Půjčky bez souhlasu manžela

Nov obansk zkonk (NOZ) sice navazuje na stvajc prvn pravu, kter specifikuje spolen jmn manel, ale modifikac a prav jetu pomrn hodn.Proto jsme vysvtlen novinek rozdlili na ti dly. Dnes pinme prvn z nich.

SJM

Nyn plat,e satkem vznik takzvan spolen jmn manel (dve bezpodlov spoluvlastnictv manel), do nho pat ve, co za trvn manelstv jeden z manel nabyl, s vjimkou taxativn uvedench vc (napklad dar, ddictv nebo vc osobn poteby).

"Podlenovch pravidelspad spolen jmn manel vdy pod jeden z nsledujcch reim: reim zkonn, reim smluven, nebo pod reim zaloen na rozhodnut soudu," vypotv advokt Tom Pelikn z advoktn kancele Pelikn, Krofta, Kohoutek a vysvtluje, edruh dva reimy jsou takzvan modifikovan. Jimise majetkov prvo manel bude dit pouze v ppad, e dojde k prvnmu konu, kter je zakld.To vlastn znamen,esi manel mezi sebou sami sjednaj odlin reim, nebo tak rozhodne soud.

V tomto lnku sebudeme vnovat prvnmu z nich.

Reimzkonn

Pi zkonnm reimu je soust spolenho jmn ve, co jeden z manel, nebo oba, nabyli za trvn manelstv. Tedyod okamiku svatby do rozvodu, i mrt jednoho z nich.

I zde vak existuj vjimky.A tch je prvoproti stvajcm pravidlm vc. Do spolenho jmn manel se tedy nepotajvci, kter:

  • slou osobn poteb jednoho z manel (napklad obleen, sportovn vybaven).
  • jeden z manel nabyl darem, ddnm, nebo odkazem, ledae drcei zstavitel projevil jin mysl. Napklad dostane-li jeden z manel od rodi auto, bude nleet pouze jemu.
  • nabyl jeden z manel jako nhradu nemajetkov jmy na svch pirozench prvech. Napkladfinann kompenzace za jmu na zdrav.
  • nabyl jeden z manel prvnm jednnm vztahujcm se k jeho vlunmu vlastnictv.Napklad pokud prod auto, kter pat vlun jemu.
  • nabyl jeden z manel nhradou za ztrtu, pokozen, nebo znien svho vhradnho majetku. Napklad kdypojiovna zaplat kodu na aut, kter je ve vlunm vlastnictv jednoho z manel.

"V novm zkonku u nejsou vslovn uveden jako vjimky vci vydan v restituci, protoe se m za to, erestituce jsou ji vyeenya tuto otzku e NOZ pouze v ustanovench pechodnch a zvrench," dopluje prvnk.

Naopak do spolenho jmn manel pat urit vci, u kterch by to nemuselo bt na prvn pohled zejm. Kter to jsou?

Soust spolenho jmnse stanezisk z vlunho majetku (vc, kter nepat do spolenho jmn manel). Bude-li tedy mt jeden z manel jet ped svatbou akcie, pravideln vyplcen dividendy se stanou soust spolenho jmn manel.

Pklad: Pan Kaplan vlastnil jet ped svatbou byt, kter poslze zaal pronajmat. Akoli byt je v jeho vlunm vlastnictv, zaplacen njemn se stv sousti spolenho jmn manel. Ale protoe je byt v jeho vlunm vlastnictv, zle jen na panu Kaplanovi, zda ho bude chtt pronajmat, nebo prodat. Pokud by byl bytve spolenm jmn, museli by se na tto otzce manel shodnout.

Stejn tak jesoust spolenho jmnmzda kadho z manel, nebo podl jednoho z manel v drustvu nebo obchodn spolenosti, stane-li se bhem trvn jeden z manel spolenkem. NOZ pitom vslovn stanov, e mzda se stv soust SJM v okamiku, kdy s n jeden z manel me nakldat. To znamen v moment, kdy ji dostane vyplacenou, a ne v okamiku, kdy mu na ni vznik nrok.

Nejsou dluhy jako dluhy

Velkou novinkou je zmna v chpn dluh jednoho z manel. "Zatmco dosud byly soustspolenho jmnzvazky, je za trvn manelstv vznikly,nov obansk zkonkhovo o dluzch pevzatch, a to i takovch, o kterch druh manel vbec nev," uvd Tom Pelikn.

Klov rozdl spov v tom, e NOZ do spolenho jmn zahrnuje pouze dluhy, kter lze pevzt,ilismluvn se zavzat k jejich splnn. Typickm pkladem me bt pjka. Naopak tuto povahu nemaj dluhy veejnoprvn (napklad dluh na danch) nebo dluhy vznikajc z poruen prvn povinnosti (typicky povinnost nahradit zpsobenou kodu), kter podle NOZ do spolenho jmn nespadaj.

Pklad: Pan Novk koup jako drek pro dceru na spltky nov pota. Pi cest dom neopatrnou jzdou nabour sousedovi plot. Zatmco spltky za pota budou s manelkou povinni hradit oba, dluh vi sousedovi(povinnost zaplatit kodu na plot) ponese pouze pan Novk.

Do spolenho jmn rovn nepat dluhy tkajc se vlunho majetku jednoho z manel, v rozsahu, kter pesahuje zisk z tohoto majetku.

Pklad: Pan Radov zddila po rodich byt, kter pronajm a bhem manelstv z pronjmu zskala 200 tisc korun.Kvli povodnm vak byt mus zrekonstruovat. Nklady na opravy budou 300 tisc korun.Dluh za rekonstrukci tedy spad do spolenho jmn pouze do stky 200 tisc a zbvajcch 100 tisc korunmus zaplatit pan Radov sama.

A stejn taksoustspolenho jmnnebudou dluhy, kter pevzal jen jeden z manel bez souhlasu druhho, ani pitom lo o obstarvn kadodennch nebo bnch poteb rodiny. "Pi posuzovn, zda se jedn o obstarvn bnch poteb rodiny, bude teba vdy zkoumat konkrtn finann situaci rodiny a pihlet zejmna k vi a etnosti vskytu takto vzniklch dluh. Nejedn seteba o bnou zleitost rodiny, kdy budeotec asto nakupovat drahou, nepotebnou elektroniku," dodv Tom Pelikn.

Kdo spravuje, ten rozhoduje

Jestlidan vc pat do spolenho jmn, nebo do vlunho vlastnictv, je zsadn pro posouzen, kdo je oprvnn s takovou vc disponovat a rozhodovat o n.

"Co se te spravovn jmn v zkonnm reimu, plat v podstat stejn pravidla jako doposud. Toto jmn spravuj bu oba manel, nebo jeden z nich na zklad jejich dohody, piem zavzni jsou oba spolen a nerozdln. Co znamen, e vezme-li si manel bez vdom sv eny pjku na novou televizi, bude povinna pjku splatit rovn manelka," vysvtluje prvnk.

V ppad, e by se jednalo o zleitost, kterou nelze oznait jako bnou (vdy zle na majetkovch pomrech konkrtn dvojice, ale takovou mimodnou zleitost bude teba koup bytu), jednaj manel spolen, nebo jeden se souhlasem druhho. Pokud by jeden z manel odmtl dt souhlasa bylo-li by to v rozporu se zjmem rodiny, me bt jeho souhlas nahrazen soudem.

Spolen jmn a podnikn

Dal novinkou je poslenpostaven manela- nepodnikatele. Jestlie chce jeden z manel st spolenho jmn, jej hodnota pesahuje mru pimenou majetkovm pomrm manel, pout k podnikn, je pi prvnm takovm pouit nutn souhlas nepodnikajcho manela. "V ppad, enepodnikajc manelsouhlas neudl, me se domhat neplatnosti takovho jednn," dopluje Tom Pelikn.

Stejn pravidlo plat i v ppad, e m bt st spolenho jmn pouita k nabyt podlu v obchodn spolenosti.

Souhlas ovem nebude tebav ppad, e je k podnikn uit spolen majetek bagateln hodnoty. Je rozdl, zda je spolen majetek pouit ke kompletnmu vybaven kadenickho salonu, nebo jen k zakoupen hebenu.

Pklad: Pan Makov by si rda zaloila kadenick salon. Kdy na to bude chttpout spolen finance, mus mt souhlas manela. Takov souhlasovem nepotebuje, pokud j penze daruj rodie a ze spolench financ zakoup pouze jeden heben.

Pt se budeme vnovat smluvenmu reimu(jak se budou moci snoubenci, i manel pedem dohodnout na oddlen majetku) a reimu zaloenmu na rozhodnut soudu (jakm zpsobem bude spolen jmn spravovno).


HTML:

BBCode:
Půjčky bez souhlasu manžela