudil vruschopnost spotebitele na zklad informac poskytnutch spotebitelem podle 84, a
b) s dostatenm pedstihem ped uzavenm smlouvy o spotebitelskm vru nebo pedtm, ne spotebitel uin zvazn nvrh na uzaven takov smlouvy.
(2) Povinnost podle 94 mus bt dle splnna vdy, kdy poskytovatel pedkld spotebiteli nvrh na uzaven smlouvy o spotebitelskm vru a informace podle 95 a 98 dosud nebyly poskytnuty, nebo se takov nvrh od dve poskytnutch informac li.
(3) Je-li spotebitelsk vr sjednvn na dost spotebitele prostednictvm prostedk komunikace na dlku, kter neumouj poskytnut pedsmluvnch informac v souladu s odstavcem 1, mus bt informace podle 95 a 97 poskytnuty v souladu s 99 pi uzaven smlouvy o spotebitelskm vru, a nen-li to mon, bez zbytenho odkladu po uzaven tto smlouvy.
(4) Je-li spotebitelsk vr jin ne na bydlen v podob dohody podle 5 odst. 4 sjednvn mimo prostor obvykl pro podnikn poskytovatele nebo zprostedkovatele, mus bt informace o ron procentn sazb nklad poskytnuta spotebiteli v souladu s 99 bez zbytenho odkladu po uzaven tto dohody.

Dl 3


Informace poskytovan bhem trvn zvazku


101


Informace poskytovan bhem trvn spotebitelskho vru


(1) Poskytovatel je povinen po dobu trvn spotebitelskho vru uzavenho na dobu neuritou a spotebitelskho vru ve form monosti peerpn poskytovat spotebiteli pravideln v pimenm intervalu vpis obsahujc informace o
a) obdob, ke ktermu se informace podle psmen b) a h) vztahuj,
b) stce a datu erpn spotebitelskho vru,
c) zstatku z pedchozho obdob a jeho datu,
d) novm zstatku,
e) datu a vi hrad provedench spotebitelem,
f) pouit zpjn rokov sazb,
g) vekerch platbch se spotebitelskm vrem souvisejcch, zaplacench v danm obdob a
h) minimln stce, kter m bt spotebitelem zaplacena.
(2) Vyplv-li ze smlouvy o spotebitelskm vru s pevn stanovenou dobou trvn umoen jistiny spotebitelskho vru, poskytne poskytovatel spotebiteli na podn kdykoliv za trvn tohoto smluvnho vztahu tabulku umoen uvedenou v ploze . 5 k tomuto zkonu.

102


Informace o zmn zpjn rokov sazby


(1) Je-li ve smlouv o spotebitelskm vru jinm ne ve form monosti peerpn sjednna monost a zpsob zmny zpjn rokov sazby, poskytovatel je povinen po dobu trvn spotebitelskho vru informovat spotebitele o kad zmn zpjn rokov sazby v pimenm pedstihu ped nabytm jej innosti, jinak nen tato zmna vi spotebiteli inn. Informace zahrnuj
a) novou vi zpjn rokov sazby,
b) novou vi spltek po prav zpjn rokov sazby a
c) je-li to relevantn, nov poet a etnost spltek podle psmene b).
(2) Je-li ve smlouv o spotebitelskm vru ve form monosti peerpn sjednna monost a zpsob zven zpjn rokov sazby nebo plateb, poskytovatel informuje po dobu trvn spotebitelskho vru o kadm zven zpjn rokov sazby nebo plateb, a to v pimenm pedstihu ped nabytm jejich innosti, jinak nen toto zven vi spotebiteli inn.
(3) V ppad spotebitelskho vru na bydlen s pevnou zpjn rokovou sazbou na urit obdob o dlce nejmn 1 roku, po nm nsleduje dal obdob s pevnou zpjn rokovou sazbou o dlce nejmn 1 roku, poskytne poskytovatel spotebiteli informace podle odstavce 1 nejpozdji 3 msce ped koncem obdob se stanovenou pevnou zpjn rokovou sazbou.
(4) Smluvn strany se mohou dohodnout, e informace o zmn zpjn rokov sazby uveden v odstavcch 1 a 2 mohou bt poskytovny spotebiteli pravideln a v pimenm intervalu a informace uveden v odstavci 2 mohou bt soust informac podle 101 odst. 1, je-li zmna zpjn rokov sazby zvisl na zmn referenn sazby a je-li takov zmna referenn sazby vhodnm zpsobem zveejnna, zpstupnna v provozovnch poskytovatele a v ppad spotebitelskho vru na bydlen sdlena pmo spotebiteli.
(5) Je-li zmna zpjn rokov sazby spotebitelskho vru zvisl na zmn referenn sazby nebo indexu, informace o pouit referenn sazb nebo indexu mus bt jasn, dostupn, objektivn a oviteln.
(6) Neme-li poskytovatel informovat spotebitele o zmn zpjn rokov sazby pedem, protoe zmna zpjn rokov sazby je stanovena prostednictvm obchodu s investinm nstrojem podle zkona upravujcho podnikn na kapitlovm trhu, poskytovatel informuje spotebitele o tomto obchodu v dostatenm pedstihu ped jeho konnm a o tom, jak dopad na zpjn rokovou sazbu poskytovatel oekv.

103


Informace o spotebitelskm vru v ciz mn


V ppad smlouvy o spotebitelskm vru v ciz mn informuje poskytovatel spotebitele bez zbytenho odkladu pot, co ve zbvajc celkov stky, kterou m spotebitel zaplatit, nebo ve jednotlivch spltek doshne hodnot navench o 20 % oproti hodnotm vypotenm v korunch eskch za pouit smnnho kurzu platnho k okamiku uzaven smlouvy o spotebitelskm vru, a pot pravideln, nejmn vak jednou ron, o
a) zbvajc celkov stce, kterou m spotebitel zaplatit,
b) vi jednotlivch spltek,
c) podmnkch uplatnn ppadnho prva na zmnu mny, v n je spotebitelsk vr vyjden, a
d) dalch opatench na omezen rizika vyplvajcho ze zmny smnnho kurzu, kter poskytovatel pijal v souladu s 116 odst. 2.

ST SEDM


SMLOUVA O SPOTEBITELSKM VRU


HLAVA I


SMLOUVA O SPOTEBITELSKM VRU


104


Forma smlouvy


Smlouva o spotebitelskm vru vyaduje psemnou formu a mus obsahovat informace podle 106 a 108 a 109 odst. 1 uveden jasnm, vstinm a zetelnm zpsobem. Nesplnn tto povinnosti nebo psemn formy nem za nsledek neuzaven nebo neplatnost smlouvy.

105


Poskytnut smlouvy spotebiteli


(1) Poskytovatel nebo zprostedkovatel poskytne spotebiteli jedno vyhotoven smlouvy o spotebitelskm vru v listinn podob nebo na jinm trvalm nosii dat neprodlen po uzaven tto smlouvy.
(2) V dostatenm pedstihu ped uzavenm smlouvy o spotebitelskm vru pedlo poskytovatel nebo zprostedkovatel spotebiteli nvrh smluvnch podmnek, kter maj bt obsahem smlouvy o spotebitelskm vru, v podob nvrhu textu tto smlouvy.

106


Informace ve smlouv o spotebitelskm vru


(1) Smlouva o spotebitelskm vru mus vdy obsahovat tyto informace:
a) druh spotebitelskho vru,
b) kontaktn daje smluvnch stran, a je-li spotebitelsk vr zprostedkovn, t kontaktn daje zprostedkovatele, zejmna potovn adresu pro doruovn, telefonn slo, poppad adresu pro doruovn elektronick poty,
c) celkovou vi spotebitelskho vru a podmnky jeho erpn,
d) dobu trvn spotebitelskho vru, nen-li to mon, zpsob jejho uren,
e) uren zbo nebo sluby a jejich cenu, kter by byla placena bez vyuit spotebitelskho vru, jde-li o spotebitelsk vr ve form odloen platby za zbo nebo slubu nebo vzan spotebitelsk vr,
f) zpjn rokovou sazbu, podmnky upravujc pouit tto sazby a poppad daj o jakmkoliv indexu nebo referenn rokov sazb pouiteln pro poten zpjn rokovou sazbu, jako i o dob, podmnkch a postupu pro zmnu zpjn rokov sazby; uplatuj-li se za rznch okolnost rzn zpjn rokov sazby, uvdj se tyto informace o vech zpjnch rokovch sazbch,
g) ron procentn sazbu nklad na spotebitelsk vr, veker pedpoklady pouit pro vpoet tto sazby a celkovou stku, kterou m spotebitel zaplatit, vyjdenou selnm dajem a vypotenou k okamiku pedpokldanho uzaven smlouvy o spotebitelskm vru,
h) vi, poet a etnost plateb, je m spotebitel provst, a poppad zpsob piazovn plateb k jednotlivm dlunm stkm s rznmi rokovmi sazbami pro ely splcen; pokud u spotebitelskho vru na bydlen nen mon k okamiku uzaven smlouvy o spotebitelskm vru na bydlen urit vi, poet a etnost plateb, je m spotebitel provst, uvede poskytovatel podmnky, na nich ve, poet a etnost plateb, je m spotebitel provst, zvis,
i) vyplv-li ze smlouvy o spotebitelskm vru s pevn stanovenou dobou jeho trvn umoen jistiny spotebitelskho vru, informaci o prvu obdret bezplatn vpis z tu v podob tabulky umoen uveden v ploze . 5 k tomuto zkonu kdykoliv bhem trvn zvazku z takov smlouvy,
j) soupis uvdjc doby a podmnky pro splacen roku a veker souvisejc opakujc se i jednorzov platby, maj-li bt tyto platby a roky splaceny bez umoen jistiny,
k) ppadnou povinnost spotebitele hradit platby za veden jednoho nebo vce t zaznamenvajcch platebn transakce a erpn, jejich vi, je-li poskytovateli znma, a podmnky, za nich lze tyto platby zmnit, ledae je oteven tu nepovinn, povinnost spotebitele hradit platby za pouvn platebnch prostedk pro platebn transakce i erpn, jejich vi, je-li poskytovateli znma, a veker dal platby vyplvajc ze smlouvy o spotebitelskm vru,
l) rokovou sazbu pouitelnou v ppad opodnch plateb platnou v okamiku uzaven smlouvy o spotebitelskm vru a podmnky pro jej pravu a dal dsledky vyplvajc z prodlen spotebitele,
m) informaci o ppadnch nkladech na sluby note i jinch obdobnch nkladech a jejich vi, je-li poskytovateli znma,
n) poadavek na ppadn zajitn nebo pojitn,
o) informaci o prvu na odstoupen od smlouvy o spotebitelskm vru jinm ne na bydlen a lht, bhem n me bt toto prvo vykonno, a dalch podmnkch pro vkon tohoto prva, vetn informace o povinnosti spotebitele zaplatit erpanou jistinu a pslun rok podle 118 odst. 4, jako i o stce roku splatn za den,
p) informaci o prvech vyplvajcch z 119 odst. 1 a 3 a podmnkch jejich uplatnn,
q) informaci o prvu na pedasn splacen spotebitelskho vru, o ppadnm prvu poskytovatele na nhradu vzniklch nklad a u spotebitelskho vru jinho ne na bydlen informaci o zpsobu jejich stanoven,
r) informaci o zpsobu ukonen smluvnho vztahu,
s) informaci o monosti mimosoudnho een spotebitelskch spor prostednictvm finannho arbitra,
t) oznaen pslunho orgnu dohledu a
u) informaci o tom, zda ppadn pouit kapitlu vytvoenho platbami spotebitele namsto splcen spotebitelskho vru povede k plnmu splacen spotebitelskho vru.
(2) Smlouva o spotebitelskm vru v ciz mn obsahuje t informaci o opaten, kter poskytovatel pijal v souladu s 116 odst. 1. Neomezuje-li toto opaten kurzov riziko, jemu je spotebitel vystaven, na zmnu smnnho kurzu ni ne 20 %, obsahuje smlouva t ilustrativn pklad, jak vliv bude mt 20% zmna smnnho kurzu na zvazek spotebitele ze smlouvy o spotebitelskm vru v ciz mn.

107


Informace ve smlouv o spotebitelskm vru

ve form monosti peerpn


V ppad spotebitelskho vru ve form monosti peerpn, kde spotebitelsk vr mus bt splacen na podn nebo do 3 msc ode dne poskytnut spotebitelskho vru, mus smlouva o spotebitelskm vru obsahovat tyto informace:
a) informace stanoven v 106 odst. 1 psm. a) a d), f) a o),
b) upozornn, e spotebitel me bt kdykoliv vyzvn ke splacen pln ve spotebitelskho vru, vyplv-li tato monost ze smlouvy,
c) informace o platbch platnch od okamiku uzaven smlouvy a o podmnkch, za nich lze tyto platby zmnit, a
d) celkov nklady spotebitelskho vru, vypoten k okamiku pedpokldanho uzaven smlouvy o spotebitelskm vru.

108


Informace ve smlouv o spotebitelskm vru

ve form monosti pekroen


(1) Je-li ve smlouv o platebnch slubch spotebiteli umonno pekroen, mus tato smlouva obsahovat informace o
a) zpjn rokov sazb a podmnkch pouit tto sazby,
b) referenn rokov sazb pouiteln pro poten zpjn rokovou sazbu a
c) monch sankcch, rocch z prodlen za toto pekroen a jinch platbch.
(2) Informace uveden v odstavci 1 je poskytovatel zrove povinen poskytovat spotebiteli pravideln a v pimenm intervalu v listinn podob nebo na jinm trvalm nosii dat.
(3) Jestlie dojde k vraznmu pekroen, kter trv dle ne 1 msc, poskytovatel bezodkladn spotebitele v listinn podob nebo na jinm trvalm nosii dat informuje o
a) tomto pekroen,
b) jeho vi,
c) zpjn rokov sazb a
d) monch sankcch, rocch z prodlen za toto pekroen a jinch platbch.

109


Informace v dohod za elem odvrcen zen

o nrocch poskytovatele


(1) Dohoda, kterou se za elem odvrcen zen o nrocch poskytovatele ze spotebitelskho vru jinho ne na bydlen odkld v dsledku prodlen spotebitele platba nebo mn zpsob splcen, piem smluvn ujednn jsou ve svm souhrnu pro spotebitele alespo stejn vhodn jako v pvodn smlouv o spotebitelskm vru, mus obsahovat informace stanoven v 106 odst. 1 psm. a) a i), l) a q). Tato dohoda, pokud je uzavrna mimo prostor obvykl pro podnikn poskytovatele nebo zprostedkovatele, nemus obsahovat informaci o ron procentn sazb nklad, je-li tato informace poskytnuta spotebiteli bez zbytenho odkladu po jejm uzaven.
(2) Dohoda, kterou se za elem odvrcen zen o nrocch poskytovatele ze spotebitelskho vru na bydlen odkld v dsledku prodlen spotebitele platba nebo mn zpsob splcen, piem smluvn ujednn jsou ve svm souhrnu pro spotebitele alespo stejn vhodn jako v pvodn smlouv o spotebitelskm vru, mus obsahovat informace stanoven v 106 odst. 1 psm. b) a f), h), i), l) a q).

110


Dsledky poruen poadavk na formu a obsah smlouvy

o spotebitelskm vru


(1) Neobsahuje-li smlouva o spotebitelskm vru informaci o zpjn rokov sazb, o ron procentn sazb nklad nebo o celkov stce, kterou m spotebitel zaplatit, nebyla-li ohledn nkter z tchto informac dodrena psemn forma smlouvy, nebo nebylo-li psemn vyhotoven smlouvy obsahujc tyto informace poskytnuto spotebiteli v listinn podob nebo na jinm trvalm nosii dat, plat, e zpjn rokovou sazbou je repo sazba uveejnn eskou nrodn bankou, platn v den uzaven smlouvy o spotebitelskm vru, nebyla-li sjednna zpjn rokov sazba ni. K ujednnm o jinch platbch sjednanch ve smlouv o spotebitelskm vru se nepihl.
(2) Obsahuje-li smlouva o spotebitelskm vru informaci o zpjn rokov sazb, kter je ni, ne odpovd informaci o celkov stce, kterou m spotebitel zaplatit, sniuje se celkov stka, kterou m spotebitel zaplatit, tak, aby odpovdala zpjn rokov sazb uveden ve smlouv o spotebitelskm vru. Obsahuje-li smlouva o spotebitelskm vru informaci o celkov stce, kterou m spotebitel zaplatit, kter je ni, ne odpovd informaci o zpjn rokov sazb, sniuje se zpjn rokov sazba tak, aby odpovdala celkov stce, kterou m spotebitel zaplatit, uveden ve smlouv o spotebitelskm vru.
(3) Obsahuje-li smlouva o spotebitelskm vru informaci o ron procentn sazb nklad, kter je ni, ne odpovd skutenosti, sniuje se zpjn rokov sazba a celkov stka, kterou m spotebitel zaplatit, tak, aby odpovdaly ron procentn sazb nklad uveden ve smlouv o spotebitelskm vru.
(4) Bylo-li sjednno, e spotebitel bude plnit ve spltkch, zohledn se zmny vyplvajc z odstavc 1 a 3 pomrn v jednotlivch spltkch. Vitel na dost spotebitele vypote novou vi spltek a sdl ji spotebiteli.
(5) Neobsahuje-li smlouva o spotebitelskm vru v rozporu se zkonem psemnou informaci o
a) nkterm prvu vitele vi spotebiteli nebo o podmnkch, za kterch me vitel toto prvo uplatnit, plat, e vitel toto prvo nem,
b) nkter povinnosti spotebitele vi viteli nebo o podmnkch, za kterch je spotebitel povinen tuto povinnost splnit, plat, e spotebitel tuto povinnost nem,
c) podmnkch, za kterch me spotebitel uplatnit nkter prvo vi viteli, plat, e spotebitel me toto prvo vykonat, i kdy tyto podmnky nejsou splnny.
(6) Odstavec 5 se pouije obdobn, jestlie smlouva o spotebitelskm vru v rozporu se zkonem obsahuje informaci o prvu nebo povinnosti nebo o podmnkch jejich uplatnn nebo splnn, kter neodpovd donucujcmu ustanoven zkona.

111


Doba na rozmylenou


Pedkld-li poskytovatel spotebiteli nvrh smluvnch podmnek, kter maj bt obsahem smlouvy o spotebitelskm vru na bydlen, nesm poskytovatel tento nvrh bhem 14 dn zmnit ani odvolat, ledae bhem tto doby vyly najevo okolnosti tkajc se vruschopnosti spotebitele, na jejich zklad je poskytovatel povinen vr v souladu s 86 odst. 1 za nabdnutch podmnek neposkytnout. Sdl-li spotebitel poskytovateli nebo zprostedkovateli do 14 dn ode dne, kdy mu byl nvrh smluvnch podmnek pedloen, e tento nvrh pijm, je poskytovatel povinen bez zbytenho odkladu uzavt se spotebitelem smlouvu o spotebitelskm vru na bydlen na zklad pedloenho nvrhu smluvnch podmnek. Ustanoven 1787 obanskho zkonku se pouije obdobn.

HLAVA II


NKTER SMLUVN PODMNKY


112


Vylouen pouit smnky nebo eku


(1) Ke splacen nebo zajitn spotebitelskho vru nelze pout smnku nebo ek.
(2) Odstavec 1 se nepouije pro spotebitelsk vr na bydlen podle 2 odst. 2 psm. b), kter po pechodnou dobu nelze dostaten zajistit zstavnm prvem podle 113 odst. 2. Takov spotebitelsk vr na bydlen je mon zajistit smnkou nikoli na ad, kterou je vitel povinen vrtit spotebiteli neprodlen po zajitn spotebitelskho vru na bydlen zstavnm prvem podle 113 odst. 2.
(3) Poskytovatel a zprostedkovatel spolen a nerozdln nahrad spotebiteli kodu zpsobenou poruenm zkazu stanovenho v odstavci 1.

113


Zajitn spotebitelskho vru


(1) Zajitn spotebitelskho vru nesm bt k okamiku uzaven smlouvy o spotebitelskm vru ve zcela zjevnm nepomru k hodnot zajiovan pohledvky. To neplat v ppad spotebitelskho vru na bydlen podle 2 odst. 2 psm. b) nebo c) a v ppad, e koup nebo zachovn vlastnictv pedmtu zajitn je financovno spotebitelskm vrem jinm ne na bydlen zajitnm tmto pedmtem.
(2) Je-li k zajitn spotebitelskho vru uita nemovit vc nebo vcn prvo k nemovit vci, me mt toto zajitn pouze formu zstavnho prva; k jinm ujednnm, jejich elem je zajitn spotebitelskho vru, se nepihl.
(3) Pi oceovn pedmtu zajitn spotebitelskho vru na bydlen se pedmt zajitn ocen cenou obvyklou podle zkona upravujcho oceovn majetku. Ocenn pedmtu zajitn mus bt nestrann a objektivn a mus bt zaznamenno v listinn podob nebo na jinm trvalm nosii dat. Osoby provdjc ocenn pedmtu zajitn mus bt dvryhodn, odborn zpsobil a dostaten nezvisl na procesu poskytovn spotebitelskho vru.

114


Pouit telefonnho sla s vy ne bnou cenou


Pi poskytovn spotebitelskho vru prostednictvm hlasov telefonn komunikace, textov nebo multimediln zprvy nelze pro pstup ke slubm pout telefonn slo s vy ne bnou cenou, zejmna telefonn slo pro pstup ke slubm s vyjdenou cenou, telefonn slo pro pstup ke slubm univerzlnho pstupovho sla nebo telefonn slo pro pstup ke slubm se sdlenmi nklady podle jinho prvnho pedpisu4).

115


Omezen vzanho poskytovn spotebitelskho vru


(1) Zakazuje se vzat uzaven smlouvy o spotebitelskm vru na uzaven smlouvy, ve kter se sjednv doplkov sluba, pokud nen mono uzavt smlouvu o spotebitelskm vru bez uzaven smlouvy o doplkov slub.
(2) Je-li uzaven smlouvy o spotebitelskm vru podmnno uzavenm pojistn smlouvy, nesm poskytovatel spotebitele omezovat pi vbru pojistitele.
(3) Odstavce 1 a 2 se nepouij na
a) bezplatn platebn nebo spoic et, jeho elem je shromaovat penn prostedky pro splcen nebo obsluhu spotebitelskho vru,
b) stavebn spoen podle zkona upravujcho stavebn spoen, nebo
c) pojitn vozidla, kter je spotebitelskm vrem financovno.

116


Omezen rizik vyplvajcch ze sjednn spotebitelskho vru

v ciz mn


(1) Je-li uzavena smlouva o spotebitelskm vru v ciz mn, poskytovatel umon spotebiteli za podmnek, kter ur smlouva o spotebitelskm vru, zmnu mny, v n je spotebitelsk vr vyjden, na mnu
a) ve kter ml spotebitel hlavn pjem v dob, kdy bylo provedeno posledn posouzen jeho vruschopnosti ve vztahu k danmu spotebitelskmu vru,
b) ve kter spotebitel drel aktiva, z nich m bt spotebitelsk vr splcen, v dob, kdy bylo provedeno posledn posouzen jeho vruschopnosti ve vztahu k danmu spotebitelskmu vru,
c) lenskho sttu, v nm ml spotebitel bydlit v okamiku uzaven smlouvy o spotebitelskm vru, nebo
d) lenskho sttu, v nm m spotebitel bydlit v okamiku, kdy d o zmnu mny, v n je vyjden spotebitelsk vr.
(2) Neumon-li poskytovatel spotebiteli zmnu mny, v n je spotebitelsk vr vyjden, zajist jin mechanismy k omezen rizika vyplvajcho ze zmny smnnho kurzu mezi mnou, v n je spotebitelsk vr vyjden a korunou eskou; je-li spotebitelsk vr v ciz mn vyjden v korunch eskch, mezi korunou eskou a mnou podle odstavce 1 odlinou od koruny esk.
(3) Ke zmn mny, v n je vyjden spotebitelsk vr, podle odstavce 1, se pouije kurz vyhlen eskou nrodn bankou pro den, kdy spotebitel o zmnu mny podal, nen-li ve smlouv o spotebitelskm vru na bydlen stanoveno jinak.

HLAVA III


NKTER PODMNKY ZNIKU ZVAZKU ZE SMLOUVY

O SPOTEBITELSKM VRU


117


Pedasn splacen spotebitelskho vru


(1) Spotebitel je oprvnn spotebitelsk vr zcela nebo zsti splatit kdykoliv po dobu trvn spotebitelskho vru. V takovm ppad m spotebitel prvo na snen celkovch nklad spotebitelskho vru o vi roku a dalch nklad, kter by byl spotebitel povinen platit v ppad, kdy by nedolo k pedasnmu splacen spotebitelskho vru.
(2) Pro ppad pedasnho splacen spotebitelskho vru m vitel prvo na nhradu eln vynaloench nklad, kter mu vzniknou v souvislosti s pedasnm splacenm.
(3) Vitel nesm poadovat nhradu nklad za pedasn splacen podle odstavce 2, pokud pedasn splacen bylo provedeno
a) v rmci plnn z pojitn urenho k zajitn splacen spotebitelskho vru,
b) u spotebitelskho vru poskytnutho formou monosti peerpn,
c) v obdob, pro kter nen stanovena pevn zpjn rokov sazba,
d) u spotebitelskho vru na bydlen do 3 msc pot, co poskytovatel spotebiteli sdlil novou vi zpjn rokov sazby podle 102 odst. 3,
e) u spotebitelskho vru na bydlen v dsledku mrt, dlouhodob nemoci nebo invalidity spotebitele v postaven dlunka ze smlouvy o spotebitelskm vru na bydlen, nebo jeho manela nebo partnera, pokud tato skutenost vede k vraznmu snen schopnosti spotebitele splcet spotebitelsk vr na bydlen, nebo
f) u spotebitelskho vru na bydlen do 25 % celkov ve spotebitelskho vru bhem 1 msce pede dnem vro uzaven smlouvy o spotebitelskm vru na bydlen.
(4) Ve nhrady nklad podle odstavce 2 nesm peshnout 1 % z pedasn splacen sti celkov ve spotebitelskho vru, pesahuje-li doba mezi pedasnm splacenm a sjednanm koncem spotebitelskho vru 1 rok. Nen-li tato doba del ne jeden rok, nesm ve nhrady nklad peshnout 0,5 % z pedasn splacen sti celkov ve spotebitelskho vru. Ustanoven pedchozch vt se nevztahuj na nklady, kter je vitel oprvnn poadovat v souvislosti s pedasnm splacenm spotebitelskho vru na bydlen; s vjimkou pedasnho splacen spotebitelskho vru na bydlen v souvislosti s prodejem nemovit vci, jej nabyt, vstavba nebo zachovn prv k tto nemovit vci bylo financovno tmto vrem, nebo kterou byl tento spotebitelsk vr zajitn, kdy spotebitel je oprvnn vr na bydlen zcela pedasn splatit za podmnky, e doba trvn smlouvy o spotebitelskm vru na bydlen je del ne 24 msc, piem viteli vznik prvo poadovat nhradu nklad podle odstavce 2, kter ale nesm peshnout 1 % z pedasn splacen ve spotebitelskho vru, maximln vak stku 50 000 K.
(5) Ve nhrady nklad nesm dle peshnout stku roku, kterou by spotebitel zaplatil za dobu od pedasnho splacen do skonen spotebitelskho vru, a v ppad spotebitelskho vru na bydlen za dobu od pedasnho splacen do konce obdob, pro kter je stanovena pevn zpjn rokov sazba.
(6) Spotebiteli, kter sdl poskytovateli svj mysl spotebitelsk vr na bydlen pedasn splatit, poskytovatel bez zbytenho odkladu poskytne za elem zven dsledk pedasnho splacen
a) vyslen dlun stky, kterou bude muset spotebitel v ppad pedasnho splacen zaplatit, s rozdlenm na jistinu, rok a dal nklady spojen s pedasnm splacenm,
b) daje o vi nhrady nklad poskytovatele podle odstavce 2 s uvedenm vekerch pedpoklad pro jej vpoet a
c) informaci o dalch dsledcch pedasnho splacen pro spotebitele, vetn informace o tom, za jakch podmnek nesm vitel poadovat nhradu nklad za pedasn splacen podle odstavce 3.

118


Odstoupen od smlouvy o spotebitelskm vru jinm

ne na bydlen


(1) Spotebitel me od smlouvy o spotebitelskm vru jinm ne na bydlen odstoupit bez uveden dvod a bez jakkoli sankce ve lht 14 dn ode dne uzaven tto smlouvy. V ppad, e tato smlouva neobsahuje informace podle 106 a 108 nebo 109 odst. 1, lhta pro odstoupen neskon dve ne 14 dn pot, co poskytovatel spotebiteli chybjc informace poskytne v listinn podob nebo na jinm trvalm nosii dat.
(2) Od smlouvy o spotebitelskm vru jinm ne na bydlen lze odstoupit podle odstavce 1 v psemn form, a to v souladu s informac uvedenou v tto smlouv o prvu na odstoupen. Lhta pro odstoupen je povaovna za zachovanou, je-li odstoupen odeslno poskytovateli v listinn podob prostednictvm provozovatele potovnch slueb nebo na jinm trvalm nosii dat nejpozdji v posledn den lhty.
(3) Odstoupenm od smlouvy o spotebitelskm vru jinm ne na bydlen se spotebitelsk vr jin ne na bydlen od potku ru. Poskytovatel nem prvo poadovat po spotebiteli dn plnn s vjimkou plnn uvedenho v odstavci 4.
(4) Dolo-li k odstoupen od smlouvy o spotebitelskm vru, je spotebitel povinen poskytovateli bez zbytenho odkladu, nejpozdji do 30 dn ode dne odesln odstoupen, zaplatit
a) jistinu poskytnutho spotebitelskho vru,
b) rok ve vi, na kterou by poskytovateli vznikl nrok, pokud by k odstoupen od smlouvy nedolo, a to za obdob ode dne, kdy byl spotebitelsk vr erpn, do dne, kdy je jistina splacena, a
c) ppadn nevratn poplatky zaplacen poskytovatelem orgnm veejn sprvy nebo jinm osobm povenm vkonem veejn sprvy.
(5) Pokud poskytovatel nebo tet osoba na zklad smlouvy mezi tet osobou a poskytovatelem poskytuje doplkovou slubu souvisejc se smlouvou o spotebitelskm vru, odstoupenm od tto smlouvy zanik i zvazek ze smlouvy o doplkov slub. Poskytovatel je povinen bez zbytenho odkladu informovat tet osobu o tom, kdy k odstoupen od smlouvy dolo.
(6) M-li spotebitel prvo na odstoupen od smlouvy o spotebitelskm vru podle tohoto zkona, ustanoven obanskho zkonku upravujc odstoupen od smlouvy o finannch slubch uzavran na dlku nebo smlouvy uzaven mimo obchodn prostory se nepouij.

119


Znik vzanho spotebitelskho vru


(1) Jestlie spotebitel odstoup od smlouvy o koupi zbo nebo poskytnut sluby, kde cena zbo nebo sluby je pln nebo sten hrazena vzanm spotebitelskm vrem, vzan spotebitelsk vr zanik. O tto skutenosti je spotebitel povinen poskytovatele informovat. Znik vzanho spotebitelskho vru nesm bt spojovn s uplatnnm jakchkoliv sankc ze strany poskytovatele nebo tet osoby.
(2) Jestlie byla smlouva o koupi zbo uzavena mimo prostory obvykl k podnikn nebo pi pouit prostedk komunikace na dlku a spotebitel zbo vrtil prodvajcmu, nen spotebitel povinen vrtit poskytovateli poskytnut penn prostedky dve, ne mu bude prodvajcm vrcena kupn cena.
(3) Poskytovatel ru za penit dluh prodvajcho nebo poskytovatele sluby vi spotebiteli, jestlie prodvajc nebo poskytovatel sluby tento dluh uznal v psemn form co do dvodu a ve, nebo jestlie pohledvka odpovdajc tomuto dluhu byla piznna rozhodnutm orgnu veejn moci.

120


Vpov spotebitelskho vru


(1) Spotebitel je oprvnn kdykoliv vypovdt spotebitelsk vr sjednan na dobu neuritou. Vpovdn doba b pouze tehdy, byla-li sjednna, a nesm bt del ne 1 msc. Za podn vpovdi nesm bt poskytovatelem poadovna plata.
(2) Poskytovatel je oprvnn, je-li to sjednno ve smlouv o spotebitelskm vru, vypovdt v psemn form spotebitelsk vr sjednan na dobu neuritou, a to v listinn podob nebo na jinm trvalm nosii dat. Vpovdn doba nesm bt krat ne 2 msce.

121


Ukonen erpn spotebitelskho vru


Je-li to dohodnuto ve smlouv o spotebitelskm vru uzaven na dobu neuritou, me poskytovatel spotebiteli z objektivnch dvod ukonit oprvnn erpat spotebitelsk vr. O tto skutenosti a dvodech, kter ho k tomu vedou, mus poskytovatel spotebitele informovat pedem; nen-li to mon, pak bez zbytenho odkladu po tto skutenosti. Informaci poskytne v listinn podob nebo na jinm trvalm nosii dat. Ustanoven vty druh se nepouije v ppad, brn-li poskytnut takov informace jin prvn pedpis.

HLAVA IV


POSTUP VITELE PI PRODLEN SPOTEBITELE


122


Omezen plateb souvisejcch s prodlenm spotebitele


(1) Vitel me pro ppad prodlen spotebitele s plnnm dluhu vyplvajcho ze smlouvy o spotebitelskm vru sjednat pouze
a) prvo na nhradu eln vynaloench nklad, kter mu vznikly v souvislosti s prodlenm spotebitele; pokud byla ujednna nhrada vy, povauje se v tto sti za smluvn pokutu,
b) roky z prodlen, jejich ve nesm peshnout vi stanovenou prvnm pedpisem upravujcm roky z prodlen, nebo
c) smluvn pokutu.
(2) Uplatnn smluvn pokuta nesm peshnout 0,1 % denn z stky, ohledn n je spotebitel v prodlen, je-li spotebitel v prodlen s plnnm povinnosti penit povahy. Omezen podle vty prvn se neuplatn na souhrn smluvnch pokut uplatnnch do okamiku, kdy se vr stane v dsledku prodlen spotebitele splatnm, pokud je tento souhrn pokut v kalendnm roce, v nm nebo v jeho sti byl spotebitel v prodlen s plnnm povinnosti penit povahy, ni ne 3 000 K a pokud ve smluvnch pokut zahrnutch v tomto souhrnu uplatnnch ve vztahu k prodlen s kadou jednotlivou spltkou spotebitelskho vru in nejve 500 K.
(3) Souhrn ve vech uplatnnch smluvnch pokut nesm peshnout souin sla 0,5 a celkov ve spotebitelskho vru, nejve vak 200 000 K.

123


Vkon zstavnho prva u spotebitelskho vru na bydlen


(1) Zstavn vitel me zstavu zajiujc spotebitelsk vr na bydlen zpenit nejdve po uplynut 6 msc pot, co zapoet vkonu zstavnho prva zstavnmu dlunkovi oznmil. Ustanoven 1364 obanskho zkonku se nepouije. Zstavn vitel v tto dob neme zstavnmu dlunku brnit pi prodeji zstavy za elem splacen dluhu.
(2) Bylo-li zapoet vkonu zstavnho prva zapsno do veejnho seznamu nebo do rejstku zstav a pot, co zstavn vitel zapoet vkonu zstavnho prva zstavnmu dlunku oznmil, b doba 6 msc a ode dne zpisu do veejnho seznamu nebo do rejstku zstav.
(3) Byla-li ped oznmenm ujednna doba krat, nepihl se k tomu.

124


Zmna splatnosti spotebitelskho vru v dsledku prodlen


Stane-li se spotebitelsk vr v dsledku prodlen spotebitele splatnm, tk se tato splatnost pouze nesplacen jistiny spotebitelskho vru, nikoli i budoucch nklad spotebitelskho vru. Vitel spotebitele ped tm, ne se vr stane v dsledku prodlen spotebitele splatnm, vyzve k uhrazen dlun spltky a poskytne mu k tomu lhtu alespo 30 dn.

ST OSM


SMLOUVA O ZPROSTEDKOVN SPOTEBITELSKHO VRU


HLAVA I


SMLOUVA O ZPROSTEDKOVN SPOTEBITELSKHO VRU


125


Forma smlouvy


Vyplv-li ze smlouvy o zprostedkovn spotebitelskho vru pro spotebitele urit povinnost, vyaduje takov smlouva psemnou formu a mus obsahovat informace stanoven v 127 uveden jasnm, vstinm a zetelnm zpsobem, jinak je neplatn.

126


Poskytnut smlouvy spotebiteli


Zprostedkovatel poskytne spotebiteli jedno vyhotoven smlouvy o zprostedkovn spotebitelskho vru v listinn podob nebo na jinm trvalm nosii dat neprodlen po uzaven tto smlouvy.

127


Informace ve smlouv o zprostedkovn spotebitelskho vru


Smlouva o zprostedkovn spotebitelskho vru mus vdy obsahovat tyto informace:
a) kontaktn daje smluvnch stran, zejmna potovn adresu pro doruovn, telefonn slo, poppad adresu pro doruovn elektronick poty,
b) informaci o vi odmny placen spotebitelem; pokud nen ve odmny zprostedkovateli v okamiku uzaven smlouvy o zprostedkovn spotebitelskho vru znma, uvede zprostedkovatel zpsob vpotu sv odmny,
c) informaci o splatnosti odmny placen spotebitelem zprostedkovateli,
d) informace o vru, o jeho uzaven prostednictvm zprostedkovatele m spotebitel zjem, zejmna
1. druh spotebitelskho vru,
2. dobu trvn spotebitelskho vru,
3. celkovou vi spotebitelskho vru,
4. podmnky erpn spotebitelskho vru,
5. poet, etnost a nejvy vi msnch spltek,
6. nejvy celkov nklady spotebitelskho vru, kter je spotebitel ochoten nst s uvedenm nejvy zpjn rokov sazby, daje, o kolik procent je spotebitel ochoten peplatit jistinu poskytnutho spotebitelskho vru za dobu jeho trvn a nsledn vypotenou ron procentn sazbou nklad,
e) informaci o prvu spotebitele odstoupit od smlouvy podle 131 a
f) veker dsledky vyplvajc z prodlen spotebitele pi plnn zvazku ze smlouvy o zprostedkovn spotebitelskho vru.

HLAVA II


NKTER SMLUVN PODMNKY


128


Vylouen pouit smnky nebo eku


(1) Ke splnn nebo zajitn splnn povinnosti vyplvajc ze smlouvy o zprostedkovn spotebitelskho vru nelze pout smnku nebo ek.
(2) Zprostedkovatel nahrad spotebiteli kodu zpsobenou poruenm zkazu stanovenho v odstavci 1.

129


Pouit telefonnho sla s vy ne bnou cenou


Pi zprostedkovn spotebitelskho vru prostednictvm hlasov telefonn komunikace, textov nebo multimediln zprvy nelze pro pstup ke slubm pout telefonn slo s vy ne bnou cenou, zejmna telefonn slo pro pstup ke slubm s vyjdenou cenou, telefonn slo pro pstup ke slubm univerzlnho pstupovho sla a telefonn slo pro pstup ke slubm se sdlenmi nklady4).

130


Zkaz vzanho prodeje pi zprostedkovn

spotebitelskho vru


Uzaven smlouvy o zprostedkovn spotebitelskho vru nelze vzat na uzaven jin smlouvy.

HLAVA III


NKTER PODMNKY ZNIKU ZVAZKU ZE SMLOUVY

O ZPROSTEDKOVN SPOTEBITELSKHO VRU


131


Odstoupen od smlouvy o zprostedkovn spotebitelskho vru


(1) Spotebitel me od smlouvy o zprostedkovn spotebitelskho vru odstoupit bez uveden dvod a bez sankce ve lht 14 dn ode dne uzaven tto smlouvy, pokud do t doby nedolo na jejm zklad k uzaven smlouvy o spotebitelskm vru. V ppad, e smlouva o zprostedkovn spotebitelskho vru neobsahuje informace podle 127, lhta pro odstoupen neskon dve ne 14 dn pot, kdy zprostedkovatel poskytl spotebiteli chybjc informace v listinn podob nebo na jinm trvalm nosii dat.
(2) Od smlouvy o zprostedkovn spotebitelskho vru lze odstoupit podle odstavce 1 v psemn form, a to v souladu s informac uvedenou v tto smlouv o prvu na odstoupen. Lhta pro odstoupen je povaovna za zachovanou, je-li odstoupen odeslno zprostedkovateli nejpozdji v posledn den lhty.
(3) Odstoupenm od smlouvy se zvazek ze smlouvy od potku ru.
(4) M-li spotebitel prvo na odstoupen od smlouvy o zprostedkovn spotebitelskho vru podle tohoto zkona, nepouij se ustanoven obanskho zkonku o prvu na odstoupen od smlouvy o finannch slubch uzavran na dlku nebo od smlouvy uzaven mimo obchodn prostory.

HLAVA IV


POSTUP ZPROSTEDKOVATELE PI PRODLEN SPOTEBITELE


132


Omezen plateb souvisejcch s prodlenm spotebitele


(1) Zprostedkovatel me pro ppad prodlen spotebitele s plnnm dluhu vyplvajcho ze smlouvy o zprostedkovn spotebitelskho vru sjednat
a) roky z prodlen, jejich ve nesm peshnout vi stanovenou prvnm pedpisem upravujcm roky z prodlen,
b) prvo na nhradu eln vynaloench nklad, kter mu vznikly v souvislosti s prodlenm spotebitele, nebo
c) smluvn pokutu.
(2) Souhrn ve vech smluvnch pokut uplatnnch podle odstavce 1 psm. c) nesm peshnout
a) 0,1 % denn z stky, ohledn n je spotebitel v prodlen, a
b) vi provize, kterou ml zprostedkovatel za zprostedkovn spotebitelskho vru od spotebitele nebo poskytovatele obdret.

ST DEVT


RON PROCENTN SAZBA NKLAD


133


Nklady zahrnut do celkovch nklad spotebitelskho vru


(1) Pro ely vpotu ron procentn sazby nklad se pouij celkov nklady spotebitelskho vru s vjimkou nklad splatnch spotebitelem v dsledku neplnn nkter z povinnost stanovench ve smlouv o spotebitelskm vru a jinch nklad ne kupn ceny, kter je spotebitel povinen pi koupi zbo nebo poskytnut slueb zaplatit bez ohledu na to, zda je transakce uskutenna s vyuitm spotebitelskho vru nebo bez jeho vyuit, jako jsou zejmna sprvn poplatky spojen se zpisem vlastnickho prva do katastru nemovitost.
(2) Do celkovch nklad spotebitelskho vru se dle zapotvaj nklady na ocenn nemovit vci, je-li pro zskn spotebitelskho vru nezbytn, a nklady na doplkov sluby, je-li uzaven smlouvy o doplkov slub povinn pro zskn spotebitelskho vru nebo pro jeho zskn za nabzench podmnek.
(3) Nklady na doplkov sluby, jako je zejmna pojistn, se zahrnuj do celkovch nklad spotebitelskho vru, s vjimkou ppad, kdy
a) je uzaven smlouvy o doplkov slub nepovinn a
b) v ppad nklad na zzen nebo veden tu zaznamenvajcho platebn transakce a erpn, nklad na pouvn platebnch prostedk pro platebn transakce a erpn a dalch nklad spojench s platebnmi transakcemi, byly nklady na tyto sluby samostatn uvedeny ve smlouv o spotebitelskm vru nebo v jin smlouv uzaven se spotebitelem.

134


Pedpoklady vpotu ron procentn sazby nklad


(1) Vpoet ron procentn sazby nklad vru je zaloen na pedpokladu, e spotebitelsk vr bude trvat po dohodnutou dobu a e poskytovatel a spotebitel spln dn a vas sv povinnosti.
(2) Jestlie smlouva o spotebitelskm vru umouje zmnu zpjn rokov sazby nebo zmnu ve plateb se spotebitelskm vrem souvisejcch, kter jsou zahrnut do ron procentn sazby nklad, avak nelze je seln vyjdit v dob vpotu, m se pro ely vpotu za to, e zpjn rokov sazba a ostatn platby zstvaj nemnn a budou platit do konce innosti tto smlouvy.
(3) Jestlie smlouva o spotebitelskm vru na bydlen umouje po potenm obdob alespo pti let, bhem nho je dohodnuta pevn zpjn rokov sazba, sjednn nov pevn zpjn rokov sazby na dal vznamn dlouh obdob, zahrnuje vpoet doplkov ilustrativn ron procentn sazby nklad uvdn ve formuli Evropsk standardizovan informan pehled podle plohy . 4 k tomuto zkonu pouze poten obdob s pevnou zpjn rokovou sazbou a m se pro ely vpotu za to, e na konci obdob s pevnou zpjn rokovou sazbou je zbvajc jistina splacena.
(4) V ppad poteby se pi vpotu ron procentn sazby nklad pouij dodaten pedpoklady uveden v sti 2 plohy . 1 k tomuto zkonu.

ST DEST


DOHLED


HLAVA I


ZKLADN USTANOVEN


135


Osoby podlhajc dohledu


(1) Dohled nad dodrovnm povinnost poskytovatele, zprostedkovatele nebo osoby podajc odborn zkouky zamen na prokzn odbornch znalost a dovednost podle tohoto zkona, stanovench tmto zkonem a nazenm Komise v penesen pravomoci (EU) . 1125/2014, vykonv esk nrodn banka.
(2) Osoby podlhajc dohledu jsou povinny poskytnout esk nrodn bance pi vkonu dohledu potebnou souinnost, zejmna jsou povinny j na vydn pedloit informace, podklady, objasnn skutenost, zznamy, zprvy nebo s nimi spojen daje, a to bez zbytenho odkladu nebo ve lht stanoven eskou nrodn bankou. To plat obdobn pro toho, kdo je dvodn podezel, e neoprvnn provozuje innost podle tohoto zkona.

136


Kontrola na mst


(1) esk nrodn banka me v hostitelskm lenskm stt provst kontrolu na mst tkajc se zprostedkovn spotebitelskho vru na bydlen u samostatnho zprostedkovatele a vzanho zstupce poskytovatele, jestlie to oznm pslunmu orgnu dohledu hostitelskho lenskho sttu. Na dost esk nrodn banky me tuto kontrolu na mst provst rovn pslun orgn dohledu hostitelskho lenskho sttu.
(2) Orgn domovskho lenskho sttu zahraninho zprostedkovatele, kter provozuje v esk republice svoji innost prostednictvm poboky, je oprvnn provst kontrolu na mst v poboce tohoto zahraninho zprostedkovatele, jestlie to tento pslun orgn oznm esk nrodn bance.
(3) U toho, kdo je dvodn podezel, e neoprvnn poskytuje nebo zprostedkovv spotebitelsk vry, me esk nrodn banka provst kontrolu na mst v rozsahu, kter je nezbytn ke zjitn skutkovho stavu tkajcho se innosti, kter zakld toto podezen.

137


Povinnost mlenlivosti


Pro povinnost mlenlivosti pi vkonu dohledu podle tohoto zkona se pouij ustanoven zkona upravujcho innost bank o povinnosti mlenlivosti pi vkonu bankovnho dohledu obdobn.

HLAVA II


DOHLED NAD INNOST ZPROSTEDKOVATELE SPOTEBITELSKHO VRU

NA BYDLEN NA ZEM HOSTITELSKHO LENSKHO STTU


138


Dohled nad zahraninm zprostedkovatelem zprostedkovvajcm

spotebitelsk vr na bydlen v esk republice


(1) Dohled nad dodrovnm povinnost podle 3 odst. 2 psm. b), 48 odst. 1 a 3, 75 a 85, 90 a 94, 95 odst. 2 a 133 a 134 zahraninm zprostedkovatelem, kter zprostedkovv spotebitelsk vr na bydlen v esk republice prostednictvm poboky, vykonv esk nrodn banka.
(2) V ppad, e zahranin zprostedkovatel podle odstavce 1 nepln sv povinnosti uveden v odstavci 1, esk nrodn banka jej na tuto skutenost upozorn a pod jej o zjednn npravy. Nezjedn-li tento zahranin zprostedkovatel npravu, me mu esk nrodn banka uloit opaten k nprav. O uloenm opaten informuje esk nrodn banka pslun orgn dohledu zahraninho zprostedkovatele.
(3) Jestlie opaten pijat podle odstavce 2 nevedla k nprav, esk nrodn banka po informovn pslunho orgnu dohledu zahraninho zprostedkovatele me uloit dal opaten k nprav nebo pokutu za sprvn delikt podle 152 odst. 1, 153 odst. 1 nebo 155 odst. 1. Pijat opaten oznm esk nrodn banka bez zbytenho odkladu Evropsk komisi.
(4) V ppad, e esk nrodn banka zjist, e zahranin zprostedkovatel, kter zprostedkovv spotebitelsk vr na bydlen v esk republice jinak ne prostednictvm poboky, poruil povinnost uloenou tmto zkonem na zklad prva Evropsk unie takovmu zprostedkovateli, nebo v ppad, e esk nrodn banka zjist, e zahranin zprostedkovatel, kter zprostedkovv spotebitelsk vr na bydlen v esk republice prostednictvm poboky, poruil povinnost stanovenou takovmu zprostedkovateli na zklad prva Evropsk unie jinou ne uvedenou v odstavci 1, esk nrodn banka tuto skutenost oznm orgnu dohledu domovskho sttu.
(5) V ppad, e pslun orgn domovskho lenskho sttu zahraninho zprostedkovatele nepijme do jednoho msce od obdren upozornn podle odstavce 4 dn opaten, nebo v ppad, e zahranin zprostedkovatel podle odstavce 4 pes opaten pijat pslunm orgnem domovskho lenskho sttu pokozuje nebo ohrouje svm jednnm zjmy spotebitel v esk republice, esk nrodn banka
a) oznm tuto skutenost pslunmu orgnu dohledu domovskho lenskho sttu a pot ulo opaten k nprav nebo pokutu za sprvn delikt podle 152 odst. 1, 153 odst. 1 nebo 155 odst. 1 a informuje o pijatch opatench bez zbytenho odkladu Evropskou Komisi a Evropsk orgn pro bankovnictv, nebo
b) pod Evropsk orgn pro bankovnictv o pomoc v souladu s nazenm (EU) . 1093/2010.

139


Dohled nad zprostedkovatelem spotebitelskho vru

na bydlen provozujcm svoji innost na zem hostitelskho

lenskho sttu


Dohled nad dodrovnm povinnost podle tohoto zkona pi zprostedkovn spotebitelskho vru na bydlen samostatnm zprostedkovatelem a vzanm zstupcem poskytovatele v hostitelskm lenskm sttu vykonv esk nrodn banka, s vjimkou dohledu nad plnnm povinnost podle 138 odst. 1 pi innosti tchto osob v hostitelskm lenskm sttu prostednictvm poboky.

HLAVA III


MEZINRODN SPOLUPRCE PI VKONU DOHLEDU

NAD ZPROSTEDKOVATELI SPOTEBITELSKHO VRU NA BYDLEN


140


Spoluprce pslunch orgn dohledu


(1) Pokud je to nezbytn pro vkon dohledu podle tohoto zkona, me esk nrodn banka podat pslun orgn dohledu jinho lenskho sttu o spoluprci pi vkonu dohledu nad zprostedkovnm spotebitelskho vru na bydlen u samostatnho zprostedkovatele nebo vzanho zstupce poskytovatele.
(2) esk nrodn banka na zklad dosti pslunho orgnu dohledu o spoluprci pi vkonu dohledu poskytne souinnost pi jejm proveden tomuto orgnu dohledu.

141


Kontaktn msto


(1) Kontaktnm mstem pro ely spoluprce pslunch orgn dohledu a vmny informac mezi nimi je v esk republice esk nrodn banka.
(2) esk nrodn banka je povinna na vydn sdlit kadmu informace o tom, kter orgn jinho lenskho sttu je pslunm orgnem dohledu a kter orgn jinho lenskho sttu je kontaktnm mstem. Za tmto elem takov daje shromauje a pravideln aktualizuje.

142


Vmna informac


(1) esk nrodn banka me vyadovat informace o zahraninm zprostedkovateli od kontaktnho msta jinho lenskho sttu.
(2) esk nrodn banka bez zbytenho odkladu poskytne na dost kontaktnho msta jinho lenskho sttu tomuto kontaktnmu mstu veker poadovan informace souvisejc s vkonem dohledu nad zprostedkovateli spotebitelskho vru na bydlen. esk nrodn banka me podmnit poskytnut tto informace tm, e poskytnut informace nesm bt dle poskytnuta bez jejho pedchozho souhlasu.
(3) Poskytne-li kontaktn msto jinho lenskho sttu esk nrodn bance informaci za podmnky, e informace nesm bt dle poskytnuta bez jeho pedchozho souhlasu, me esk nrodn banka tuto informaci pedat jinmu pslunmu orgnu vhradn pro ely, k nim byla informace poskytnuta. Jinm orgnm nebo osobm ped esk nrodn banka poskytnutou informaci pouze s vslovnm souhlasem kontaktnho msta, je informaci poskytlo, a vhradn za elem stanovenm tmto kontaktnm mstem.

143


Odmtnut spoluprce nebo vmny informac


(1) esk nrodn banka me odmtnout dost o poskytnut spoluprce pi vkonu dohledu podle 140 odst. 2 nebo poskytnut informace podle 142 odst. 2, pokud
a) by takov poskytnut mohlo nepzniv ovlivnit suverenitu nebo bezpenost esk republiky nebo veejn podek v esk republice, nebo
b) se dost tk stejn vci a stejn osoby, ohledn nich bylo v esk republice zahjeno soudn zen nebo nabylo prvn moci rozhodnut.
(2) Pi odmtnut dosti podle odstavce 1 je esk nrodn banka povinna podrobn informovat dajc pslun orgn dohledu o dvodech odmtnut jeho dosti.

144


Urovnvn spor mezi pslunmi orgny rznch

lenskch stt


esk nrodn banka se me obrtit na Evropsk orgn pro bankovnictv v ppad, e byla dost o poskytnut spoluprce podle 140 odst. 1 nebo o vmnu informac podle 142 odst. 1 odmtnuta nebo j nebylo vyhovno v pimen lht, a podat jej o pomoc v souladu s nazenm (EU) . 1093/2010. V takovm ppad jsou doten pslun orgny dohledu vzny jakmkoli jeho zvaznm rozhodnutm pijatm v souladu s uvedenm lnkem bez ohledu na to, zda jsou jeho leny.

HLAVA IV


OPATEN K NPRAV A ODNT OPRVNN K INNOSTI


145


Opaten k nprav


(1) Jestlie innost osoby oprvnn poskytovat spotebitelsk vr, innost samostatnho zprostedkovatele nebo akreditovan osoby nen v souladu s tmto zkonem, me esk nrodn banka uloit takov osob opaten uvst ve stanoven lht jej innost do souladu se zkonem.
(2) Jestlie innost vzanho zstupce nebo zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru nen v souladu s tmto zkonem, me esk nrodn banka uloit zastoupenmu opaten uvst ve stanoven lht innost jeho vzanho zstupce nebo zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru do souladu se zkonem.
(3) Je-li toho teba k ochran spotebitele, me esk nrodn banka spolu s opatenm podle odstavc 1 a 2 zakzat nebo omezit osob podlhajc jejmu dohledu provozovn innosti, dokud nespln uloen opaten podle odstavc 1 a 2.

146


Odnt oprvnn k innosti


(1) esk nrodn banka me odejmout oprvnn k innosti nebankovnho poskytovatele spotebitelskho vru, samostatnho zprostedkovatele, vzanho zstupce nebo oprvnn k innosti zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru pro danho zastoupenho, jestlie
a) nebankovn poskytovatel spotebitelskho vru, samostatn zprostedkovatel, vzan zstupce nebo zprostedkovatel vzanho spotebitelskho vru pestane splovat podmnky stanoven tmto zkonem pro provozovn innosti,
b) uloen opaten k nprav nevedlo k nprav,
c) nebankovn poskytovatel spotebitelskho vru, samostatn zprostedkovatel, vzan zstupce nebo zprostedkovatel vzanho spotebitelskho vru opakovan nebo zvan poru povinnost stanovenou tmto zkonem, nebo jinm prvnm pedpisem upravujcm postup pi poskytovn nebo zprostedkovn spotebitelskho vru,
d) nebankovn poskytovatel spotebitelskho vru, samostatn zprostedkovatel, vzan zstupce nebo zprostedkovatel vzanho spotebitelskho vru poru podmnku nebo povinnost stanovenou ve vykonatelnm rozhodnut vydanm podle tohoto zkona, nebo
e) oprvnn k innosti nebankovnho poskytovatele spotebitelskho vru nebo samostatnho zprostedkovatele bylo udleno, nebo vznik oprvnn k innosti vzanho zstupce nebo oprvnn k innosti zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru pro danho zastoupenho byl zapsn do registru na zklad nepravdivch nebo zavdjcch daj.
(2) astnkem zen o odnt oprvnn k innosti vzanho zstupce je vzan zstupce a zastoupen. astnkem zen o odnt oprvnn k innosti zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru pro danho zastoupenho je zprostedkovatel vzanho spotebitelskho vru a zastoupen.
(3) Pravomocn rozhodnut o odnt oprvnn k innosti zveejn esk nrodn banka zpsobem umoujcm dlkov pstup. O odnt oprvnn k innosti me esk nrodn banka vhodnm zpsobem informovat veejnost, a to po nabyt prvn moci rozhodnut, kterm bylo oprvnn k innosti odato.

ST JEDENCT


SPRVN DELIKTY


HLAVA I


SPRVN DELIKTY


147


Pestupky


(1) Fyzick osoba se dopust pestupku tm, e uvede nepravdiv, zavdjc nebo nepln daj nebo zataj nkterou skutenost v dosti o udlen oprvnn k innosti podle tohoto zkona.
(2) Za pestupek podle odstavce 1 lze uloit pokutu do 5 000 000 K.

148


Sprvn delikty nebankovnho poskytovatele

spotebitelskho vru


(1) Nebankovn poskytovatel spotebitelskho vru se dopust sprvnho deliktu tm, e
a) nespln nkter z poadavk na kapitl podle 14 odst. 1,
b) nespln nkter z poadavk na vkon innosti podle 15, nebo
c) neoznm bez zbytenho odkladu esk nrodn bance zmnu nkterho z daj podle 59 odst. 1, nebo k oznmen zmny svch daj pilo doklady s nepravdivmi, zavdjcmi nebo neplnmi daji.
(2) Za sprvn delikt podle odstavce 1 se ulo pokuta do
a) 5 000 000 K, jde-li o sprvn delikt podle odstavce 1 psm. a) a c),
b) 20 000 000 K, jde-li o sprvn delikt podle odstavce 1 psm. b).

149


Sprvn delikty samostatnho zprostedkovatele


(1) Samostatn zprostedkovatel se dopust sprvnho deliktu tm, e
a) v rozporu s 23 odst. 1 je pi sv innosti podle tohoto zkona zastoupen jinou osobou,
b) v rozporu s 23 odst. 2 provozuje svoji innost prostednictvm osob, kter nespluj podmnku odborn zpsobilosti nebo dvryhodnosti,
c) v rozporu s 23 odst. 3 nezavede, neudruje nebo neuplatuje pravidla kontroly innosti osob, prostednictvm nich provozuje svou innost,
d) uprav pravidla odmovn osob, prostednictvm nich provozuje svou innost, v rozporu s 23 odst. 4,
e) v rozporu s 24 nezavede, neudruje nebo neuplatuje postupy pro zjiovn a zen stetu zjm,
f) nespln nkterou z povinnost tkajcch se systmu vyizovn stnost podle 25,
g) jako zastoupen
1. neukon okamit zvazek ze smlouvy o zastoupen podle 28 odst. 1,
2. neoznm esk nrodn bance bez zbytenho odkladu znik zvazku ze smlouvy o zastoupen podle 28 odst. 3,
3. v rozporu s 30 odst. 1 oznm esk nrodn bance vzanho zstupce, kter nem sdlo a skuten sdlo na zem esk republiky,
4. uvede nepravdiv, zavdjc nebo nepln daj nebo zataj nkterou skutenost v oznmen vzanho zstupce nebo k takovmu oznmen pilo doklady s nepravdivmi, zavdjcmi nebo neplnmi daji, nebo
5. neuchovv dokumenty podle 31,
h) neoznm bez zbytenho odkladu esk nrodn bance zmnu nkterho z daj podle 59 odst. 1 nebo k oznmen zmny daj pilo doklady s nepravdivmi, zavdjcmi nebo neplnmi daji, nebo
i) sjedn pojistnou smlouvu o pojitn odpovdnosti za kodu zpsobenou innost samostatnho zprostedkovatele v rozporu s 21.
(2) Za sprvn delikt podle odstavce 1 se ulo pokuta do
a) 5 000 000 K, jde-li o sprvn delikt podle odstavce 1 psm. a), psm. g) bod 3 a 5 a psm. h),
b) 10 000 000 K, jde-li o sprvn delikt podle odstavce 1 psm. e), f) a psm. g) bod 1 a 2,
c) 20 000 000 K, jde-li o sprvn delikt podle odstavce 1 psm. b) a d), i).

150


Sprvn delikty vzanho zstupce


(1) Vzan zstupce se dopust sprvnho deliktu tm, e
a) neukon okamit zvazek ze smlouvy o zastoupen podle 28 odst. 2, nebo
b) v rozporu s 34 provozuje svoji innost prostednictvm jin osoby.
(2) Za sprvn delikt podle odstavce 1 se ulo pokuta do 5 000 000 K.

151


Sprvn delikty zprostedkovatele vzanho

spotebitelskho vru


(1) Zprostedkovatel vzanho spotebitelskho vru se dopust sprvnho deliktu tm, e
a) neukon okamit zvazek ze smlouvy o zastoupen podle 38 odst. 2, nebo
b) v rozporu s 44 provozuje svoji innost prostednictvm jin osoby.
(2) Za sprvn delikt podle odstavce 1 se ulo pokuta do 5 000 000 K.

152


Sprvn delikty zahraninho zprostedkovatele


(1) Zahranin zprostedkovatel se dopust sprvnho deliktu tm, e
a) zahj svou innost na zem esk republiky v rozporu s 47 odst. 2 dve ne po uplynut 1 msce ode dne, kdy byl informovn pslunm orgnem dohledu svho domovskho lenskho sttu o splnn informan povinnosti vi esk nrodn bance,
b) v rozporu s 48 odst. 1 nebo 2 provozuje svoji innost v esk republice prostednictvm osob, kter nespluj podmnky odborn zpsobilosti, nebo
c) v rozporu s 48 odst. 3 zprostedkovv v esk republice spotebitelsk vr nabzen osobami, kter nejsou na zem esk republice tento spotebitelsk vr oprvnny poskytovat.
(2) Za sprvn delikt podle odstavce 1 se ulo pokuta do
a) 5 000 000 K, jde-li o sprvn delikt podle odstavce 1 psm. a),
b) 10 000 000 K, jde-li o sprvn delikt podle odstavce 1 psm. b),
c) 20 000 000 K, jde-li o sprvn delikt podle odstavce 1 psm. c).

153


Sprvn delikty osoby oprvnn poskytovat nebo

zprostedkovvat spotebitelsk vr


(1) Ten, kdo je oprvnn poskytovat nebo zprostedkovvat spotebitelsk vr, se dopust sprvn deliktu tm, e
a) v rozporu s 75 neprovozuje svoji innost s odbornou p,
b) v rozporu s 76 odst. 1 nejedn estn, transparentn nebo nezohleduje prva a zjmy spotebitele,
c) v rozporu s 76 odst. 2 nejedn tak, aby bylo spotebiteli zejm, zda jde o poskytovatele, samostatnho zprostedkovatele, vzanho zstupce nebo zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru nebo v ppad vzanho zstupce nebo zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru tak, aby byla zejm osoba zastoupenho,
d) komunikuje se spotebitelem zpsobem, kter je v rozporu s 77,
e) neuchovv dokumenty a zznamy podle 78,
f) pijme, nabdne nebo poskytne pobdku v rozporu s 79,
g) pouv pojem nezvisl, jeho odvozeniny, vznamov synonyma, nebo peklady do jinho jazyka v rozporu s 81,
h) v rozporu s 82 odst. 1 vyaduje od osoby, kter se podl nebo m podlet na poskytovn nebo zprostedkovn spotebitelskho vru, sloen vstupn nebo jin obdobn platby jako podmnky vplaty ptch odmn za tuto innost,
i) v rozporu s 82 odst. 2 odvozuje odmny osoby, kter se podl nebo m podlet na poskytovn nebo zprostedkovn spotebitelskho vru, od zskn dalch osob pro tuto innost touto osobou,
j) v rozporu s 83 odst. 1 d hradu odmny nebo jin platby, na kter mu nevzniklo prvo, ped uzavenm smlouvy o spotebitelskm vru,
k) nevyd spotebiteli ocenn pedmtu zajitn spotebitelskho vru podle 83 odst. 2,
l) v rozporu s 84 odst. 1
1. nezveejn nebo spotebiteli nesdl, jak informace a doklady pro jejich oven mus spotebitel poskytovateli nebo zprostedkovateli poskytnout za elem posouzen jeho vruschopnosti nebo poskytnut rady ohledn vbru pro spotebitele vhodnho produktu spotebitelskho vru a dobu pro jejich poskytnut, nebo
2. d po spotebiteli informace, kter nejsou pimen a nezbytn,
m) v rozporu s 84 odst. 3 neupozorn spotebitele na to, e mu spotebitelsk vr neposkytne, pokud mu spotebitel nesdl pln a pravdiv informace,
n) poskytne radu v rozporu s 85 odst. 1,
o) v rozporu s 85 odst. 2 nesdl spotebiteli poet produkt spotebitelskho vru, kter jsou pedmtem vbru,
p) neposkytne spotebiteli zznam o rad podle 85 odst. 3,
q) v rozporu s 90 odst. 1 poaduje po spotebiteli platu za poskytnut informac,
r) v rozporu s 90 odst. 2 neposkytne spotebiteli informace v listinn podob nebo na jinm trvalm nosii dat,
s) nezajist, aby jeho reklama obsahovala daje podle 91, nebo
t) nespln nkterou z povinnost tkajcch se poskytnut nebo vysvtlen pedsmluvnch informac podle 94 a 100.
(2) Za sprvn delikt podle odstavce 1 se ulo pokuta do
a) 5 000 000 K, jde-li o sprvn delikt podle odstavce 1 psm. c), e), l), m), o), p),
b) 10 000 000 K, jde-li o sprvn delikt podle odstavce 1 psm. d), f), g), h), i), j), k), n), s), t),
c) 20 000 000 K, jde-li o sprvn delikt podle odstavce 1 psm. a), b), q), r).

154


Sprvn delikty osoby oprvnn poskytovat spotebitelsk vr


(1) Ten, kdo je oprvnn poskytovat spotebitelsk vr, se dopust sprvnho deliktu tm, e
a) v rozporu s 8 odst. 1 je pi sv innosti podle tohoto zkona zastoupen jinou osobou,
b) v rozporu s 8 odst. 2 provozuje svoji innost prostednictvm osob, kter nespluj podmnky odborn zpsobilosti a dvryhodnosti,
c) pokud nen nebankovnm poskytovatelem spotebitelskho vru, v rozporu s 8 odst. 3
1. nezavede nebo neuplatuje pravidla odmovn nebo pravidla kontroly osob, prostednictvm nich provozuje svou innost, nebo
2. nezavede nebo neuplatuje pravidla a postupy pro posuzovn vruschopnosti spotebitele,
d) jako zastoupen
1. neukon okamit zvazek ze smlouvy o zastoupen podle 28 odst. 1,
2. neoznm esk nrodn bance bez zbytenho odkladu znik zvazku ze smlouvy o zastoupen podle 28 odst. 3,
3. v rozporu s 30 odst. 1 oznm esk nrodn bance vzanho zstupce, kter nem sdlo a skuten sdlo na zem esk republiky,
4. uvede nepravdiv, zavdjc nebo nepln daj nebo zataj nkterou skutenost v oznmen vzanho zstupce podle 30, nebo k takovmu oznmen pilo doklady s nepravdivmi, zavdjcmi nebo neplnmi daji,
5. neuchovv dokumenty podle 31,
6. neukon okamit zvazek ze smlouvy o zastoupen podle 38 odst. 1,
7. neoznm esk nrodn bance bez zbytenho odkladu znik zvazku ze smlouvy o zastoupen podle 38 odst. 3,
8. v rozporu s 40 odst. 1 oznm esk nrodn bance zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru, kter nem sdlo a skuten sdlo na zem esk republiky,
9. uvede nepravdiv, zavdjc nebo nepln daj nebo zataj nkterou skutenost v oznmen zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru podle 40, nebo k takovmu oznmen pilo doklady s nepravdivmi, zavdjcmi nebo neplnmi daji,
10. neuchovv dokumenty podle 41, nebo
11. neoznm bez zbytenho odkladu esk nrodn bance zmnu daj podle 59 odst. 1 nebo k oznmen zmny daj pilo doklady s nepravdivmi, zavdjcmi nebo neplnmi daji,
e) poskytne spotebitelsk vr v rozporu s 86 odst. 1,
f) pouije daje zskan z databze v rozporu s 88 odst. 2,
g) neinformuje spotebitele o svm zmru vyhledvat v databzi podle 88 odst. 3,
h) neinformuje spotebitele o dvodech odmtnut poskytnout spotebitelsk vr podle 89,
i) nezpstupn informace podle 92,
j) nespln nkterou z prbnch informanch povinnost podle 101 a 103,
k) uzave smlouvu o spotebitelskm vru v rozporu s 104,
l) v rozporu s 105 odst. 1 neposkytne spotebiteli v listinn podob nebo na jinm trvalm nosii dat alespo jedno vyhotoven smlouvy o spotebitelskm vru neprodlen po uzaven tto smlouvy,
m) v rozporu s 105 odst. 2 nepedlo spotebiteli zvazn nvrh smluvnch podmnek, kter maj bt obsahem smlouvy o spotebitelskm vru, v podob nvrhu textu tto smlouvy,
n) nezajist, aby smlouva o spotebitelskm vru obsahovala informace podle 106 a 109,
o) neuzave se spotebitelem smlouvu o spotebitelskm vru na bydlen podle 111,
p) v rozporu s 112 odst. 1 pouije smnku nebo ek ke splacen nebo zajitn spotebitelskho vru,
q) zajist spotebitelsk vr na bydlen v rozporu s 112 odst. 2 nebo nevrt spotebiteli smnku podle 112 odst. 2,
r) zajist spotebitelsk vr v rozporu s 113,
s) pouije telefonn slo pro pstup ke slubm s vyjdenou cenou v rozporu s 114,
t) ve uzaven smlouvy o spotebitelskm vru na uzaven smlouvy, ve kter se sjednv doplkov sluba, nebo omezuje spotebitele pi vbru doplkov sluby v rozporu s 115,
u) neumon spotebiteli zmnu mny podle 116 odst. 1 nebo nezajist jin mechanismy k omezen rizika vyplvajcho ze zmny smnnho kurzu podle 116 odst. 2,
v) neumon spotebiteli pedasn splacen spotebitelskho vru podle 117 odst. 1,
w) poaduje nhradu nklad za pedasn splacen spotebitelskho vru v rozporu s 117 odst. 3 a 5, nebo
x) neposkytne spotebiteli informace podle 117 odst. 6.
(2) Ten, kdo je oprvnn poskytovat spotebitelsk vr, se dopust sprvnho deliktu tm, e
a) v rozporu s 118 odst. 1 a 2 neumon nebo zt spotebiteli odstoupen od smlouvy,
b) poaduje po spotebiteli plnn v rozporu s 118 odst. 3,
c) neinformuje tet osobu o odstoupen spotebitele od smlouvy o spotebitelskm vru podle 118 odst. 5,
d) uplatn vi spotebiteli sankce za odstoupen od smlouvy o vzanm spotebitelskm vru v rozporu s 119 odst. 1,
e) neumon spotebiteli vypovdt spotebitelsk vr sjednan na dobu neuritou podle 120 odst. 1,
f) vypov spotebitelsk vr sjednan na dobu neuritou v rozporu s 120 odst. 2,
g) poaduje po spotebiteli platbu v rozporu s 122,
h) vymh po spotebiteli dluh v rozporu s 123, nebo
i) zesplatn spotebiteli spotebitelsk vr v rozporu s 124.
(3) Za sprvn delikt podle odstavc 1 a 3 se ulo pokuta do
a) 5 000 000 K, jde-li o sprvn delikt podle odstavce 1 psm. d) bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 a 11, psm. h) a odstavce 2 psm. c),
b) 10 000 000 K, jde-li o sprvn delikt podle odstavce 1 psm. a), b), c) bodu 1, psm. f), g), i), j), m), u),
c) 20 000 000 K, jde-li o sprvn delikt podle odstavce 1 psm. c) bodu 2, psm. e), k), l), n), o), p), q), r), s), t), v), w), x) a odstavce 2 psm. a), b), d), e), f), g), h), i).

155


Sprvn delikty osoby oprvnn zprostedkovvat

spotebitelsk vr


(1) Ten, kdo je oprvnn zprostedkovvat spotebitelsk vr, se dopust sprvnho deliktu tm, e
a) pijme odmnu od poskytovatele v rozporu s 80,
b) neposkytne spotebiteli nkterou z informac podle 93 odst. 1 nebo 3,
c) nesdl poskytovateli vi sv odmny podle 93 odst. 2,
d) v rozporu s 105 odst. 1 neposkytne spotebiteli v listinn podob nebo na jinm trvalm nosii dat alespo jedno vyhotoven smlouvy o spotebitelskm vru neprodlen po uzaven tto smlouvy,
e) v rozporu s 105 odst. 2 nepedlo spotebiteli zvazn nvrh smluvnch podmnek, kter maj bt obsahem smlouvy o spotebitelskm vru, v podob nvrhu textu tto smlouvy,
f) uzave smlouvu o zprostedkovn spotebitelskho vru v rozporu s 125,
g) v rozporu s 126 neposkytne spotebiteli v listinn podob nebo na jinm trvalm nosii dat alespo jedno vyhotoven smlouvy o zprostedkovn spotebitelskho vru neprodlen po uzaven tto smlouvy,
h) poaduje po spotebiteli zaplacen odmny ped datem jej splatnosti, kter je uvedeno ve smlouv o zprostedkovn spotebitelskho vru,
i) nezajist, aby smlouva o zprostedkovn spotebitelskho vru obsahovala informace podle 127,
j) v rozporu s 128 odst. 1 pouije smnku nebo ek ke splnn nebo zajitn splnn povinnosti vyplvajc ze smlouvy o zprostedkovn spotebitelskho vru,
k) pouije telefonn slo pro pstup ke slubm s vyjdenou cenou v rozporu s 129,
l) v rozporu s 130 podmiuje zprostedkovn spotebitelskho vru uzavenm jin smlouvy,
m) neumon nebo zt spotebiteli odstoupen od smlouvy podle 131,
n) poaduje po spotebiteli platbu v rozporu s 132, nebo
o) pijme spltku dluhu nebo zprostedkuje vplatu sjednanho spotebitelskho vru v rozporu s 162.
(2) Za sprvn delikt podle odstavc 1 a 2 se ulo pokuta do
a) 5 000 000 K, jde-li o sprvn delikt podle odstavce 1 psm. b), c),
b) 10 000 000 K, jde-li o sprvn delikt podle odstavce 1 psm. e),
c) 20 000 000 K, jde-li o sprvn delikt podle odstavce 1 psm. a), d), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o).

156


Sprvn delikty akreditovan osoby


(1) Akreditovan osoba se dopust sprvnho deliktu tm, e
a) uspod odbornou zkouku v rozporu s rozsahem udlen akreditace,
b) uvede nepravdiv, zavdjc nebo nepln daje v dosti o prodlouen akreditace, nebo k n pilo doklady s nepravdivmi, zavdjcmi nebo neplnmi daji,
c) neinformuje eskou nrodn banku o zmn daj podle 66,
d) postupuje pi provdn odbornch zkouek v rozporu s 69 odst. 1 a 3,
e) neinformuje zkouenho bez zbytenho odkladu o vsledku odborn zkouky podle 69 odst. 4,
f) nevyd osvden o spnm vykonn odborn zkouky podle 70, nebo
g) neuchovv dokumenty tkajc se provdn odbornch zkouek podle 71.
(2) Za sprvn delikt podle odstavce 1 se ulo pokuta do
a) 5 000 000 K, jde-li o sprvn delikt podle odstavce 1 psm. b), c), e), f),
b) 10 000 000 K, jde-li o sprvn delikt podle odstavce 1 psm. d), g),
c) 20 000 000 K, jde-li o sprvn delikt podle odstavce 1 psm. a).

157


Sprvn delikty prvnickch a podnikajcch fyzickch osob


(1) Prvnick nebo podnikajc fyzick osoba se dopust sprvnho deliktu tm, e
a) jako adatel o udlen oprvnn k innosti nebankovnho poskytovatele spotebitelskho vru uvede v dosti nepravdiv, zavdjc nebo nepln daj nebo v n neuvede nkterou skutenost,
b) jako adatel o udlen oprvnn k innosti samostatnho zprostedkovatele uvede v dosti nepravdiv, zavdjc nebo nepln daj nebo v n neuvede nkterou skutenost,
c) jako adatel o akreditaci uvede v dosti nepravdiv, zavdjc nebo nepln daj nebo v n neuvede nkterou skutenost,
d) v rozporu s 7 neoprvnn poskytuje spotebitelsk vr,
e) v rozporu s 16 neoprvnn zprostedkovv spotebitelsk vr, nebo
f) neposkytne esk nrodn bance pi vkonu dohledu potebnou souinnost podle 135 odst. 2.
(2) Prvnick nebo podnikajc fyzick osoba podlhajc dohledu esk nrodn banky se dopust sprvnho deliktu tm, e nespln ve stanoven lht nkterou z povinnost uloenou rozhodnutm o opaten k nprav vydanm podle 145 odst. 1, 2, 3.
(3) Za sprvn delikt podle odstavc 1 a 2 se ulo pokuta do
a) 5 000 000 K, jde-li o sprvn delikt podle odstavce 1 psm. f) a odstavce 2,
b) 10 000 000 K, jde-li o sprvn delikt podle odstavce 1 psm. a) a c),
c) 20 000 000 K, jde-li o sprvn delikt podle odstavce 1 psm. d) a e).

HLAVA II


SPOLEN USTANOVEN


158


(1) Sprvn delikty podle tohoto zkona projednv esk nrodn banka.
(2) Ped zahjenm zen o sprvnm deliktu esk nrodn banka pedbn posoud in, kter zakld podezen, e byl spchn sprvn delikt. Dospje-li esk nrodn banka k zvru, e konkrtn skutenosti nasvduj tomu, e byl spchn sprvn delikt a e jej spchala urit osoba, zahj zen o sprvnm deliktu; od zahjen zen vak me upustit, jestlie je vzhledem k vznamu a me poruen nebo ohroen chrnnho zjmu, kter byl inem doten, zpsobu proveden inu, jeho nsledku, okolnostem, za nich byl in spchn, nebo vzhledem k chovn pachatele po spchn inu zejm, e elu, jeho by bylo mono doshnout provedenm zen o sprvnm deliktu, bylo dosaeno. Nezahj-li esk nrodn banka zen o sprvnm deliktu, odlo vc usnesenm, kter se pouze poznamen do spisu a neoznamuje se.
(3) Pjem z pokut uloench eskou nrodn bankou podle tohoto zkona je pjmem sttnho rozpotu.

159


(1) Prvnick osoba za sprvn delikt neodpovd, jestlie proke, e vynaloila veker sil, kter bylo mono poadovat, aby poruen prvn povinnosti zabrnila.
(2) Pi uren vmry pokuty prvnick osob se pihldne k zvanosti sprvnho deliktu, zejmna ke zpsobu jeho spchn a jeho nsledkm a k okolnostem, za nich byl spchn.
(3) Odpovdnost prvnick osoby za sprvn delikt zanik, jestlie esk nrodn banka o nm nezahjila zen do 2 let ode dne, kdy se o nm dozvdla, nejpozdji vak do 5 let ode dne, kdy byl spchn.
(4) Na odpovdnost za jednn, k nmu dolo pi podnikn fyzick osoby nebo v pm souvislosti s nm, se vztahuj ustanoven tohoto zkona o odpovdnosti a postihu prvnick osoby.
(5) esk nrodn banka bez zbytenho odkladu uveejn pravomocn rozhodnut o udlen pokut zpsobem umoujcm dlkov pstup.
(6) esk nrodn banka uveejn rozhodnut bez uveden identifikanch daj o pokutovan osob, pokud by uveejnn
a) bylo vi doten fyzick osob na zklad pedchozho posouzen shledno jako zjevn nepimen,
b) ohrozilo stabilitu finannho trhu,
c) ohrozilo probhajc trestn zen, nebo
d) zpsobilo doten osob nepimenou kodu.
(7) Rozhodnut podle odstavce 5 nebo 6 mus bt uveejnno nejmn po dobu 5 let. Osobn daje doten fyzick osoby se uveejn jen na dobu nezbytn nutnou v souladu se zkonem upravujcm ochranu osobnch daj.

ST DVANCT


SPOLEN USTANOVEN


160


Zmocnn


esk nrodn banka vyd vyhlku podle 11 odst. 5, 12 odst. 3, 13 odst. 3, 14 odst. 3, 19 odst. 4, 20 odst. 3, 22 odst. 3, 30 odst. 4, 32 odst. 6, 33 odst. 4, 40 odst. 4, 42 odst. 5, 43 odst. 4, 59 odst. 5, 60 odst. 6, 63 odst. 3, 64 odst. 4, 65 odst. 4, 66 odst. 2, 68 odst. 4 a 69 odst. 5.

161


Neoprvnn poskytovn spotebitelskho vru


Je-li spotebitelsk vr poskytnut osobou, kter nen oprvnna poskytovat spotebitelsk vr, plat, e spotebitelsk vr nen roen a k jinm ujednnm o platbch na spotebitelsk vr se nepihl.

162


Vbr spltek dluhu a vyplcen spotebitelskho vru


(1) Vybr-li spltky dluhu nebo zprostedkovv-li vplatu sjednanho spotebitelskho vru vzan zstupce poskytovatele nebo zprostedkovatel vzanho spotebitelskho vru, me tak init pouze v hotovosti a bylo-li tak ujednno v psemn form s poskytovatelem a je-li takov ujednn soust smlouvy o spotebitelskm vru.
(2) Vybr-li vzan zstupce poskytovatele nebo zprostedkovatel vzanho spotebitelskho vru od spotebitele spltky dluhu, je povinen
a) vydat spotebiteli potvrzen a
b) pijatou spltku dluhu bez zbytenho odkladu vloit na et poskytovatele nebo ji pedat poskytovateli v hotovosti.
(3) Spltka dluhu uhrazen spotebitelem poskytovateli prostednictvm jeho vzanho zstupce nebo zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru podle odstavce 1 se povauje za spltku dluhu uhrazenou poskytovateli. Spotebitelsk vr vyplacen poskytovatelem prostednictvm jeho vzanho zstupce nebo zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru spotebiteli podle odstavce 1 se povauje za vyplacen okamikem, kdy jej spotebitel skuten obdr.
(4) Odstavec 3 se pouije, i kdy vzan zstupce poskytovatele nebo zprostedkovatel vzanho spotebitelskho vru pozbyl oprvnn k innosti, nebo zanikl-li zvazek mezi vzanm zstupcem nebo zprostedkovatelem vzanho spotebitelskho vru a poskytovatelem, ledae spotebitel vdl, e vzan zstupce poskytovatele nebo zprostedkovatel vzanho spotebitelskho vru nen oprvnn plnn poskytnout nebo pijmout.

163


Prokazovn bezhonnosti zahraninch osob


(1) Dokladem bezhonnosti fyzick osoby, kter nen sttnm obanem esk republiky, je doklad odpovdajc vpisu z Rejstku trest vydan sttem, jeho je obanem, jako i sttem, ve kterm se v poslednch 3 letech zdrovala nepetrit po dobu del ne 3 msce. To plat obdobn i v ppad sttnho obana esk republiky, kter se v poslednch 3 letech zdroval nepetrit po dobu del ne 3 msce v zahrani.
(2) Jestlie stt, jeho je zahranin fyzick osoba obanem, nebo stt, ve kterm se v poslednch 3 letech osoba zdrovala nepetrit po dobu vce ne 3 msc, nevydv doklad obdobn vpisu z Rejstku trest, povauje se za rovnocenn doklad o bezhonnosti tto fyzick osoby doklad vydan pslunm soudem nebo sprvnm adem sttu, jeho je fyzick osoba obanem, nebo sttu, ve kterm se v poslednch 3 letech osoba zdrovala nepetrit po dobu vce ne 3 msc.
(3) Nevydv-li stt doklad podle odstavce 2, povauje se za rovnocenn doklad mstopsen prohlen nebo estn prohlen, ne star 3 msc, uinn fyzickou osobou ped pslunm soudem nebo sprvnm adem anebo ped notem sttu, jeho je fyzick osoba obanem, nebo sttu, ve kterm se v poslednch 3 letech osoba zdrovala nepetrit po dobu vce ne 3 msc. Pravost mstopsenho nebo estnho prohlen mus bt potvrzena soudem, sprvnm adem nebo notem.
(4) Dokladem bezhonnosti prvnick osoby se sdlem mimo zem esk republiky je doklad obdobn vpisu z Rejstku trest vydan sttem, ve kterm tato osoba psobila tak, e zde mla sdlo anebo alespo provozovala svoji innost nebo zde mla svj majetek, jako i stty, ve kterch v poslednch 3 letech pede dnem, ke ktermu se prokazuje bezhonnost, psobila nepetrit po dobu vce ne 3 msc. To plat obdobn i v ppad tuzemsk prvnick osoby, kter v poslednch 3 letech nepetrit po dobu 3 msc psobila v zahrani.
(5) Jestlie stt, ve kterm prvnick osoba psob, nebo stt, ve kterm prvnick osoba v poslednch 3 letech psobila nepetrit po dobu vce ne 3 msc, nevydv doklad obdobn vpisu z Rejstku trest, povauje se za rovnocenn doklad o bezhonnosti tto prvnick osoby doklad vydan pslunm soudem nebo sprvnm adem sttu, ve kterm prvnick osoba psob, nebo sttu, ve kterm v poslednch 3 letech pede dnem, ke ktermu se prokazuje bezhonnost, psobila nepetrit po dobu vce ne 3 msc.
(6) Nevydv-li stt doklad podle odstavce 5, povauje se za rovnocenn doklad mstopsen prohlen nebo estn prohlen, ne star 3 msc, uinn prvnickou osobou ped pslunm soudem nebo sprvnm adem anebo ped notem sttu, ve kterm prvnick osoba psob, nebo sttu, ve kterm v poslednch 3 letech takov prvnick osoba psobila nepetrit po dobu vce ne 3 msc. Pravost mstopsenho nebo estnho prohlen mus bt potvrzena soudem, sprvnm adem nebo notem.

ST TINCT


PECHODN USTANOVEN


164


Veobecn ustanoven


Nen-li dle stanoveno jinak, d se prva a povinnosti ze smlouvy o spotebitelskm vru uzaven pede dnem nabyt innosti tohoto zkona dosavadnmi prvnmi pedpisy. To nebrn ujednn stran, e se tato jejich prva a povinnosti budou dit tmto zkonem ode dne nabyt jeho innosti.

165


Posouzen vruschopnosti spotebitele


Ustanoven 86 se pouije, dojde-li ode dne nabyt innosti tohoto zkona k vznamnmu naven celkov ve spotebitelskho vru sjednanho pede dnem nabyt innosti tohoto zkona.

166


Informan povinnosti


Ustanoven 101 a 102 se ode dne nabyt innosti tohoto zkona pouij i na zvazek ze smlouvy o spotebitelskm vru uzaven pede dnem nabyt innosti tohoto zkona s vjimkou
a) 102 odst. 3, kter se nepouije na spotebitelsk vr na bydlen s pevnou zpjn rokovou sazbou na urit obdob o dlce nejmn 1 roku, po nm nsleduje dal obdob s pevnou zpjn rokovou sazbou o dlce nejmn 1 roku, u nho kon obdob se stanovenou pevnou zpjn rokovou sazbou do konce tetho msce po nabyt innosti tohoto zkona, a
b) 102 odst. 4, kter se nepouije na spotebitelsk vr na bydlen s variabiln rokovou sazbou; pro spotebitelsk vr na bydlen s variabiln rokovou sazbou mohou bt informace podle 102 odst. 1 nebo 2 poskytovny spotebiteli pravideln a v pimenm intervalu a informace uveden v 102 odst. 2 mohou bt soust informac podle 101 odst. 1, je-li zmna zpjn rokov sazby zvisl na zmn referenn sazby a je-li takov zmna referenn sazby vhodnm zpsobem zveejnna, zpstupnna v provozovnch poskytovatele a v ppad spotebitelskho vru na bydlen sdlena pmo spotebiteli.

167


Pedasn splacen


Ustanoven tohoto zkona upravujc pedasn splacen spotebitelskho vru na bydlen se pouij i na smlouvy o spotebitelskm vru na bydlen uzaven pede dnem nabyt innosti tohoto zkona s
a) pevnou zpjn rokovou sazbou ode dne, kdy po dni nabyt innosti tohoto zkona zapoalo bet nov obdob, pro kter byla stanovena pevn zpjn rokov sazba, nebo
b) variabiln zpjn rokovou sazbou ode dne nabyt innosti tohoto zkona.

168


Prodlen spotebitele


(1) Dostal-li se spotebitel do prodlen s plnnm povinnost vyplvajcch ze smlouvy o spotebitelskm vru nebo ze smlouvy o zprostedkovn spotebitelskho vru po dni nabyt innosti tohoto zkona, pouij se namsto pslunch ustanoven smlouvy o spotebitelskm vru nebo smlouvy o zprostedkovn spotebitelskho vru, pokud jsou s tmto zkonem v rozporu, ustanoven 122 a 124 a 132, i kdy byla smlouva uzavena pede dnem nabyt jeho innosti.
(2) Byl-li pede dnem nabyt innosti tohoto zkona sjednn rok z prodlen, kter pevyuje rok z prodlen nejve ppustn podle tohoto zkona, povauje se rozdl mezi uplatnnm a nejve ppustnm rokem z prodlen pro ely 122 odst. 1 psm. a) za nklady, kter viteli vznikly v souvislosti s prodlenm spotebitele; v rozsahu, v nm tento rozdl pevyuje eln vynaloen nklady, se tento rozdl pro ely 122 odst. 2 a 3 povauje za smluvn pokutu.
(3) Byla-li pede dnem nabyt innosti tohoto zkona sjednna smluvn pokuta, kter pevyuje smluvn pokutu nejve ppustnou podle tohoto zkona, povauje se rozdl mezi uplatnnou a nejve ppustnou smluvn pokutou pro ely 122 odst. 1 psm. a) za nklady, kter viteli vznikly v souvislosti s prodlenm spotebitele; v rozsahu, v nm tento rozdl pevyuje eln vynaloen nklady, se tento rozdl pro ely 122 odst. 1 psm. b) povauje za rok z prodlen.
(4) Platby souvisejc s prodlenm spotebitele, na kter vzniklo viteli prvo do dne nabyt innosti tohoto zkona, se nezapotvaj do souhrnu ve vech uplatnnch smluvnch pokut podle 122 odst. 3.

169


Oprvnn poskytovatele


(1) Ten, kdo byl pede dnem nabyt innosti tohoto zkona oprvnn poskytovat spotebitelsk vr na zklad ivnostenskho oprvnn, me provozovat tuto innost na zklad ivnostenskho oprvnn do doby, ne esk nrodn banka rozhodne o dosti o udlen oprvnn k innosti nkter z osob uvedench v 7, nejdle vak do 18 msc ode dne nabyt innosti tohoto zkona, pokud tuto dost podal do 3 msc ode dne nabyt innosti tohoto zkona. Marnm uplynutm tto lhty jeho oprvnn k poskytovn spotebitelskho vru zanik.
(2) O udlen oprvnn k innosti na zklad pijat dosti esk nrodn banka rozhodne ve lht 15 msc.
(3) Ten, kdo byl pede dnem nabyt innosti tohoto zkona oprvnn poskytovat spotebitelsk vr jin ne na bydlen, uvede sv pomry do souladu s 8 do 3 msc ode dne nabyt innosti tohoto zkona, nen-li dle stanoveno jinak.
(4) Ten, kdo byl pede dnem nabyt innosti tohoto zkona oprvnn poskytovat spotebitelsk vr na bydlen, uvede sv pomry do souladu s 8 s vjimkou poadavku na plnn podmnek odborn zpsobilosti do 3 msc ode dne nabyt innosti tohoto zkona.
(5) Ten, kdo byl oprvnn poskytovat spotebitelsk vr na bydlen ped 20. beznem 2014, spln poadavek na plnn podmnek odborn zpsobilosti uveden v 8 do 21. bezna 2017, nen-li dle stanoveno jinak.

170


Oprvnn zprostedkovatele spotebitelskho vru jinho

ne na bydlen


(1) Ten, kdo byl pede dnem nabyt innosti tohoto zkona oprvnn zprostedkovvat spotebitelsk vr jin ne na bydlen, me provozovat tuto innost do doby, ne esk nrodn banka rozhodne o dosti o udlen oprvnn k innosti samostatnho zprostedkovatele nebo zape vzanho zstupce nebo zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru do registru nebo informuje zastoupenho o neproveden zpisu, pokud do 3 msc ode dne nabyt innosti tohoto zkona podal dost o oprvnn k innosti samostatnho zprostedkovatele nebo byl zastoupenm oznmen jako vzan zstupce nebo zprostedkovatel vzanho spotebitelskho vru. Marnm uplynutm tto lhty jeho oprvnn ke zprostedkovn spotebitelskho vru jinho ne na bydlen zanik.
(2) O udlen oprvnn k innosti samostatnho zprostedkovatele na zklad pijat dosti esk nrodn banka rozhodne nebo vzanho zstupce nebo zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru zape do registru nebo informuje zastoupenho o neproveden zpisu ve lht 15 msc; sti druh a tet sprvnho du se nepouij.
(3) Ten, kdo byl pede dnem nabyt innosti tohoto zkona oprvnn zprostedkovvat spotebitelsk vr jin ne na bydlen, uvede sv pomry do souladu s 23 do 3 msc ode dne nabyt innosti tohoto zkona.

171


Oprvnn zprostedkovatele spotebitelskho vru na bydlen


(1) Ten, kdo byl oprvnn zprostedkovvat spotebitelsk vr na bydlen pede dnem nabyt innosti tohoto zkona, me provozovat tuto innost do doby, ne esk nrodn banka rozhodne o dosti o udlen oprvnn k innosti samostatnho zprostedkovatele nebo zape vzanho zstupce do registru podle tohoto zkona nebo informuje zastoupenho o neproveden zpisu, pokud do 3 msc ode dne nabyt innosti tohoto zkona podal dost o oprvnn k innosti samostatnho zprostedkovatele, nebo byl zastoupenm oznmen jako vzan zstupce. Marnm uplynutm tto lhty jeho oprvnn ke zprostedkovn spotebitelskho vru na bydlen zanik.
(2) O udlen oprvnn k innosti samostatnho zprostedkovatele na zklad pijat dosti esk nrodn banka rozhodne nebo vzanho zstupce zape do registru nebo informuje zastoupenho o neproveden zpisu do 21. bezna 2017; sti druh a tet sprvnho du se nepouij.
(3) Po dobu, po kterou ten, kdo byl oprvnn zprostedkovvat spotebitelsk vr na bydlen pede dnem nabyt innosti tohoto zkona, zprostedkovv spotebitelsk vr na bydlen podle odstavce 1, nen oprvnn zprostedkovvat spotebitelsk vr na bydlen v jinm lenskm stt bez pslunho oprvnn vydanho tmto jinm lenskm sttem.
(4) Ten, kdo byl pede dnem nabyt innosti tohoto zkona oprvnn zprostedkovvat spotebitelsk vr na bydlen na zklad jinho zkona, uvede sv pomry do souladu s 23 s vjimkou poadavku na plnn podmnek odborn zpsobilosti do 3 msc ode dne nabyt innosti tohoto zkona.
(5) Ten, kdo byl ped 20. beznem 2014 oprvnn zprostedkovvat spotebitelsk vr na bydlen na zklad jinho zkona, spln poadavek na plnn podmnek odborn zpsobilosti uveden v 23 odst. 2 do 21. bezna 2017.

172


Oznamovn vzanch zstupc a zprostedkovatel vzanho

spotebitelskho vru


(1) esk nrodn banka zape pi splnn podmnek podle 29 odst. 1 nebo 39 odst. 1 do registru i vzanho zstupce nebo zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru oznmenho osobou, kter byla oprvnna poskytovat nebo zprostedkovvat spotebitelsk vr na zklad ivnostenskho oprvnn, pokud podala o udlen oprvnn k innosti nkter z osob uvedench v 7 ve lht podle 169 odst. 1, nebo samostatnho zprostedkovatele ve lht podle 170 odst. 1 nebo 171 odst. 1.
(2) esk nrodn banka zape pi splnn podmnek podle 29 odst. 1 nebo 39 odst. 1 do registru i vzanho zstupce oznmenho bankou oprvnnou zprostedkovvat spotebitelsk vr, pokud banka zadala o udlen oprvnn k innosti samostatnho zprostedkovatele.

173


Vkon kontroly eskou obchodn inspekc


Kontrolu nad osobami oprvnnmi poskytovat a zprostedkovvat spotebitelsk vr na zklad ivnostenskho oprvnn zskanho pede dnem nabyt innosti tohoto zkona vykonv esk obchodn inspekce do doby, ne esk nrodn banka rozhodne o udlen oprvnn k innosti podle tohoto zkona, nejdle vak po dobu 18 msc ode dne nabyt innosti tohoto zkona.

174


Znik ivnostenskho oprvnn poskytovat nebo

zprostedkovvat spotebitelsk vr


(1) ivnostensk oprvnn k poskytovn nebo zprostedkovn spotebitelskho vru zanik vedle marnho uplynut lhty podle 169 odst. 1, 170 odst. 1 nebo 171 odst. 1 tak rozhodnutm esk nrodn banky o dosti o udlen oprvnn k innosti nkter z osob uvedench v 7 nebo samostatnho zprostedkovatele nebo zpisem oprvnn k innosti vzanho zstupce nebo zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru do registru nebo oznmenm o neproveden zpisu zastoupenmu.
(2) esk nrodn banka do 4 msc ode dne nabyt innosti tohoto zkona ivnostenskmu adu oznm,
a) kte dritel ivnostenskho oprvnn k poskytovn nebo zprostedkovn vr do 3 msc ode dne nabyt innosti tohoto zkona podali o udlen oprvnn k innosti
1. nkter z osob uvedench v 7, nebo
2. samostatnho zprostedkovatele a
b) kter osoby byly zastoupenm do 3 msc ode dne nabyt innosti tohoto zkona esk nrodn bance oznmeny jako vzan zstupci nebo zprostedkovatel vzanho spotebitelskho vru.
(3) esk nrodn banka ivnostenskmu adu oznm, jak o pijat dosti podle odstavce 2 psm. a) rozhodla, nebo zda vzanho zstupce nebo zprostedkovatele vzanho spotebitelskho vru na zklad pijatho oznmen podle odstavce 2 psm. b) zapsala anebo zastoupenmu oznmila, e zpis nebyl proveden.
(4) Pslun ivnostensk ad vyzna v ivnostenskm rejstku znik pslunho ivnostenskho oprvnn do 5 pracovnch dn od obdren oznmen esk nrodn banky podle odstavce 2 nebo 3.

175


Dokonen zahjench zen


(1) zen zahjen pede dnem nabyt innosti tohoto zkona, kter nebyla pravomocn skonena, se dokon podle dosavadnch prvnch pedpis, nen-li dle stanoveno jinak.
(2) zen zahjen eskou obchodn inspekc v souvislosti s vkonem kontroly po dni nabyt innosti tohoto zkona dokon esk obchodn inspekce.
(3) zen zahjen ivnostenskm adem v souvislosti s vkonem ivnostensk kontroly po dni nabyt innosti tohoto zkona dokon ivnostensk ad.
(4) dost banky o oprvnn k innosti umoujc zprostedkovn spotebitelskho vru podan pede dnem nabyt innosti tohoto zkona, o kter nebylo pravomocn rozhodnuto do dne nabyt innosti tohoto zkona, se dnem nabyt innosti tohoto zkona povauje za dost o udlen oprvnn k innosti samostatnho zprostedkovatele podle tohoto zkona a v zen se postupuje podle tohoto zkona.

176


Prokazovn odborn zpsobilosti


(1) Do 24 msc ode dne nabyt innosti tohoto zkona lze odborn znalosti a dovednosti pro poskytovn nebo zprostedkovn spotebitelskho vru prokzat t estnm prohlenm osoby oprvnn poskytovat nebo zprostedkovvat spotebitelsk vr. estn prohlen se me tkat pouze pracovnk osoby oprvnn poskytovat nebo zprostedkovvat spotebitelsk vr, jejch vzanch zstupc nebo zprostedkovatel vzanho spotebitelskho vru pro ni innch. Osoba oprvnn poskytovat nebo zprostedkovvat spotebitelsk vr, kter je fyzickou osobou, me uinit estn prohlen sama o sob.
(2) Poskytovatel a zprostedkovatel a jejich pracovnci jsou povinni zskat veobecn znalosti potvrzen odpovdajcm dokladem podle 60 odst. 2 nejpozdji do 42 msc ode dne nabyt innosti tohoto zkona.
(3) Fyzick osoby, kter ke dni nabyt innosti tohoto zkona nepetrit alespo po dobu 3 let poskytovaly nebo zprostedkovvaly spotebitelsk vr, nebo se jako pracovnci osoby oprvnn poskytovat nebo zprostedkovvat spotebitelsk vr pmo podlely na poskytovn nebo zprostedkovn spotebitelskho vru nebo byly za poskytovn nebo zprostedkovn spotebitelskho vru zodpovdn, nejsou povinny zskat veobecn znalosti potvrzen odpovdajcm dokladem podle 60 odst. 2.

177


Rozhodn den


Zahjil-li pracovnk nebo len dozorho orgnu poskytovatele nebo zprostedkovatele innost pede dnem nabyt innosti podle tohoto zkona, je rozhodnm dnem podle 74 den nabyt innosti tohoto zkona.

ST TRNCT


ZVREN USTANOVEN


178


Zruovac ustanoven


Zruuje se:
1. Zkon . 145/2010 Sb., o spotebitelskm vru a o zmn nkterch zkon.
2. Zkon . 43/2013 Sb., kterm se mn zkon . 145/2010 Sb., o spotebitelskm vru a o zmn nkterch zkon.

179


innost


Tento zkon nabv innosti prvnm dnem tvrtho kalendnho msce nsledujcho po dni jeho vyhlen.

v z. Pokorn-Jermanov v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.


____________________________________________________________
1) Smrnice Evropskho parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvch o spotebitelskm vru a o zruen smrnice Rady 87/102/EHS.
Smrnice Komise 2011/90/EU ze dne 14. listopadu 2011, kterou se mn st II plohy I smrnice Evropskho parlamentu a Rady 2008/48/ES, kterou se stanov dodaten pedpoklady pro vpoet ron procentn sazby nklad.
Smrnice Evropskho parlamentu a Rady 2014/17/EU ze dne 4. nora 2014 o smlouvch o spotebitelskm vru na nemovitosti uren k bydlen a o zmn smrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nazen (EU) . 1093/2010.
2) Nazen Komise v penesen pravomoci (EU) . 1125/2014 ze dne 19. z 2014, kterm se dopluje smrnice Evropskho parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud jde o regulan technick normy tkajc se minimln penn stky pojitn odpovdnosti za kodu zpsobenou pi vkonu povoln nebo srovnateln zruky pro zprostedkovatele vru.
3) 3 zkona . 256/2004 Sb., o podnikn na kapitlovm trhu, ve znn pozdjch pedpis.
4) Vyhlka . 117/2007 Sb., o slovacch plnech st a slueb elektronickch komunikac, ve znn pozdjch pedpis.

Ploha . 1 k zkonu . 257/2016 Sb.

Ploha . 2 k zkonu . 257/2016 Sb.

Ploha . 3 k zkonu . 257/2016 Sb.

Ploha . 4 k zkonu . 257/2016 Sb.

Ploha . 5 k zkonu . 257/2016 Sb.


(Plohy nejsou v digitln podob)HTML:

BBCode:
Nebankovní úvěr koupě nemovitosti k podnikání