Půjčka peněz vzor smlouvy

Jednoduchý vzor smlouvy o zápůjčce je ke stažení níže v příloze této stránky.

Pokud nechcete ovšem riskovat nebo jde o složitější situaci případně vyšší částku, pak Vám advokátní kancelář zpracuje a připraví v případě zájmu právně kvalitní SMLOUVU O ZÁPŮJČCE PENĚZ, a to případně i s dalším zajištěním - ručení, zástavní smlouva atp. 

Běžný občan nemusí ve smlouvě přikládat význam určité části, jejíž absence nebo špatná formulace pak může znamenat zásadní chybu, kterou již nelze napravit. Pokud je hodnota poskytované částky vyšší, vyplatí se zbytečně neriskovat a nespoléhat se pouze na obecný vzor smlouvy o zápůjčce (z internetu či z jiného případu). Pokud podceníte právní detaily, zajištění nebo podmínky ve smlouvě o zápůjčce, můžete mít posléze problémy s vymožením pohledávky, není-li řádně uhrazena. Z praxe víme, že takových případů, kdy i poměrně kvalitní vzor je laikem vyplněn špatně nebo min. nedokonale, je poměrně hodně.

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE (PŮJČCE) - VZOR KE STAŽENÍ NÍŽE

Pokud se přesto rozhodnete k využití vzoru smlouvy o zápůjčce (zj. v jednodušších případech či u menších částek a u případů bez dalšího zajištění), máte KE STAŽENÍ VOLNĚ ZDARMA NÍŽE JEDNODUCHÝ VZOR SMLOUVY O ZÁPŮJČCE PENĚZ (vzor je aktualizován podle nového občanského zákoníku), a to ve variantě splacení celé částky do určitého data a ve variantě měsíčního splátkového kalendáře pod ztrátou výhody splátek.

V případě pochybností ale obecně doporučujeme každý případ pro jistotu konzultovat s advokátní kanceláří. Jako další způsob zajištění ke smlouvě o zápůjčce lze využít kupř. ručitelský závazek třetí osoby, zástavní právo na nemovitosti (zj. v případech vyšších hodnot zapůjčovaných finančních prostředků), uznání dluhu či směnku (pouze podpůrně) a tak podobně.

Poměrně často se setkáváme v praxi s tím, že směnka není vytvořena nebo vyplněna správně, v důsledku čehož bývá neplatná nebo problematicky použitelná. Směnka je přísně formální právní úkon, kde stačí i jen jedna malá chyba a máte k dispozici nepoužitelný kus papíru, byť se vyplnění může laikovi zdát poměrně bezproblematické . Proto doporučujeme směnky používat obecně spíše jen jako podpůrný doplňující zajišťovací prostředek.

I v rámci rodiny a přátel se rozhodně vyplatí mít dluh řádně právně podložen a nepůjčovat tzv. na dobré slovo. Nota bene pak u cizích osob či známých se rozhodně nevyplácí riskovat jen s ústně uzavřenou smlouvou o zápůjčce.

Vzor níže je jen základním a jednoduchým vzorem tohoto druhu smlouvy. Vzor počítá s úhradou jednorázově do stanoveného data. Případné úpravy této varianty na splátkový kalendář s ohledem na ztrátu výhody splátek (automatickou či s uplatněním), systém splácení, výši úroků atp. vždy pro jistotu konzultujte s advokátní kanceláří.

upozornění pro vzor smlouvy v příloze níže:

Jedná se jen o základní a velmi jednoduchý vzor smlouvy o zápůjčce peněz, který nemusí být vhodný nebo dostatečný pro váš konkrétní případ zj. v návaznosti na nutnost pohledávku zajistit ještě i jinak. Proto doporučujeme v případě pochybností, anebo nejasností jak vzor správně vyplnit, využít komplexní odbornou právní pomoc. Využitím obecného vzoru nevzniká žádný právní vztah, nárok či právo směrem k advokátní kanceláři, ani naopak jakýkoliv odpovědnostní vztah, pokud není objednána i konkrétní právní služba např. ve smyslu revize konečné verze dokumentu či právního posouzení případu. Daňové aspekty vždy projednejte pro jistotu s daňovým poradcem.

PŘEČTĚTE SI POZNÁMKY KE VZORU SMLOUVY O ZÁPŮJČCE A JEHO VYPLNĚNÍ !
- vyberte variantu jednorázového splacení nebo splacení ve splátkách
- vzor je použitelný především pro případy jednorázových zápůjček peněz mezi občany nepodnikateli, vzor není použitelný pro případy podnikatelů zapůjčujících peníze spotřebitelům či pro zápůjčky poskytované ve větším množství, resp. pro spotřebitelské úvěry
- zapůjčitel = věřitel, vydlužitel = dlužník
- barevně označené části upravte podle konkrétního případu (částka, osoby, termín apod.) - jde jen o vzor!
- pozor u vyšších částek nad zákonem stanovenou hranici (270.000 Kč) na omezení dispozic s nimi v hotovosti
-
u úroků doporučujeme respektovat přiměřenou a obvyklou hranici, ať již ročně nebo celkově, u smluvní pokuty doporučujeme nepřekračovat max. 0,5% denně, podle povahy případu i příp. méně
- dejte pozor na právně správné vyplnění vzoru a v případech vyšších částek (anebo pokud byste do textu měli zasahovat více - jinak než jak naznačuje vzor) raději zvažte, zda si nenecháte smlouvu zpracovat odborně (můžete se obrátit na naši AK) - i správný vzor může laik vyplnit špatně nebo právně neurčitě
- pokud má zapůjčitel nebo vydlužitel manžela/manželku, je vhodné (ne-li přímo nutné), aby smlouva byla vystavena na oba manžele, anebo aby min. smlouvu připodepsal/a i tato osoba
- úředně ověřené podpisy nejsou potřeba, ale lze je jen doporučit (matrika, CzechPoint)
- pokud si vystavíte navíc příjmový či jiný doklad o předání a převzetí částky s podpisy, pak to bude jedině lépe
- smlouvu o zápůjčce můžete kombinovat příp. s UZNÁNÍM DLUHU (posléze, uznání dluhu je zj. určeno pro uznání již splatného dluhu), příp. se SMĚNKOU (ale to spíše jen jako podpůrný zajišťovací prostředek vedle smlouvy o zápůjčce)
- u vyšších částek zvažte současně i další zajišťovací prostředky, jako např. ručitelské prohlášení, zástavní právo na nemovitosti, notářský zápis s přímou vykonatelností atp., stejně jako zpracování smlouvy kompletně advokátní kanceláří i s příp. konzultací, namísto vyplnění pouhého vzoru


Rozhodně si vždy dlužníka prověřte, min. zda je zapsán v INSOLVENČNÍM REJSTŘÍKU, a případně také zda má EXEKUCE.

Příloha Velikost
Smlouva o zápůjčce.doc 37.5 KB
Smlouva o zápůjčce se splátkovým kalendářem.doc 39.5 KB

HTML:

BBCode:
Půjčka peněz vzor smlouvy