Dlouhodobá půjčka od společníka

Příloha č. 2
Postupy účtování pro podnikatele

Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy

Čl. I Úvodní ustanovení

(1) Účtová třída 3 obsahuje:

a) Pohledávky z obchodních vztahů, tj. dlouhodobé a krátkodobé pohledávky za odběrateli a poskytnuté zálohy dodavatelům, s výjimkou záloh na dlouhodobý majetek (skupina 31). Rozlišení na dlouhodobé a krátkodobé pohledávky ve vztahu k dohodnuté lhůtě splatnosti se zajistí na analytických účtech k jednotlivým účtům.
b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů, tj. krátkodobé závazky vůči dodavatelům a přijaté krátkodobé zálohy od odběratelů (skupina 32).
c) Zúčtování se zaměstnanci ze závislé činnosti, jakož i ostatní tituly zúčtování ve vztahu k nim, včetně zúčtování sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění je pojímáno jak ve vztahu k účetní jednotce, tak ve vztahu k zaměstnancům, jakož i ke společníkům v obchodních společnostech, kteří jsou zároveň v pracovněprávním vztahu ke společnosti (skupina 33). Účtová skupina 33 nezahrnuje zúčtování ke společníkům v obchodních společnostech a členům družstva ze závislé činnosti.
d) Zúčtování s finančními orgány z titulu přímých a nepřímých daní, poplatků a dlouhodobých a provozních dotací (skupina 34).
e) Zúčtování krátkodobých poskytnutých půjček v rámci skupiny podniků (konsolidovaného celku), pohledávky za upsaný vlastní kapitál, krátkodobé pohledávky za společníky a pohledávky ze sdružení podle smlouvy o sdružení (skupina 35).
f) Zúčtování krátkodobých závazků z přijatých půjček v rámci skupiny podniků (konsolidovaného celku), závazky ke společníkům a závazky ze sdružení podle smlouvy o sdružení (skupina 36).
g) Zúčtování pohledávek a závazků z prodeje podniků, pohledávky z emise dluhopisů, jakož i zúčtování jiných pohledávek a závazků, jež nejsou zachyceny na účtech v předcházejících účtových skupinách (skupina 37).
h) Zúčtování na přechodných účtech aktiv a pasiv (účty 381 až 389) pro zajištění nezávislosti jednotlivých účetních období.
i) Zúčtování opravné položky k pohledávkám (účet 391), vnitřních vztahů v rámci účetní jednotky (účet 395) a vzájemných vztahů mezi účastníky sdružení podle smlouvy o sdružení (účet 398).

(2) Analytické účty se vedou podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých druhů měn,

Čl. II Pohledávky

(1) 311- Odběratelé
Pohledávka za odběratelem se vyúčtuje při splnění dodávky vůči odběrateli ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodních závazkových vztahů. Neúčtují se sem pohledávky směnečné.
(2) 312 - Směnky k inkasu
Účtuje se zde příjem směnek cizích, směnek cizích na vlastní řad a směnek vlastních přijatých od odběratelů a od jiných dlužníků.
(3) 313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry
(3.1) Účtují se zde pohledávky za směnky předané bance k proplacení do doby splatnosti směnky, jakož i jiné cenné papíry předané k eskontu bance.
(3.2) Ve prospěch účtu se účtují směnky a jiné cenné papíry bankou zinkasované, jakož i směnky a jiné cenné papíry neproplacené, bankou vrácené.
(4) 314 - Poskytnuté provozní zálohy
Účtují se zde poskytnuté zálohy dodavatelům před splněním smlouvy ze strany dodavatele.
(5) 315 - Ostatní pohledávky
Účtují se zde ostatní pohledávky z obchodních vztahů, např. reklamace vůči dodavatelům, nárok na záruční paušál při převzetí závazků za záruční opravy.

Čl. III Závazky

(1) 321 - Dodavatelé
Závazek vůči dodavateli se vyúčtuje při vzniku závazku ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodních závazkových vztahů. Neúčtují se sem závazky směnečné.
(2) 322 - Směnky k úhradě
Účtují se zde směnky vlastní a akceptované směnky cizí při jejich použití k uspokojení závazku vůči dodavateli, kde směnečný závazek pro účetní jednotku je jeden rok a kratší.
(3) 324 - Přijaté zálohy
Účtují se zde přijaté krátkodobé zálohy od odběratelů před splněním závazků vůči odběratelům.
(4) 325 - Ostatní závazky
Účtují se zde ostatní krátkodobé závazky z obchodních vztahů, např. uplatněné reklamace odběrateli, závazek vůči obchodnímu partnerovi, který přebírá záruční závazky za podané výkony (z poskytování záručního paušálu).

Čl. IV Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

(1) 331- Zaměstnanci
(1.1) Účtují se zde závazky z pracovněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k zaměstnancům, popř. jiným fyzickým osobám (s výjimkou závazků ke společníkům ze závislé činnosti), a jejich zúčtování.
(1.2) Analytické účty se vedou podle jednotlivých zaměstnanců (fyzických osob) na mzdových listech.
(2) 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Účtují se zde různé závazky vůči zaměstnancům, např. nárok zaměstnanců na náhradu cestovních výdajů.
(3) 335 - Pohledávky za zaměstnanci
Účtují se zde různé pohledávky za zaměstnanci, např. poskytnuté zálohy na cestovní výdaje, zálohy k vyúčtování, uplatnění náhrady za zaměstnanci.
(4) 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
(4.1) Ve prospěch tohoto účtu se účtují závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k příslušným institucím, jak ze zákonné výše, tak z dobrovolného plnění, a sice se souvztažnými zápisy buď na vrub účtu 524-Zákonné sociální pojištění, 525-Ostatní sociální pojištění a 526-Sociální náklady individuálního podnikatele u částek hrazených zaměstnavatelem, nebo na vrub účtu 331-Zaměstnanci a 366-Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti u částek hrazených zaměstnancem.
(4.2) Na vrub se účtují nároky na výplaty sociálních dávek se souvztažnými úpisy ve prospěch účtů 331-Zaměstnanci  a 366-Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti.

Čl. V Zúčtování daní a dotací

(1) 341 -Daň z příjmů
(1.1) Účtují se zde placené zálohy na daň z příjmů v průběhu roku a sražená daň z příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně v případech, kdy podle zákona o daních z příjmů lze sraženou daň započíst na celkovou daňovou povinnost.
(1.2) Ke konci rozvahového dne se zde vyúčtuje závazek účetní jednotky ze splatné daně k finančnímu orgánu za zdaňovací období podle daňového přiznání, a to se souvztažným zápisem na vrub účtu 591-Daň z příjmů z běžné činnosti splatná nebo na vrub účtu 593-Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná.
(1.3) Není-li k okamžiku sestavení účetní závěrky známa skutečná daňová povinnost, postupuje se v souladu s Čl. XI Úvodních ustanovení.
(2) 342 - Ostatní přímé daně
Účtuje se zde daň z příjmů, jejíž odvod finančnímu orgánu zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům daně, např. zaměstnancům.
(3) 343 -Daň z přidané hodnoty
(3.1) Ve prospěch účtu se účtuje podle daňových dokladů daňová povinnost účetní jednotky ze splatné daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) za zdaňovací období vůči finančnímu orgánu, a to se souvztažným zápisem na vrub účtu 311-Odběratelé, 315-Ostatní pohledávky, 335-Pohledávky za zaměstnanci, 378-Jiné pohledávky, resp. na vrub účtů v účtových třídách 0, 1 a 5, jestliže zdanitelné plnění bylo uskutečněno pro vlastní potřebu účetní jednotky nebo při bezplatném plnění ve prospěch jiných osob.
(3.2) Účtuje se zde i daňový dobropis (snížení daně) a vrubopis (zvýšení daně) při opravě základu daně, podle něhož byl původní závazek vyúčtován.
(3.3) Na vrub účtu se účtuje podle daňových dokladů nárok vůči finančnímu orgánu na odpočet DPH ve zdaňovacím období, ve kterém po zaúčtování plátce uplatnil nárok na odpočet daně, a to se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 321-Dodavatelé, 325-Ostatní závazky, 379 - Jiné závazky, 471-Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině, 474-Závazky z pronájmu, 479-Ostatní dlouhodobé závazky. Na vrub tohoto účtu se dále účtuje placení daně finančnímu orgánu.
(3.4) Dále se zde účtuje vrácení daně při uplatnění nadměrného odpočtu.
(3.5) Účtování na tomto účtu musí být uspořádáno tak, aby účetní jednotka na jeho podkladě prokázala finančnímu orgánu v návaznosti na daňové přiznání

a) daňový závazek za zdaňovací období,
b) odpočet daně v členění nároku na nadměrný odpočet podle zdaňovacích období,
c) zúčtování DPH, kterým se vyjádří celkový výsledný vztah vůči finančnímu orgánu za zdaňovací období, se zřetelem k postupu při nadměrném odpočtu, jakož i k postupu při uplatnění nároku na vrácení daně.

(3.6) Oprávněný vývozce prokazuje finančnímu orgánu výše uvedené údaje odděleně pro vývoz zboží do zahraničí.
(4) 345 - Ostatní daně a poplatky
(4.1) Ve prospěch účtu se účtuje podle daňových dokladů daňová povinnost účetní jednotky ze spotřebních daní za zdaňovací období vůči finančnímu orgánu, a to se souvztažným zápisem na vrub účtů 311-Odběratelé, 315-Ostatní pohledávky, 335- Pohledávky za zaměstnanci, 378-Jiné pohledávky, resp. na vrub účtů v účtové třídě 1 a 5, jestliže zdanitelné plnění bylo uskutečněno pro vlastní potřebu účetní jednotky nebo při bezplatném plnění ve prospěch jiných osob, jakož i při vzniku manka a škody na vybraných výrobcích.
(4.2) Na vrub účtu se účtuje odvod daně nebo zálohové pevné částky a vyrovnání daňové povinnosti ze spotřebních daní. Dále se na vrub účtu účtuje podle daňových dokladů nárok vůči finančnímu orgánu na vrácení daně za zdaňovací období, a to se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 321-Dodavatelé, 325-Ostatní závazky, 379-Jiné závazky, 471-Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině, 479-Ostatní dlouhodobé závazky.
(4.3) Účtování o spotřebních daních musí být uspořádáno tak, aby účetní jednotka na jeho podkladě prokázala finančnímu orgánu, v návaznosti na daňové přiznání:

a) daňový závazek za zdaňovací období,
b) nárok na vrácení daně za zdaňovací období,
c) zúčtování spotřebních daní, kterým se vyjádří celkový výsledný vztah vůči finančnímu orgánu za zdaňovací období.

(4.4) Účtuje se zde i o dalších daních podle příslušných daňových předpisů, např. o dani silniční, dani z nemovitosti, dani dědické, daní darovací, dani z převodu nemovitostí.
(4.5) Poplatky se účtují ve prospěch tohoto účtu (příslušného příjemce poplatků) se souvztažným zápisem na vrub účtu 538-Ostatní daně a poplatky. Placení poplatků se vyúčtuje na vrub tohoto účtu.
(5) 346 - Dotace ze státního rozpočtu
347 - Ostatní dotace
Ve prospěch a na vrub těchto účtů se vyúčtuje příjem a použití dotací podle Čl. XVIII Úvodních ustanovení.

Čl. VI Pohledávky ke společníkům a sdružení

(1) 351- Pohledávky k podnikům ve skupině
Účtují se zde např. krátkodobé půjčky vůči podnikům v rámci skupiny, s nimiž tvoří účetní jednotka konsolidovaný celek.
(2) 353 - Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
Účtují se zde pohledávky za upisovateli, tj. akcionáři, či společníky a členy družstva. Zůstatek účtu představuje upsané nesplacené akcie nebo podíly.
(3) 354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty
Účtují se zde např. krátkodobé pohledávky za společníky ve veřejné obchodní společnosti, jakož i za komplementáři v komanditní společnosti, popř. za společníky ve společnosti s ručením omezeným, ve výši předepsané úhrady ztráty, a to souvztažně k účtu 596-Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům, popř. k účtu 431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.
(4) 355 - Ostatní pohledávky za společníky
Účtují se zde např. krátkodobé pohledávky z půjček společníkům v obchodní společnosti, úrok z prodlení při opožděném splacení peněžitého vkladu společníka ve veřejné obchodní společnosti, v komanditní společnosti, či ve společnosti s ručením omezeným.
(5) 358 -Pohledávky k účastníkům sdružení
Účtují se zde pohledávky k účastníkům sdružení, které není právnickou osobou.

Čl. VII Závazky ke společníkům a sdružení

(1) 361- Závazky k podnikům ve skupině
Účtují se zde např. krátkodobé závazky vůči podnikům
z přijatých půjček v rámci skupiny podniků, s nimiž tvoří účetní jednotka konsolidovaný celek.
(2) 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku
Účtují se zde závazky ke společníkům včetně akcionářů v obchodních společnostech nebo členům v družstvech ve výši jejich podílů na zisku společnosti nebo družstva, a to se souvztažným zápisem na účtu 596- Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům, pokud jde o společníky ve veřejné obchodní společnosti a komplementáře v komanditní společnosti a účtu 431- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, pokud jde o společníky v ostatních obchodních společnostech a členy v družstvech, jakož i komanditisty v komanditní společnosti.
(3) 365 - Ostatní závazky ke společníkům
Účtují se zde např. krátkodobé závazky z půjček od společníků obchodní společností.
(4) 366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti
Účtují se zde závazky ke společníkům ve společnosti s ručením omezeným a komanditistům komanditních společností a členům družstev ze závislé činnosti, tj. z pracovněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení, a jejich zúčtování.
(5) 367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
Účtují se zde závazky účetní jednotky, jako akcionáře či společníka v jiné obchodní společnosti, za převzaté zatímní listy nebo dosud nesplacené vklady.
(6) 368 - Závazky k účastníkům sdružení
Účtují se zde závazky k účastníkům sdružení, které není právnickou osobou.

Čl. VIII Jiné pohledávky a závazky

(1) 371-Pohledávky z prodeje podniku
Na tomto účtu prodávající účtuje o pohledávce z prodeje podniku či jeho části (viz Čl. XXI - Prodej a nájem podniku Úvodních ustanovení).
(2) 372 - Závazky z koupě podniku
Na tomto účtu kupující účtuje o závazku z koupě podniku či jeho části (viz Čl. XXI - Prodej a nájem podniku Úvodních ustanovení).
(3) 373 - Pohledávky a závazky z pevných termínový operací
Na tomto účtu se účtuje v souladu s Čl. XIX Úvodních ustanovení.
(4) 374 - Pohledávky z pronájmu
Na tomto účtu účtuje pronajímatel zejména pohledávku v souvislosti s nájmem podniku či jeho části podle smlouvy o nájmu podniku v souladu s Čl. XXI Úvodních ustanovení.
(5) 375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů
(5.1) Účtuje zde emitent dluhopisů.
(5.2) Na vrub účtu se účtuje vydání

a) dlouhodobých dluhopisů souvztažně k účtu 473-Emitované dluhopisy,
b) krátkodobých dluhopisů souvztažně k účtu 241-Emitované krátkodobé dluhopisy.

(5.3) Ve prospěch účtu se účtuje úhrada dluhopisů od majitele.
(5.4) Analytické účty se vedou podle jednotlivých emisí.
(6) 376 - Nakoupené opce
Na tomto účtu se účtuje v souladu s Čl. XIX Úvodních ustanovení. Analytické účty se vedou v členění na nákupní a prodejní opce.
(7) 377 - Prodané opce
Na tomto účtu se účtuje v souladu s Čl. XIX Úvodních ustanovení. Analytické účty se vedou v členění na nákupní a prodejní opce.
(8) 378 - Jiné pohledávky
379 - Jiné závazky
Účtuje se zde o pohledávkách a krátkodobých závazcích, které nejsou obsaženy na předcházejících účtech pohledávek a závazků v účtové třídě 3, např.:

a) pohledávka na náhradu škody či manka za odpovědnou osobou, souvztažné k účtu 648-Ostatní provozní výnosy, pokud tato pohledávka nemá charakter dohadné položky aktivní,
b) závazek z odpovědnosti za způsobenou škodu, souvztažně k účtu 548-Ostatní provozní náklady, pokud tento závazek nemá charakter dohadné položky pasivní,
c) závazek nebo pohledávka řízené společnosti v souladu s Čl. XXIII Úvodních ustanovení,
d) pohledávka nebo závazek řídící společnosti v souladu s Čl. XXIII Úvodních ustanovení,
e) závazek vůči celnímu orgánu z titulu cel, daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a závazek ze spotřebních daní při dovozu. Na analytických účtech vede účetní jednotka zvlášť zúčtování cel a zvlášť zúčtování DPH a jednotlivých spotřebních daní při dovozu. V návaznosti na daňové přiznání k DPH a ke spotřební daní musí být účtování v rámci analytických účtů k účtu 379 uspořádáno tak, aby se prokázalo placení DPH a spotřebních daní celnímu orgánu a nárok na odpočet DPH a na vrácení spotřebních daní vůči finančnímu orgánu.

Jako o pohledávce se účtuje o vkladu do obchodní společnosti a družstva do doby zápisu vkladu do základního kapitálu v obchodním rejstříku, resp. do doby vydání akcií či zatímních listů.

Čl. IX Přechodné účty aktiv a pasiv

(1) Na účtech účtové skupiny 38 se časově rozlišují náklady a výnosy v souvislosti s konkrétním titulem v určité známé výší, (účty 381-Náklady příštích období, 382-Komplexní náklady příštích období, 383-Výdaje příštích období, 384-Výnosy příštích období, 385-Příjmy příštích období), jakož i v dohadné výši v souvislosti s konkrétním titulem (účty 388-Dohadné účty aktivní a 389-Dohadné účty pasivní), a sice mezi dvěma nebo více za sebou jdoucími účetními obdobími. Časově rozlišovat nelze pokuty, penále, manka a škody.
(2) 381 - Náklady příštích období
(2.1) Účtují se zde výdaje běžného účetního období, jež se týkají nákladů v příštích obdobích, a sice konkrétních jednotlivých účtů v účtové třídě 5, např. náklady na zařazení většího rozsahu drobného nehmotného nebo hmotného majetku do používání, nájemné placené předem, předplatné.
(2.2) Zúčtování nákladu příštích období na příslušný účet nákladů se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí, nejpozději však do čtyř let od zaúčtování nákladů na účet 381, s výjimkou nájemného a dalších případů vyplývajících ze smluv, resp. platných předpisů.
(3) 382 - Komplexní náklady příštích období
(3.1) Účtují se zde náklady příštích období, jež se sledují ve vztahu k danému účelu, např. náklady na přípravu a záběh výkonů a náklady na výzkum a vývoj (pokud se časově rozlišují), náklady na dlouhodobou propagaci, náklady na předzásobení (na skladování).
(3.2) Zúčtování komplexních nákladů příštích období se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí, nejpozději však do čtyř let od zaúčtování nákladů na účet 382, s výjimkou případů vyplývajících ze smluv, resp. platných předpisů.
(4) 383 - Výdaje příštích období
Prostřednictvím tohoto účtu se vyúčtují náklady, jež s běžným účetním obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn. Lze vyúčtovat pouze částky, u nichž je známo, že se v budoucích obdobích vynaloží na příslušný účel a v určité výši. Účtuje se zde např. nájemné placené pozadu, prémie a odměny placené po uplynutí roku.
(5) 384 - Výnosy příštích období
(5.1) Účtují se zde příjmy v běžném účetním období, které věcně patří do výnosů v příštích obdobích, např. nájemné přijaté předem, částky přijatých paušálů předem na zajištění servisních služeb, přijaté předplatné. Vlastník rozvodného zařízení může časově rozlišovat po dobu nejdéle 20 let přijaté úhrady podle příslušného zákona za účelně vynaložené náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu a v případě přeložek rozvodných zařízení za samostatné stavby s nimi souvisejícími.
(5.2) Zúčtování výnosů příštích období se provede v období, s kterým věcně souvisí.
(6) 385 - Příjmy příštích období
Příjmy příštích období jsou částky účetní jednotkou nepřijaté (neinkasované), které časově a věcně souvisejí s výnosy běžného účetního období a nejsou zúčtovány přímo na účtech pohledávek vůči právnickým a fyzickým osobám. Jsou to zejména výnosové provize, provedené a odebrané dosud nevyúčtované práce a služby. Na účet 385 se účtuje se souvztažnými zápisy ve prospěch příslušných účtů v účtové třídě 6.
(7) 388 - Dohadné účty aktivní
Účtují se zde dohadné položky aktivní, které nelze vyúčtovat jako obvyklé pohledávky, přičemž výnos z těchto položek přísluší do daného účetního období, resp. je prokazatelně protipoložkou k vyúčtovaným nákladům. Jde např. o pohledávku za pojišťovnou v důsledku pojistných událostí v případech, kdy nebyla ještě poskytnuta pojistná náhrada a pojišťovna nepotvrdila ke konci rozvahového dne konečnou výši náhrady. Patří sem i výnosové úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za běžné účetní období, resp. toto bankovní vyúčtování bylo chybné, jakož i odhad poplatků z licencí nebo jiných majetkových práv, pokud není ještě známa výše poplatků. Výše uvedené případy se vyúčtují se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 648-Ostatní provozní výnosy, 662-Úroky, 641-Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.
(8) 389 - Dohadné účty pasivní
Účtují se zde dohadné položky pasivní, které nelze vyúčtovat jako obvyklý dluh, např. nevyfakturované dodávky. Účtují se sem i nákladové úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za dané účetní období, resp. toto bankovní vyúčtování je chybné, a závazek k úhradě z odpovědnosti za způsobenou škodu v případech, kdy není možno ke konci rozvahového dne stanovit konečnou výši závazku, a to se souvztažným zápisem na vrub účtu 562-Úroky a 548-Ostatní provozní náklady, 549-Manka a škody, popř. na vrub účtu nehmotného a hmotného majetku, resp. nákladů v případě nevyfakturovaných dodávek. Účtuje se zde i náhrada za nevybranou dovolenou, pokud bude proplacena v příštím roce. Účtuje se zde i poměrná část silniční daně při účtování v hospodářském roce.

Čl. X Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování

(1) 391- Opravná položka k pohledávkám
Účtuje se zde tvorba opravných položek k jednotlivým pohledávkám, jakož i jejich snížení, popř. zrušení. Na analytických účtech se člení opravné položky na opravné položky vytvořené v souladu se zákonem o rezervách a ostatní opravné položky k pohledávkám.
(2) 395 - Vnitřní zúčtování
Účtuje se zde o vztazích mezi jednotlivými vnitřními organizačními útvary účetní jednotky v závislosti na organizaci účetnictví účetní jednotky. Tento účet při uzavírání účetních knih nemá zůstatek.
(3) 398 - Spojovací účet při sdružení
Účtuje se zde převod nákladů a výnosů mezi účastníky sdružení, které není právnickou osobou. Případný zůstatek tohoto účtu se koncem roku vyrovná vyúčtovanou pohledávkou či závazkem za příslušnými účastníky sdružení (účet 358 nebo 368).

HTML:

BBCode:
Dlouhodobá půjčka od společníka