Levná půjčka na auto

O pjku jsme se uchzeli v pti bankch a jednom nebankovnm dom. Test jsme chtli provst v co nejkratm ase. Zvolili jsme proto poboky soustedn v oblasti kolem stanice metra Andl v Praze 5.

Vichni banki, kter jsme postupn oslovili, dostali stejn zadn: "Chceme si pjit chybjcch 100 tisc korun na koupi novho osobnho auta. vr splatme do dvou let pravidelnmi spltkami. Pojistit vr nechceme. Nabdku budeme porovnvat s dalmi."

Cetelem porazil nabdkou tyi bankovn domy

Nepehldnte

Pedem jsme si pipravili i vechny potebn doklady, abychom ji bhem prvn nvtvy zskali jasn pedsmluvn nabdky. Od letonho ledna maj toti adatel o spotebitelsk vr prvo projt si psemnou vrovou nabdku v klidu doma a pedem se seznmit i s dalmi smluvnmi podmnkami.

Jak doklady je poteba si pipravit

  • Dva doklady totonosti (obansk prkaz a idisk prkaz).
  • Vpisy z bankovnch t, z nich lze vyst pravideln rodinn pjmy i vdaje za bydlen.
  • Potvrzen zamstnavatele o msnm pjmu adatele o vr na pedepsanm formuli, kter maj banky na svch webovch strnkch.

Prvn nabdku zskvm v Cetelem. Po dkladn provrce v registrech dlunk, se kterou souhlasm, se bank zajm tak o celkov rodinn pjmy vetn vdaj za bydlen. Ve trv zhruba pl hodiny. Nabdka vypad zajmav, jak se uke, je druh nejlevnj. Stotiscov vr se splatnost na dva roky by mi spolenost Cetelem pjila za 112 728 korun.

Se stejnou dkladnost m proklepvaj v Ge Money Bank a po plhodin si bez problm odnm nabdku za 117 037 korun. V SOB potebuj vpis z tu, na kter pichz m pravideln vplata. Musm se pro nj vrtit, mezi pipravenmi doklady chyb, moje chyba. Dostvm pak cenovou nabdku na 119 751 korun.

Bankka Raiffeisenbank cenu vru nesdlila

V Raiffeisenbank, ve kter jsem ji nkolik let stlm a bezproblmovm klientem, to rovn odsp. Zkonem pedepsanou psemnou nabdku ale pekvapiv nedostanu, a to i pesto, e o ni jasn dm.Bankka vytiskne jen obrzek internetov kalkulaky se sotva itelnmi daji a run na tento papr pipe, kolik budu msn splcet vetnrokov sazby a RPSN. "RPSN je nejdleitj daj pro porovnn s jinou nabdkou," vysvtluje mi bankka.

Nepehldnte

Klov daj, kolik korun bance po dvou letech vrtm, se nedozvm. A nedozvm se ani to, zda budu hradit napklad poplatek za veden tu, poskytnut vru, pedasn splacen i opodnou platbu. Oproti konkurenci m banka co napravovat. Cenovou nabdku si nakonec ovuji v dal poboce "Rajfky" pmo na svm internetovm tu. Celkov bych musela bance vrtit 115 269 korun.

Nejdra je esk spoitelna, nejlevnj KB

V esk spoiteln se mi vnuje velmi svin pracovnice. Bhem chvle dostvm k podpisu nkolik formul a neekanou otzku: "A na jak et mm schvlench 100 tisc odeslat?" To, e chci zatm jen nabdku, abych ji mohla porovnat s dal, bankka nejsp peslechla. Chybu naprav stejn svin a psemn dokumenty s celkovou cenou vru si nakonec odnm. Za pjench sto tisc korun musm bance po dvou letech vrtit 121 161 korun. Jak se nakonec uke, jde o nejdra vr.

V Komern bance mi nabz vrovou novinku pjku MojeAuto. Pot je, e zpracovn dosti o vr je nastaveno velmi sloit, nebo je teprve v zbhu. Na poboku musm jt dvakrt a strvm zde pes dv hodiny. Provrka klienta je tady velmi psn, prozvonnm mobilu dokonce ovuj, zda jsem pedala sprvn telefonn kontakt. Pedsmluvn psemnou nabdku dostvm a za dva pracovn dny. Pro koupi novho auta je vhodn. Po dvou letech vrtm bance 108 552 korun.

Jak se ale dotm ve smluvnch podmnkch, musm splnit celou adu povinnost. Teba po uzaven vrov smlouvy mm na nkup auta 45 dn. Stanu se jeho majitelem, po dobu splcen vak musm odevzdat velk technick prkaz. Sjednat povinn ruen k autu musm stihnout do pedepsan lhty, jinak dostanu pokutu ve vi 10 tisc korun. S autem nesmm napklad taxikait a pokud ho chci pjit nkomu jinmu, je k tomu teba povolen, kter stoj tisc korun. Kdy se opozdm se splcenm a pestanu platit, banka bude mt prvo auto zadret nebo i prodat.

Jak se prodra 100tiscov pjka na auto Poskytovatel vr Celkov zaplatte K RPSN v % Poplatky v K
Komern banka elov pjka MojeAuto (Prmium) 108 552 8,44 0
Cetelem Klasick vr 112 728 12,44 0
Raiffeisenbank Pedschvlen vr 115 269 14,35 Za poskytnut jednorzov 500, msn za veden tu 99
GE Money Bank Spltkov vr Expres 117 037 16,80 Za poskytnut jednorzov 500, za veden tu msn 49, za pchoz platbu 5
SOB SOB spotebitelsk vr 119 751 19,74 Sprva vru msn 50
esk spoitelna Neelov vr 121 161 21,18 Za poskytnut jednorzov 1000, sprva vru msn 59
zdroj: nabdky jednotlivch bank
Splatnost vech vr je 24 msc, spltky jsou pravideln msn bez pojitn vru.

Podtreno a seteno

  • Pi vbru nejlep vrov nabdky je klovm dajem celkov stka, kterou mustebance vrtit. Vdy pitom porovnvejte stejn vysok vr se stejnou splatnost a potem spltek.
  • Pihlejte i k tomu, zda si poskytovatel vru tuje poplatek za pedasn splacen pjky. Podle novho zkona o spotebitelskch vrech me bt poplateknejve 0,5 a jedno procento z pedasn splacen jistiny podle toho, zda do ukonen smlouvy zbv mn ne rok i vc ne rok. Nkter banky si tento poplatek netuj.
  • Pedem si zjistte tak pokuty a poplatky za prodlen spltkyi to, zda bude ppadn dluh eit soud nebo rozhodce.
  • Potejte pitom s tm, e pro konkrtn vrovou nabdku je rozhodujc, na kolik je klient pro poskytovatele vru rizikov. Tedy kolik si vydlv, zda je zamstnan, nebo podnik a zda m napklad i jin vrov zvazky. Cena vru pro vce i mn rizikovho klienta se tak me liit.

HTML:

BBCode:
Levná půjčka na auto