Pujčka cetelem

Zpět nahoru

 

Ušetřeno.cz s.r.o.
se sídlem: Jemnická 1138/1, Praha 4, PSČ 140 00
IČ:24684295, DIČ:CZ24684295,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 165891
pro využívání on-line aplikace umístěné na internetové adrese www.usetreno.cz
 • ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Ušetřeno.cz s.r.o., identifikační číslo: 24684295, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 165891 (dále jen „společnost“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s využíváním internetového portálu www.usetreno.cz (dále jen „web“) jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zájemce“).
  • 1.2. Internetový portál www.usetreno.cz, tj. web, srovnává nabídky služeb různých firem. Zájemce má možnost vybrat si nabídku, kterou vyhodnotí dle svého uvážení za nejvýhodnější, a sjednat její objednání prostřednictvím rozhraní společnosti nebo přímo prostřednictvím rozhraní vybraného subjektu.
  • 1.3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky společnosti umístěné na adrese www.usetreno.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
  • 1.4. Znění obchodních podmínek může společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • UŽIVATELSKÝ ÚČET
  • 2.1. Na základě registrace zájemce provedené na webové stránce může zájemce přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“).
  • 2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb je zájemce povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zájemce při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zájemcem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou společností považovány za správné.
  • 2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zájemce je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že společnost nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany zájemce.
  • 2.4. Zájemce není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • 2.5. Společnost může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zájemce svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy zájemce poruší své povinnosti (včetně obchodních podmínek).
  • 2.6. Zájemce bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení společnosti, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 • ZPROSTŘEDKOVÁNÍ MOŽNOSTI UZAVŘENÍ SMLOUVY
  • 3.1. Webová stránka obsahuje seznam služeb nabízených třetími osobami (dále jen „poskytovatel“), a to včetně uvedení orientačních cen jednotlivých služeb. Ceny nabízených služeb jsou uvedeny v orientační výši a společnost neručí, že poskytovatel se zájemcem za tyto ceny předmětnou smlouvu uzavře. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele nebo společnosti uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky služeb umístěné na webové stránce jsou nezávazné a společnost ani poskytovatel nejsou povinni uzavřít příslušnou smlouvu ohledně těchto služeb.
  • 3.2. Společnost srovnává podmínky poskytovatelů služby na webové stránce na základě veřejně dostupných informací, nebo dle individuálně zaslaných podmínek poskytovatelů. Srovnání nabídek na webové stránce je pouze orientační. Společnost není povinna na webové stránce zveřejňovat nabídky všech poskytovatelů dané služby na trhu.
  • 3.3. Pro objednání možnosti uzavření smlouvy na službu vyplní zájemce objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: - objednávané službě,
   - osobních údajích vyžadovaných poskytovatelem,
   - obchodních podmínkách poskytovatele
   (dále společně jen jako „objednávka“).
  • 3.4. Objednávku předá společnost poskytovateli, který je oprávněn se zájemcem uzavřít předmětnou smlouvu. Zájemce tímto dává výslovný souhlas společnosti, aby poskytovateli nebo jiným třetím osobám předala veškeré informace, které od zájemce získá na základě jeho zadání na webové stránce, a to včetně osobních údajů.
  • 3.5. V některých případech je možné si vybrané služby od poskytovatele objednat přímo na webu společnosti.
  • 3.6. Předmětnou smlouvu uzavírá zájemce na základě svého vlastního svobodného výběru poskytovatele poté, co se důkladně seznámil s obchodními podmínkami poskytovatele dané služby a porozuměl jim. K uzavření smlouvy dochází na základě svobodné vůle zájemce, a to přímo s poskytovatelem služby.
  • 3.7. U případu oddlužení zájemce odsouhlasením těchto obchodních podmínek výslovně žádá, aby jej ve věci poptávky služeb právní pomoci při oddlužení kontaktoval advokát dle výběru zprostředkovatele.
 • DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  • 4.1. Zájemce bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící web jsou chráněny autorským právem. Zájemce se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat do programového vybavení nebo dalších součástí tvořících web společnosti či je neoprávněně užít.
  • 4.2. Zájemce není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zájemců společnosti a který je v souladu s jeho určením.
  • 4.3. Zájemce bere na vědomí, že společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
  • 5.1. Ochrana osobních údajů zájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • 5.2. Zájemce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, firma, adresa bydliště, sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, rodné číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  • 5.3. Zájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů společností, a to pro účely předání těchto údajů poskytovateli a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zájemci.
  • 5.4. Zájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost o změně ve svých osobních údajích.
  • 5.5. Zpracováním osobních údajů zájemce může společnost pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Zájemce zároveň výslovně souhlasí s tím, že je společnost oprávněna předat osobní údaje zájemce poskytovateli, a to na základě smlouvy mezi třetí osobou a společností.
  • 5.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  • 5.7. Zájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zájemce prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu ke společnosti odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti.
  • 5.8. V případě, že by se zájemce domníval, že společnost, zpracovatel nebo poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: - požádat společnost, zpracovatele nebo poskytovatele o vysvětlení,
   - požadovat, aby společnost, zpracovatel nebo poskytovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost zájemce podle předchozí věty shledána oprávněnou, společnost, zpracovatel nebo poskytovatel neprodleně odstraní závadný stav. Nevyhoví-li společnost, zpracovatel nebo poskytovatel žádosti, má zájemce právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění zájemce obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  • 5.9. Požádá-li zájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost povinna tuto informaci předat. Společnost má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  • 5.10. Zájemce souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem společnosti nebo třetích osob, se kterými má společnost uzavřenou smlouvu, na elektronickou adresu zájemce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti nebo třetích osob, se kterými má společnost uzavřenou smlouvu, na elektronickou adresu zájemce.
 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • 6.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  • 6.2. Kontaktní údaje společnosti: adresa pro doručování Ušetřeno.cz s.r.o., Praha 4, Jemnická 1138/1, PSČ 140 00, adresa elektronické pošty , telefon +420 226 289 029.

V Praze dne 6.9.2016
Ušetřeno.cz s.r.o.

 


HTML:

BBCode:
Pujčka cetelem