Půjčka ručení družstevním bytem

finann centrum Fotojim
   
   
> vr ruen drustevnm bytem         vr ruen drustevnm bytem

aktuln rokov sazba bude adateli sdlena po podn dosti
adatel :
fyzick osoba - oban esk republiky
pokud adatel ije v manelstv mus bt manel spoluadatelem, vyjma ppad, kdy samostatn jednn adatele umouje smluvn zen i omezen spolenho jmn manel
prvnick osoba je-li dritelem drustevnho bytu
Prokazovn bonity adatele :
prokznm pjm; lze i ve variant bez prokazovn pjm
bez provovn historie adatele v bankovnm (CBCB), nebankovnm (LLCB)
nebo spotebitelskm (SOLUS) registru
pehledem zvazk, vetn jejich pln a prkazn dokumentace, a kontakt na vitele jednotlivch zvazk
Zajitn vru :
vr mus bt zajitn pevodem lenskho podlu v bytovm drustvu (tzv.drustevnm bytem)
na vitele
v individulnch ppadech me bt poadovno i dal zajitn (ivotn pojitn, rozhod doloka, ruitel, smnka, notsk nebo exekutorsk zpis o pm vykonatelnosti, atd.)
Nemovitosti k zajitn vru :
ruen lenskm podlem v bytovm drustvu (tzv.drustevnm bytem), kter mus bt ve vlastnictv adatele nebo jeho rodinnch pslunk
v individulnch ppadech lze pijmout ruen lenskm podlem ve vlastnictv tet osoby
(mimo adatele a jeho rodiny)
Doba vyzen dosti o vr :
vr bude vyzen do t tdn od dodn pln dokumentace adatelem
(expresn zpracovn do jednoho tdne - po dohod)
vr je vyzen, je-li pipraven k podpisu smlouvy o vru (pjce) a zajiovacch smluv i instrument
Postup vyizovan dosti o vr :
shromdn dokumentace dle uvedenho seznamu: kopie obanskho prkazu + dalho dokladu totonosti, doklad o bankovnm tu, pln pehled vech zvazk adatele s uvedenm kontaktnch daj jejich vitel, vetn prkaznho dokladovn jednotlivch dlch zvazk, foto bytu
(5 x interiru a 5 x exteriru); v ppad exekuc vedench proti adateli exekun tituly a usnesen o nazen exekuce
posouzen hodnoty nemovitosti - vitel zajist intern odhad: osobn nvtva zstupce vitele a dohoda o vi vru a splatnosti, osloven vitel
podpis vrov dokumentace smlouva o pjce i vru a dohody o pevodu lenskch prv a povinnost k bytovmu drustvu na vitele, poskytnut vru
Oblast psobnosti :
vry jsou poskytovny po celm zem R
Klov parametry vru
vr lze poskytnout i adateli s negativnmi zznamy v bankovnm (CBCB), nebankovnm (LLCB) nebo spotebitelskm (SOLUS) registru
dan vr mus bt zajitn pevodem "drustevnho bytu" na vitele
dan vr mus bt v rozmez 50.000 a 3,000.000,- K
pokud je lensk podl zaten exekuc, mus dojt k odstrann tohoto omezen ped erpnm vru
Popis vru :
neelov hotovostn vr poskytovan nebankovnmi subjekty, a s patnctiletou splatnost, a zajitn drustevnm bytem
bez prokazovn pjm a provovn historie adatele v bankovnm i nebankovnch registrech
vr mus bt zajitn pevodem drustevnho bytu lenskho podlu k bytovmu drustvu
Ve a splatnost vru :
vr lze poskytnout ve vi od 50.000,- K do 2,000.000,- K, a to a do ve 50 % z hodnoty drustevnho bytu, kdy odhad realizuje vitel bezplatn nap. pi hodnot drustevnho bytu 500.000 K lze poskytnou vr pouze do 250.000 K
doba splatnosti vru je od 5 do 15 let
vr splatn msnmi anuitnmi spltkami (spltkami ve stejn vi)
po dohod lze vr splatit pedasn
rokov mra :
o ron rokov mra je 28 % p.a.; ron procentn sazba nklad (RPSN) max. 30 %
adatel :
pouze fyzick osoba - bez ohledu na obanstv, vk adatele nen rozhodujc
ije-li adatel v manelstv, mus bt jeho manel/ka spoluadatelem, vyjma ppad, kdy samostatn jednn adatele umouje smluvn zen i omezen spolenho jmn manel
Prokazovn bonity adatele :
bez prokazovn pjm
bez provovn historie adatele v bankovnm (CBCB), nebankovnm (LLCB) nebo spotebitelskm (SOLUS) registru
pehledem zvazk adatele
Zajitn vru :
Klov parametry vru :
vr lze poskytnout i adateli s negativnmi zznamy v bankovnm (CBCB), nebankovnm (LLCB) nebo spotebitelskm (SOLUS) registru
dan vr mus bt zajitn zstavnm prvem k nemovitosti
dan vr mus bt v rozmez 200.000 a 2,000.-000,- K
Spluje-li pedstaven vr Nebankovn dlouhodob vr vae poteby financovn, a jste-li pesvdeni, e splujete vechny jeho podmnky, podejte dost o vr. V dosti oznate vai volbu u nzvu tohoto vru. Pokud vm vr nevyhovuje a/nebo nesplujete jeho podmnky, hledejte v nabdce jin vhodn vr.

= dost o vr =


ALTERNATIVN EEN VRU :
nevyhovuje-li vm uveden vr, zkuste Nebankovn stedndob vr
nevyhovuje-li vm dn z nabdky vr, zkuste nespecifikovan vr

nahoru,

 

nvrat,


   
   

HTML:

BBCode:
Půjčka ručení družstevním bytem