Petr novák půjčka

esk obchodn inspekce zaznamenala na konci loskho roku mnoho stnost na zprostedkovatele vru, kte si tuj odmnu za zprostedkovn pjky pedem a nsledn vr nevyd. Nov obansk zkonk bohuel tmto podvodnch spolenostem dv vt prostor, ne tomu bylo ped rokem 2014. Zjemce o pjku sta pimt k uzaven smlouvy o zprostedkovn finannho produktu. Nsledn ho obchodn zstupce spolenosti bu pesvd, e mu pjka neme bt poskytnuta vhradn kvli jeho pochyben, nebo po pevzet financ zcela pestane komunikovat.  Krom provize za zprostedkovn pleitosti si pak spolenosti v nkterch ppadech nrokuj i smylen pokuty za dajn poruen smluvnch podmnek.

 

esk obchodn inspekce na konci roku 2015 uvedla, e ve tetm tvrtlet loskho roku zaznamenala mnoho stnost spotebitel na zprostedkovatele pjek. Upozoruje obany, aby, pokud je ji vr nezbytn nutn, pjku uzavrali pmo s poskytovatelem, nikoliv se zprostedkovatelem. Inspektort OI se sdlem v Praze uvedl, e tyto spolenosti neposkytuj souinnost ani s dozorovm orgnem. Pi kontrolch zjistil, e se zprostedkovatel pjek nevyskytuj na adresch, na kterch maj uveden sdla, a na telefony nereaguj. Rad tak obanm, aby s obchodnmi zstupci, kte chtj penze pedem, ukonili komunikaci a smlouvu nepodepisovali.

 

Zjemci o pjku by si pedevm mli dt pozor, zda je jim k podpisu pedloena smlouva o vru nebo pouze smlouva o zprostedkovn finannho produktu. Nov obansk zkonk pipout, aby ke splnn zvazku ze strany zprostedkovatele dolo ji samotnm obstarnm pleitosti. Spotebitel se tak me dostat do situace, kdy mus zprostedkovateli zaplatit provizi, ani by zrove muselo dojt i k vlastnmu poskytnut pjky, upozoruje na problematickou zmnu obanskho zkonku Petr Novk, prvnk ze spolenosti Vae nroky.cz, kter pomh zskat finann odkodnn obanm, kte se stali obt nepoctivho i nekalho jednn obchodnk.

 

 eme ppad klientky, kter chtla zprostedkovat pjku ve vi 100 000 korun. Telefonicky byla ujitna, e pro ni spluje vechna poadovan kritria. Aby pr nemusela ruit svm domem, musela ale pedem zaplatit zlohu na provizi zprostedkovatele ve vi 6 200 korun. Po dlouhm ujiovn, e se jedn o bnou praxi, bohuel nakonec zaplatila a smlouvu podepsala, l pbh pokozen zastupujc prvnk Petr Novk. Zprostedkovatelsk spolenost vak pjku neposkytla a pouze se vymlouvala na dajnou nesprvnost dokument, kter klientka poskytla. Snaili se tak svalit vinu za neposkytnut vru na klientku, aby vytvoili dojem, e si zlohu mohou oprvnn ponechat, na co pochopiteln odmtme pistoupit, dopluje prvnk.

 

Propadlou proviz za zprostedkovn to vak nemus konit. Advokt uvd tak dal ppady, kdy spolenost natovala klientovi smluvn pokutu za nedodren smluvnch podmnek. Nejene po spotebiteli zprostedkovatel poadoval dal penze, ale samozejm si ponechal tak zlohu ve vi nkolika tisc, kter byla podmnkou pro zasln smlouvy. V dalch ppadech zase zprostedkovatelsk spolenosti pestaly po pevzet zlohy zcela komunikovat.

 

 

Jak poznte, e pravdpodobn jednte s podvodnky

 Na webu spolenosti nejsou uvedeny dn kontaktn daje

 Spolenost lze kontaktovat pouze na speciln zpoplatnn lince

 Za spolenost nevystupuj konkrtn pracovnci, v emailech a SMS jsou podepsna fiktivn vrov, administrativn a podobn oddlen

 Podmnkou zskn pjky i zasln smlouvy je poskytnut zlohy

 Negativn ohlasy v internetovch diskuzch

 

Vce zprv k tmatu obchodn bilance

 

HTML:

BBCode:
Petr novák půjčka