Pujcka na uradu prace

110/2006 Sb.  344/2013 Sb.  o životním a existenčním minimu 
29/2000 Sb.  89/2012 Sb.  o poštovních službách 
37/2004 Sb.  91/2012 Sb.  o pojistné smlouvě 
372/2011 Sb.  303/2013 Sb.  o zdravotních službách 
120/2001 Sb.  340/2013 Sb.  Exekuční řád 
527/1990 Sb.  303/2013 Sb.  o vynálezech a zlepšovacích návrzích 
145/2010 Sb.  43/2013 Sb.  o spotřebitelském úvěru 
21/1992 Sb.  303/2013 Sb.  o bankách 
338/1992 Sb.  344/2013 Sb.  o dani z nemovitostí 
121/2000 Sb.  303/2013 Sb.  Autorský zákon 
403/1990 Sb.  89/2012 Sb.  o zmírnění následků některých majetkových křivd 
350/2011 Sb.  279/2013 Sb.  chemický zákon 
592/1992 Sb.  344/2013 Sb.  o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
164/2013 Sb.  344/2013 Sb.  o mezinárodní spolupráci při správě daní 
6/2002 Sb.  303/2013 Sb.  soudech a soudcích 
207/2000 Sb.  303/2013 Sb.  o ochraně průmyslových vzorů 
121/2008 Sb.  293/2013 Sb.  o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství 
340/2013 Sb.  340/2013 Sb.  o dani z nabytí nemovitých věcí 
153/1994 Sb.  186/2013 Sb.  o zpravodajských službách ČR 
67/2013 Sb.  67/2013 Sb.  kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 
304/2013 Sb.  304/2013 Sb.  o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 
90/2012 Sb.  90/2012 Sb.  o obchodních korporacích 
89/2012 Sb.  89/2012 Sb.  Občanský zákoník (NOZ) 
146/2002 Sb.  308/2013 Sb.  o Státní zemědělské a potravinářské inspekci 
200/1990 Sb.  308/2013 Sb.  o přestupcích 
371/2013 Sb.  371/2013 Sb.  úplné znění zákona č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
343/2013 Sb.  343/2013 Sb.  o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do PSP ČR konaných 25.-26.října 2013 
406/2000 Sb.  310/2013 Sb.  o hospodaření energií 
300/2013 Sb.  300/2013 Sb.  o Vojenské policii 
361/2000 Sb.  300/2013 Sb.  o silničním provozu 
295/2013 Sb.  295/2013 Sb.  o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu ČR 
226/2013 Sb.  226/2013 Sb.  o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 
426/2011 Sb.  241/2013 Sb.  o důchodovém spoření 
236/1995 Sb.  231/2013 Sb.  o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu 
45/2013 Sb.  45/2013 Sb.  o obětech trestných činů 
216/2013 Sb.  216/2013 Sb.  o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění půjčky ČNB pro MMF 
189/1999 Sb.  161/2013 Sb.  o nouzových zásobách ropy 
158/2013 Sb.  158/2013 Sb.  o Květnovém povstání českého lidu 
134/2013 Sb.  134/2013 Sb.  o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností 
428/2012 Sb.  177/2013 Sb.  o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 
231/2001 Sb.  406/2012 Sb.  o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
1/1993 Sb.  98/2013 Sb.  Ústava České republiky 
7/2002 Sb.  396/2012 Sb.  o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů 
83/2013 Sb.  83/2013 Sb.  o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití 
285/2002 Sb.  44/2013 Sb.  transplantační zákon 
76/2002 Sb.  69/2013 Sb.  o integrované prevenci 
66/1986 Sb.  66/1986 Sb.  o umělém přerušení těhotenství 
374/2011 Sb.  385/2012 Sb.  o zdravotnické záchranné službě 
184/2006 Sb.  405/2012 Sb.  o vyvlastnění 
247/2000 Sb.  297/2011 Sb.  o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 
1/2013 Sb.  1/2013 Sb.  o amnestii ze dne 1.ledna 2013 
695/2004 Sb.  383/2012 Sb.  o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 
56/2001 Sb.  18/2012 Sb.  o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
167/1998 Sb.  18/2012 Sb.  o návykových látkách 
108/2006 Sb.  401/2012 Sb.  o sociálních službách 
265/1992 Sb.  396/2012 Sb.  o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 
64/1986 Sb.  407/2012 Sb.  o České obchodní inspekci 
243/2000 Sb.  500/2012 Sb.  o rozpočtovém určení daní 
133/1985 Sb.  350/2012 Sb.  o požární ochraně 
118/2000 Sb.  399/2012 Sb.  o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele 
6/1993 Sb.  428/2011 Sb.  o České národní bance 
183/2006 Sb.  350/2012 Sb.  Stavební zákon 
582/1991 Sb.  403/2012 Sb.  o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
589/1992 Sb.  401/2012 Sb.  o pojistném na sociální zabezpečení 
155/1995 Sb.  428/2011 Sb.  o důchodovém pojištění 
300/2008 Sb.  503/2012 Sb.  o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
117/1995 Sb.  401/2012 Sb.  o státní sociální podpoře 
676/2004 Sb.  18/2012 Sb.  o povinném značení lihu 
82/1998 Sb.  396/2012 Sb.  o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
228/2005 Sb.  18/2012 Sb.  o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů 
156/2000 Sb.  18/2012 Sb.  o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů 
61/1988 Sb.  18/2012 Sb.  o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
85/2012 Sb.  383/2012 Sb.  o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur 
549/1991 Sb.  404/2012 Sb.  o soudních poplatcích 
455/1991 Sb.  221/2012 Sb.  Živnostenský zákon 
13/1997 Sb.  18/2012 Sb.  o pozemních komunikacích 
40/2009 Sb.  399/2012 Sb.  Trestní zákoník 
359/1999 Sb.  505/2012 Sb.  o sociálně-právní ochraně dětí 
109/2002 Sb.  401/2012 Sb.  o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních 
321/2004 Sb.  18/2012 Sb.  o vinohradnictví a vinařství 
202/1990 Sb.  457/2011 Sb.  o loteriích a jiných podobných hrách 
168/1999 Sb.  18/2012 Sb.  o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 
312/2006 Sb.  428/2011 Sb.  o insolvenčních správcích 
182/2006 Sb.  399/2012 Sb.  Insolvenční zákon 
365/2000 Sb.  18/2012 Sb.  o informačních systémech veřejné správy 
246/1992 Sb.  359/2012 Sb.  na ochranu zvířat proti týrání 
477/2001 Sb.  18/2012 Sb.  o obalech 
159/2006 Sb.  503/2012 Sb.  o střetu zájmů 
383/2012 Sb.  383/2012 Sb.  o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 
275/2012 Sb.  275/2012 Sb.  o volbě prezidenta republiky 
95/2012 Sb.  95/2012 Sb.  o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu ČR na rok 2012 
373/2011 Sb.  167/2012 Sb.  o specifických zdravotních službách 
201/2012 Sb.  201/2012 Sb.  o ochraně ovzduší 
25/2008 Sb.  201/2012 Sb.  o integrovaném registru znečišťování životního prostředí 
202/2012 Sb.  202/2012 Sb.  o mediaci 
569/1991 Sb.  239/2012 Sb.  o Pozemkovém fondu České republiky 
563/2004 Sb.  333/2012 Sb.  o pedagogických pracovnících 
269/1994 Sb.  193/2012 Sb.  o Rejstříku trestů 
128/2000 Sb.  239/2012 Sb.  o obcích (obecní zřízení) 
104/2000 Sb.  239/2012 Sb.  o Státním fondu dopravní infrastruktury 
388/1991 Sb.  239/2012 Sb.  o Státním fondu životního prostředí České republiky 
242/2000 Sb.  344/2011 Sb.  o ekologickém zemědělství 
227/2006 Sb.  167/2012 Sb.  o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech 
97/1996 Sb.  281/2009 Sb.  o ochraně chmele 
115/2006 Sb.  142/2012 Sb.  o registrovaném partnerství 
40/1993 Sb.  142/2012 Sb.  o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 
167/2008 Sb.  85/2012 Sb.  o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 
555/1992 Sb.  375/2011 Sb.  o Vězeňské službě a justiční stráži ČR 
293/1993 Sb.  375/2011 Sb.  o výkonu vazby 
247/1995 Sb.  222/2012 Sb.  o volbách do Parlamentu ČR 
17/1992 Sb.  100/2001 Sb.  o životním prostředí 
282/1991 Sb.  227/2009 Sb.  o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa 
289/1995 Sb.  281/2009 Sb.  Lesní zákon 
115/2001 Sb.  375/2011 Sb.  o podpoře sportu 
16/1993 Sb.  375/2011 Sb.  o dani silniční 
523/1992 Sb.  168/2012 Sb.  o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR 
360/2004 Sb.  296/2007 Sb.  o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) 
143/2001 Sb.  360/2012 Sb.  o ochraně hospodářské soutěže 
2/1991 Sb.  73/2011 Sb.  o kolektivním vyjednávání 
14/1993 Sb.  417/2004 Sb.  o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví 
139/2002 Sb.  227/2009 Sb.  o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
173/2002 Sb.  377/2005 Sb.  o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin 
137/2006 Sb.  167/2012 Sb.  o veřejných zakázkách 
314/2002 Sb.  387/2004 Sb.  o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností 
110/1998 Sb.  300/2000 Sb.  o bezpečnosti České republiky 
97/1993 Sb.  151/2010 Sb.  o působnosti Správy státních hmotných rezerv 
227/2000 Sb.  167/2012 Sb.  o elektronickém podpisu 
38/2004 Sb.  420/2011 Sb.  o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí 
117/2001 Sb.  142/2012 Sb.  o veřejných sbírkách 
198/2002 Sb.  420/2011 Sb.  o dobrovolnické službě 
101/2000 Sb.  375/2011 Sb.  o ochraně osobních údajů 
96/1993 Sb.  353/2011 Sb.  o stavebním spoření 
251/2005 Sb.  367/2011 Sb.  o inspekci práce 
137/2001 Sb.  348/2011 Sb.  o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením 
273/2008 Sb.  375/2011 Sb.  o Policii České republiky 
309/2006 Sb.  225/2012 Sb.  o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
245/2000 Sb.  129/2006 Sb.  o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu 
329/1999 Sb.  167/2012 Sb.  o cestovních dokladech 
155/1998 Sb.  329/2011 Sb.  o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob 
424/1991 Sb.  420/2011 Sb.  o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 
174/1968 Sb.  341/2011 Sb.  o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
111/2006 Sb.  375/2011 Sb.  o pomoci v hmotné nouzi 
565/1990 Sb.  174/2012 Sb.  o místních poplatcích 
147/2002 Sb.  291/2009 Sb.  o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském 
238/2000 Sb.  260/2008 Sb.  o Hasičském záchranném sboru České republiky 
280/1992 Sb.  369/2011 Sb.  o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 
551/1991 Sb.  369/2011 Sb.  o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 
235/2004 Sb.  167/2012 Sb.  o dani z přidané hodnoty 
172/1991 Sb.  173/2012 Sb.  o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí 
329/2011 Sb.  331/2012 Sb.  o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 
484/1991 Sb.  196/2009 Sb.  o Českém rozhlasu 
348/2005 Sb.  302/2011 Sb.  o rozhlasových a televizních poplatcích 
239/1992 Sb.  239/2012 Sb.  o Státním fondu kultury České republiky 
262/2006 Sb.  399/2012 Sb.  Zákoník práce 
85/1990 Sb.  85/1990 Sb.  o právu petičním 
328/1999 Sb.  424/2010 Sb.  o občanských průkazech 
3/2002 Sb.  420/2011 Sb.  o církvích a náboženských společnostech 
36/1967 Sb.  444/2011 Sb.  o znalcích a tlumočnících 
561/2004 Sb.  420/2011 Sb.  Školský zákon 
418/2011 Sb.  418/2011 Sb.  o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 
262/2011 Sb.  262/2011 Sb.  o účastnících odboje a odporu proti komunismu 
122/2000 Sb.  281/2009 Sb.  o ochraně sbírek muzejní povahy 
593/1992 Sb.  346/2010 Sb.  o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
111/1994 Sb.  281/2009 Sb.  o silniční dopravě 
247/2006 Sb.  247/2006 Sb.  o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době 
20/1987 Sb.  124/2011 Sb.  o státní památkové péči 
143/1992 Sb.  272/2009 Sb.  o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech 
311/2006 Sb.  91/2011 Sb.  o pohonných hmotách 
159/1999 Sb.  301/2009 Sb.  o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu 
114/1993 Sb.  281/2004 Sb.  o Kanceláři prezidenta republiky 
221/2006 Sb.  221/2006 Sb.  o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 
200/1994 Sb.  281/2009 Sb.  o zeměměřictví 
359/1992 Sb.  227/2009 Sb.  o zeměměřických a katastrálních orgánech 
216/2002 Sb.  301/2009 Sb.  o ochraně státních hranic 
312/2001 Sb.  312/2001 Sb.  o státních hranicích 
37/1995 Sb.  320/2002 Sb.  o neperiodických publikacích 
241/1992 Sb.  281/2009 Sb.  o Státním fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie 
198/2009 Sb.  198/2009 Sb.  Antidiskriminační zákon 
132/2010 Sb.  302/2011 Sb.  o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání 
273/1993 Sb.  281/2009 Sb.  o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl 
40/1995 Sb.  245/2011 Sb.  o regulaci reklamy 
480/2004 Sb.  281/2009 Sb.  o některých službách informační společnosti 
110/1997 Sb.  281/2009 Sb.  o potravinách a tabákových výrobcích 
3/1993 Sb.  154/1998 Sb.  o státních symbolech České republiky 
87/1991 Sb.  357/2005 Sb.  o mimosoudních rehabilitacích 
104/2008 Sb.  188/2011 Sb.  o nabídkách převzetí 
352/2001 Sb.  274/2008 Sb.  o užívání státních symbolů ČR 
123/2000 Sb.  227/2009 Sb.  o zdravotnických prostředcích 
46/2000 Sb.  281/2009 Sb.  Tiskový zákon 
517/1992 Sb.  517/1992 Sb.  o České tiskové kanceláři 
273/2001 Sb.  320/2002 Sb.  o právech příslušníků národnostních menšin 
301/2000 Sb.  227/2009 Sb.  o matrikách, jménu a příjmení 
97/1963 Sb.  188/2011 Sb.  o mezinárodním právu soukromém a procesním 
216/1994 Sb.  7/2009 Sb.  o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 
256/2000 Sb.  251/2011 Sb.  o Státním zemědělském intervenčním fondu 
483/1991 Sb.  302/2011 Sb.  o České televizi 
151/1997 Sb.  188/2011 Sb.  o oceňování majetku 
449/2001 Sb.  281/2009 Sb.  o myslivosti 
424/2010 Sb.  424/2010 Sb.  kterým se mění zákon č.111/2009 Sb., o základních registrech 
430/2010 Sb.  430/2010 Sb.  kterým se mění zákon č.240/2000 Sb., o krizovém řízení 
30/2011 Sb.  30/2011 Sb.  kterým se mění zákon č.280/2009 Sb., daňový řád 
205/2002 Sb.  127/2005 Sb.  kterým se mění zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
347/1997 Sb.  135/2011 Sb.  o vytvoření vyšších územních samosprávných celků 
309/1999 Sb.  380/2005 Sb.  o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv 
306/1999 Sb.  227/2009 Sb.  o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením 
135/2006 Sb.  41/2009 Sb.  kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím 
106/1999 Sb.  227/2009 Sb.  o svobodném přístupu k informacím 
105/2011 Sb.  105/2011 Sb.  o nelékařských zdravotnických povoláních 
102/2001 Sb.  281/2009 Sb.  o obecné bezpečnosti výrobků 
60/2001 Sb.  274/2008 Sb.  kterým se mění zákon č.283/1991 Sb., o Policii České republiky 
58/1995 Sb.  293/2009 Sb.  o pojišťování a financování vývozu se státní podporou 
2/1969 Sb.  304/2008 Sb.  o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR 
160/1992 Sb.  227/2009 Sb.  o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních 
133/2000 Sb.  73/2011 Sb.  o evidenci obyvatel 
152/2011 Sb.  152/2011 Sb.  kterým se mění zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
246/2011 Sb.  246/2011 Sb.  kterým se mění zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a zákon č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
314/2006 Sb.  41/2009 Sb.  kterým se mění zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a zákon č.140/1961 Sb., trestní zákon 
258/2011 Sb.  258/2011 Sb.  kterým se mění zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
133/2011 Sb.  133/2011 Sb.  kterým se mění zákon č.361/2000 Sb. 
220/2011 Sb.  220/2011 Sb.  kterým se mění zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 
553/1991 Sb.  427/2010 Sb.  o obecní policii 
84/1990 Sb.  294/2009 Sb.  o právu shromažďovacím 
253/2008 Sb.  139/2011 Sb.  o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
257/2001 Sb.  281/2009 Sb.  Knihovní zákon 
478/1992 Sb.  221/2006 Sb.  o užitných vzorech 
634/1992 Sb.  219/2011 Sb.  o ochraně spotřebitele 
344/1992 Sb.  227/2009 Sb.  Katastrální zákon 
151/2010 Sb.  151/2010 Sb.  o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí 
220/1991 Sb.  189/2008 Sb.  o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře 
164/2001 Sb.  281/2009 Sb.  Lázeňský zákon 
379/2005 Sb.  305/2009 Sb.  o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 
239/2000 Sb.  151/2010 Sb.  o integrovaném záchranném systému 
72/1994 Sb.  227/2009 Sb.  o vlastnictví bytů 
252/1997 Sb.  73/2011 Sb.  o zemědělství 
254/2004 Sb.  139/2011 Sb.  o omezení plateb v hotovosti 
240/2000 Sb.  430/2010 Sb.  Krizový zákon 
250/2000 Sb.  281/2009 Sb.  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
136/2011 Sb.  136/2011 Sb.  o oběhu bankovek a mincí 
274/2001 Sb.  281/2009 Sb.  o vodovodech a kanalizacích 
123/1998 Sb.  380/2009 Sb.  o právu na informace o životním prostředí 
227/1997 Sb.  188/2011 Sb.  o nadacích a nadačních fondech 
36/1960 Sb.  320/2002 Sb.  o územním členění státu 
107/2006 Sb.  150/2009 Sb.  o jednostranném zvyšování nájemného z bytu 
248/1995 Sb.  231/2010 Sb.  o obecně prospěšných společnostech 
2/1993 Sb.  162/1998 Sb.  Listina základních práv a svobod 

HTML:

BBCode:
Pujcka na uradu prace