Půjčka zaměstnanci na bytové účely

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

(1) Zaměstnancům lze na základě písemné smlouvy poskytnout z prostředků fondu půjčku na:
a) pořízení domu nebo bytu do vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro vlastní bydlení, na složení členského podílu na družstevní byt pro vlastní bydlení a na provedení změny stavby domu nebo bytu, který zaměstnanec užívá pro vlastní bydlení.

b) koupi bytového zařízení,

c) nesplacený zůstatek půjčky z fondu na bytové účely poskytnuté předchozím zaměstnavatelem a na nesplacený zůstatek půjčky z fondu na bytové účely manžela (manželky).

(2) Půjčky z prostředků fondu jsou bezúročné a poskytují se za těchto podmínek:
a) zaměstnanci je možno poskytnout i více půjček; součet zůstatků nesplacených půjček poskytnutých zaměstnanci a nové půjčky podle odstavce 1 nesmí přesáhnout 100 000 Kč, z toho podle odstavce 1 písm. b) částku 50 000 Kč,

b) každá půjčka je splatná nejpozději do 10 let od uzavření smlouvy o půjčce; prostředky z poskytnuté půjčky lze použít pouze k přímé úhradě účelu, který byl dohodnut ve smlouvě o půjčce.

(3) Dojde-li ke skončení pracovního nebo služebního poměru, je půjčka splatná nejpozději do šesti měsíců ode dne jeho skončení, pokud není ve smlouvě o půjčce stanoveno jinak.

(4) Půjčky nelze poskytnout na úhradu nákladů, které již byly kryty půjčkou nebo úvěrem od bank nebo poboček zahraničních bank nebo jiné osoby. Půjčku nelze dále poskytnout na vypořádání společného jmění manželů, vypořádání dědiců a jiné majetkoprávní vypořádání.

Právní rámec

§ 6 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP
5.2. ČÚS č. 704

Účtování

bod 5.2. ČÚS č. 704 – Fondy, - Použití FKSP na půjčky

Metodika

Zaměstnancům lze na základě písemné smlouvy poskytnout z prostředků fondu půjčku (§ 6 vyhlášky).

Nesplacené zůstatky půjček podle § 34 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky:

Nesplacené zůstatky půjček na bytové účely (podle § 6 vyhlášky)

Nesplacené zůstatky sociálních půjček podle § 11

Maximální výše, do které lze zůstatek půjček prominout, je 15 000 Kč. V případě prominutí nesplacené půjčky se jedná o peněžní plnění, které není osvobozené od daně z příjmů, takže je nutné přičíst zaměstnanci ke mzdě a zdanit.

Půjčky z FKSP jsou bezúročné. Současně lze poskytnout i více půjček, ale za podmínky, že součet zůstatků nesplacených půjček a nově poskytnutých nepřesáhne 100 000 Kč u půjček na pořízení bytu či domu a 50 000 Kč u půjček na zařízení bytového zařízení. Není nutné zkoumat, zda manželovi nebo manželce žadatele byla poskytnuta půjčka. Pokud zaměstnanec použije půjčku k jinému účelu, než je vymezeno ve smlouvě, stává se smlouva neplatnou a prostředky je nutné neprodleně vrátit.

Půjčka se poskytne buď přímou úhradou, nebo zálohou na půjčku. Přímá úhrada – po uzavření písemné smlouvy realizuje zaměstnanec nákupy tak, že si dá od dodavatele vystavit fakturu, znějící na školu, ne na zaměstnance. Zaměstnavatel uhradí částku přímo na účet dodavatele. Nákupní doklad může být vystaven i na větší částku, než je sjednána půjčka, část uhradí zaměstnavatel, část zaměstnanec z vlastních zdrojů.

Záloha – na základě písemné smlouvy o půjčce zaměstnavatel poskytne zaměstnanci zálohu na půjčku s tím, že ji zaměstnanec vyúčtuje do několika dnů. Prostředky nelze posílat z fondu přímo na účet zaměstnance, ani na účet stavebního spoření.

Půjčky nelze použít na vypořádání úvěru zaměstnance u banky, nebo při převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví, nebo při vypořádání společného jmění manželů, vypořádání dědiců apod.

Půjčka není příjem, a proto se nezdaňuje. Při prominutí splacení půjčky jde ale o zdanitelný příjem. Při úmrtí se stává součástí dědického vypořádání.

Odkazy

Vyhláška o FKSP - obsah

Jiné

Aktualizace k 1. 8. 2013

Citováno z „http://knihovna.oseminare.cz/index.php/Vyhl%C3%A1%C5%A1ka_%C4%8D._114/2002_Sb.,_o_fondu_kulturn%C3%ADch_a_soci%C3%A1ln%C3%ADch_pot%C5%99eb,_%C2%A7_6_%E2%80%93_P%C5%AFj%C4%8Dky_na_bytov%C3%A9_%C3%BA%C4%8Dely“


HTML:

BBCode:
Půjčka zaměstnanci na bytové účely